TRENČÍN. Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sa v stredu 29. mája 2019 stretli členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu (AP) transformácie regiónu horná Nitra k strategickému dokumentu, do ktorého spoločnosť PricewaterhouseCoopers zapracovala relevantné pripomienky verejnosti z verejných prerokovaní v mestách Handlová, Nováky, Prievidza a Partizánske.

Pred viac ako rokom v rovnakej miestnosti župného úradu za podpory podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča dostala zelenú iniciatíva prípravy strategického dokumentu, ktorá má naštartovať zmenu ekonomickej orientácie hornonitrianskeho regiónu po útlme ťažby uhlia. Do pracovnej verzie AP boli po verejných vypočutiach v 4 mestách regiónu hornej Nitry zapracované pripomienky verejnosti i členov pracovnej skupiny. „Nasledovať bude výjazdové zasadnutie Zastupiteľstva TSK v meste Bojnice, ktorého jedinou témou bude práve akčný plán pre hornú Nitru. Konať by sa malo v horizonte dvoch týždňov. Opätovne som dnes zdôraznil, že je dôležité, aby všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z akčného plánu, mali jasného nositeľa, časový aj finančný rámec. A to najmä z dôvodu, aby bolo možné s odstupom času kontrolovať jeho plnenie,“ vysvetlil trenčiansky župan.

Táto požiadavka bola do AP zapracovaná vo forme návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky (SR), ktoré bude jeho súčasťou ako komplexného materiálu pri jeho predkladaní na medzirezortné pripomienkovanie do vlády. „Do návrhu uznesenia budú ešte doplnené upresnenia úloh pre kľúčové ministerstvá vrátane termínov. Predpokladáme, že na medzirezortné pripomienkovanie vlády SR sa materiál dostane v júni,“ doplnil riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s tým, že kľúčovými faktormi, ktoré rezonovali aj zo strany verejnosti boli zabezpečiť ekonomické fungovanie regiónu, zamestnanosť a jeho dopravnú prepojenosť s ďalšími časťami regiónu i Slovenska.

Zdroj: TSK