Príhovor primátora mesta Nová Dubnica – mesiac úcty k starším

85