TRENČÍN. Možnosti spolupráce na rozvoji športovej infraštruktúry a podpory cestovného ruchu prebrali počas videokonferencie zástupcovia Trenčianskej župy s predstaviteľmi Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Európskeho inštitútu regionálneho rozvoja.

V rámci on-line stretnutia trenčiansky župan Jaroslav Baška ponúkol SOŠV členstvo v piatej tematickej komisii s názvom TSK bližšie k občanom. Tá zahŕňa oblasť športu aj cestovného ruchu. Vytvárané tematické komisie sú orgánmi Rady partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu TSK na roky 2021-2030. „Na virtuálnom stretnutí som SOŠV poprosil o nominácie odborníkov do komisie, ktorí poznajú kraj a vedia nám v rámci procesu tvorby stratégie rozvoja TSK ponúknuť svoje skúsenosti,“ povedal predseda TSK.

Príprava na čerpanie v kraji prebieha cez dve línie. V rámci prvej spracovateľ stratégie, ktorým je Slovenská technická univerzita, pripravuje podklady z analýz. V druhej línii zbiera Trenčianska župa projektové zámery obcí, miest a organizácií v kraji do projektového zásobníka. Ten bude po ukončení zasielania usporiadaný po okresoch i oblastiach a konkrétne prioritné zámery sa budú diskutovať priamo v jednotlivých okresoch. Svoje návrhy bude môcť na základe členstva v tejto fáze zaslať aj SOŠV. Kľúčové projekty budú následne predmetom vstupnej správy, ktorú musí TSK predložiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR do 14. decembra.

Zdroj a foto: TSK