DUBNICA NAD VÁHOM. Nejedna obec sa borí s problémami, ktoré vznikajú vytváraním nelegálnych skládok odpadu. V Dubnici nad Váhom v uplynulom roku riešila Mestská polícia Dubnica nad Váhom 85 prípadov súvisiacich so vznikom nelegálnych skládok odpadu, počas prvých piatich mesiacov roku 2020 sa takýchto prípadov vyskytlo už 68.

Objasniť a hlavne stotožniť páchateľa, ktorý skládku vytvoril, je veľmi obtiažne. „Totožnosť páchateľa sa v takýchto prípadoch zisťuje ťažšie. V tomto roku sme pôvodcu nezákonnej skládky odpadu identifikovali štrnásťkrát. Aby sme zlepšili objasnenosť v tejto oblasti, po dohode s vedením mesta a oddelením životného prostredia sme pristúpili k obstaraniu ďalších troch fotopascí,“ uviedol náčelník Mestskej polície Dubnica nad Váhom Tibor Rehák.

Fotopasce umiestnené predovšetkým v extraviláne mesta sú s vysokým rozlíšením a prísvitom na snímanie v noci sa dajú ovládať aj na diaľku prostredníctvom mobilného telefónu. „Fotopasca začne snímať, akonáhle niekto vstúpi do zóny jej dosahu. Fotografia je okamžite odoslaná do mobilného zariadenia, ktoré sa nachádza na operačnom stredisku mestskej polície, prípadne priamo vo vozidle polície. Získaný záznam je hneď vyhodnotený a v prípade, že sa zachytená osoba dopustila spáchania priestupku, vykonajú policajti bezprostredný výjazd a vec doriešia na mieste,“ vysvetlil Tibor Rehák s tým, že používanie fotopascí a práca so získanými údajmi prebieha v zmysle platnej smernice GDPR.

Nelegálna skládka odpadu a sankcie

Takouto skládkou je napríklad objemný odpad uložený vedľa nádob na komunálny odpad, resp. popri cestách, ktorý môžu bezplatne obyvatelia mesta odovzdať na zberom dvore. Ide o starý nábytok, sanitu, koberce, veľké elektrospotrebiče a podobne. Ľudia sa takto zbavujú aj drobného stavebného odpadu, ktorý je rovnako vyhodnocovaný ako ilegálny. Pôvodca takéhoto odpadu má povinnosť odpad odovzdať na zbernom dvore, tentokrát však za stanovený poplatok. Okrem spomenutého je nelegálnou skládkou odpadu aj odpad vyvezený mimo zastavaného územia mesta.

„Sankcie za nedovolené nakladanie s odpadom sa pohybujú od blokovej pokuty do 33 eur, ktorú môže na mieste uložiť policajt, až po pokutu 1 500 eur, ktorú môže udeliť mesto, ak je vec prejednávaná v správnom konaní. Vzniknutú skládku musí taktiež pôvodca odstrániť na vlastné náklady,“ priblížil náčelník dubnickej polície.

Zdroj a foto: Mesto Dubnica nad Váhom