Príhovor starostu obce Omšenie – mesiac úcty k starším