BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. V utorok 14. mája 2019 v treťom týždni verejných zvažovaní Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (PaKR TSK) predstavili na Gymnáziu Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou svoje projekty poslední desiati navrhovatelia.

Žiadatelia predložili v okrese Bánovce nad Bebravou desať projektov, komisii boli na poslednom verejnom zvažovaní tretieho ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK odprezentované všetky. Predložené projekty zastupovali najmä oblasť voľno-časových aktivít, z ktorej pochádza viac ako polovica doručených návrhov v okrese Bánovce nad Bebravou. Ďalšími oblasťami bola kultúra, šport a životné prostredie. Do hlasovania verejnosti postúpilo všetkých desať projektov, na ich prípadnú realizáciu bude zo župnej pokladnice smerovať suma viac ako 21 tisíc eur.

Materské a základné školy v regióne skrášlia svoje areály

Materská škola v Bánovciach nad Bebravou na Ul. Hollého predložila v treťom ročníku PaKR TSK dva projekty. Prvý z nich, Zdravé a bezpečné pieskoviská, počíta s prekrytím dvoch školských pieskovísk. Prekrytia budú plniť funkciu slnečnej clony pri pobyte detí na školskom dvore v priebehu dňa. Okrem toho bude toto zastrešenie v popoludňajších a nočných hodinách slúžiť ako ochrana pred voľne pobehujúcimi živočíchmi.

Druhý projekt miestnej materskej školy, Staráme sa o rastliny, plánuje dotvoriť školský areál okrasnými rastlinami, čo deťom umožní nielen prežívať pobyt na čerstvom vzduchu v estetickom prostredí, ale i poznávať jednotlivé rastliny a kríky. Okrem toho budú deti vychovávané k starostlivosti o rastliny, ktorých výsadba bude za malej asistencie učiteľov plne v ich réžii.

Zabezpečiť rovnováhu medzi rozvojom kognitívnej, psycho-motorickej a emocionálnej stránky osobnosti dieťaťa predškolského veku prostredníctvom širokej ponuky aktivít na školskom dvore Materskej školy v Bánovciach nad Bebravou na Ul. 5. apríla má projekt Školský dvor, náš detský raj. Sfunkčniť školský dvor prostredníctvom výmeny poškodených obrúb má obnova školského pieskoviska a jeho zastrešenie v letnom období.

Záujmy základoškolákov v okresnom meste zastupuje projekt Pre deti raj – aj ty si ho vychutnaj, ktorý predložila v treťom ročníku PaKR Základná škola na Ul. J. A. Komenského v Bánovciach nad Bebravou. Jeho cieľom je dobudovanie relaxačnej zóny v školskom areáli, ktorá by slúžila na stretnutia rodičov, žiakov a pedagógov pri voľnočasových a športových aktivitách. Do exteriéru má pribudnúť pevný pingpongový stôl a bylinková záhrada.

Projekt obce Ruskovce s názvom Vytvorme deťom krásne prostredie je zameraný na obnovu ihriska v areáli miestnej materskej školy a jeho vybavenie novými pružinovými hojdačkami, keďže pôvodné detské ihriskové prvky už nespĺňajú bezpečnostné hľadisko.

Minuloroční a noví žiadatelia v okrese predložili širokú škálu projektov

Sprístupniť folklór širokej verejnosti pomocou tanečnej školy a obnoviť krojové súčiastky má projekt občianskeho združenia Drienovec – združenie priateľov ľudových tradícií s názvom Tanečná škola a obnova krojov nášho kraja. Prizvaní lektori by v rámci tanečnej školy ozrejmili verejnosti a folkloristom používanie prvkov v tanci a sprostredkovali výučbu tancov z miestneho i okolitých regiónov.

Bánovské kultúrne centrum zabojuje v treťom ročníku PaKR TSK o hlasy verejnosti s projektom Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto. Motivovať ľudí k čítaniu literatúry má neobyčajná letná čitáreň priamo na námestí, v ktorej budú odprezentované zaujímavé knižné tituly. Inšpirovať deti i dospelých k čítaniu kníh a podporiť ich intelektuálny rozvoj má zakúpenie nových literárnych titulov.

Staronový žiadateľ, občianske združenie Ži:va, prišlo v tomto roku s projektom Večery spoločenských hier, ktorý má podnietiť detskú i dospelú populáciu ku komunitnému spôsobu života prostredníctvom organizovania podvečerov s ponukou spoločenských hier. Projekt počíta so zakúpením Xboxu, ozvučovacej techniky i mikrofónov ako súčasti hudobných a speváckych hier pre všetky vekové kategórie. Zameraný je na nadviazanie nových vzťahov a tímovej spolupráce.

Cieľom projektu Rozvoj športovo – výchovnej činnosti členov, detí a mládeže občianskeho združenia Športový klub hasičov BN je zakúpenie bežeckého trenažéru, džberovej striekačky s výstrojou a hasiaceho prístroja. Okrem toho plánuje navrhovateľ v rámci neho zorganizovať besedu s odborníkmi ochrany pred požiarmi, ale i rôzne športovo-vedomostné súťaže pre deti a mládež.

Posledným predstaveným projektom na verejnom zvažovaní bol projekt Príď, oblečieme ťa, ktorý predložilo občianske združenie Hokejový klub Spartak Bánovce nad Bebravou. Jeho hlavným cieľom je zakúpenie hokejovej výstroje, ktorá priláka deti na hokej. Nákup dvoch kompletných brankárskych výstrojí a niekoľkých kusov hráčskej výstroje má tiež spopularizovať a sprístupniť ľadový hokej v Bánovciach nad Bebravou všetkým deťom so záujmom o tento šport.

Za okres Bánovce nad Bebravou môžete v termíne od 15. mája do 31. mája 2019 hlasovať za nasledujúce projekty:

Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola Ul. 5.apríla – projekt Školský dvor, náš detský raj – oblasť voľno-časové aktivity

Drienovec – združenie priateľov ľudových tradícií, o. z. – projekt Tanečná škola a obnova krojov nášho kraja – oblasť kultúra

Bánovské kultúrne centrum – projekt Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto – oblasť kultúra

Ži:va, o. z. – projekt Večery spoločenských hier – oblasť voľno-časové aktivity

Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola Ul. Hollého – projekt Zdravé a bezpečné pieskoviská – oblasť voľno-časové aktivity, šport

Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola Ul. Hollého – projekt Staráme sa o rastliny – oblasť životné prostredie

Obec Ruskovce – projekt Vytvorme deťom krásne prostredie – oblasť voľno-časové aktivity

Hokejový klub Spartak Bánovce nad Bebravou, o. z. – projekt Príď, oblečieme ťa – oblasť šport

Športový klub hasičov BN, o. z. – projekt Rozvoj športovo – výchovnej činnosti členov, detí a mládeže – oblasť voľno-časové aktivity, šport

Základná škola, Ul. J. A. Komenského, Bánovce nad Bebravou – projekt Pre deti raj – aj ty si ho vychutnaj – oblasť voľno-časové aktivity

Zdroj: TSK