TRENČIANSKA TEPLÁ. Začiatkom mája tohto roka sme vás informovali, že nás predstavitelia obce Trenčianska Teplá nevpustili do miestnosti, kde sa konalo rokovanie obecného zastupiteľstva. Tejto téme sme sa venovali aj v reportážach (viď nižšie), pretože sme nemohli svojim čitateľom a sledovateľom priniesť štandardný formát záznamu. Máme zato, že transparentné fungovanie zastupiteľstiev a obcí ako takých, je základom demokracie a volení zástupcovia musia zniesť verejnú kontrolu. Keďže sme dostali viacero podnetov, ako sa tento problém vyriešil, rozhodli sme sa k téme vrátiť.

Vzhľadom k tomu, že sme viackrát boli vedením obce Trenčianska Teplá označení za tých, ktorí eskalujú napätie a množia sa voči našej redakcii aj rôzne upozornenia na údajnú neobjektivitu, rozhodli sme sa z tohto dôvodu osloviť Okresnú prokuratúru Trenčín s podnetom na preskúmanie zákonnosti postupu obce v tejto veci. Prokurátor rozhodol a upovedomil o svojom zistení obe strany sporu. V jeho stanovisku sa okrem iného uvádza: „Na základe vášho podnetu som v zmysle § 28 Zákona číslo 152/2001 Z. z. o prokuratúre podal obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom starostky obce upozornenie prokurátora na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 12 odsek 8 Zákona o obecnom zriadení s tým, aby obec dané prokurátorské opatrenie na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva riadne prerokovala a tiež, aby do budúcna striktne dodržiavala zásadu verejnosti upravenú vo vyššie citovanom ustanovení Zákona o obecnom zriadení.“

Na základe rozhodnutia musela Obec Trenčianska Teplá prijať opatrenia, aby sa pochybenie neopakovalo a zároveň toto rozhodnutie muselo byť prejednané na rokovaní poslaneckého zboru konaného dňa 8.7.2020.

Upozornenie prokurátora:

 

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

TR. TEPLÁ: Neumožnenie vstupu verejnosti, záznam rokovania obecného zastupiteľstva, interpelácie poslancov

Konala starostka Tr. Teplej v rozpore so zákonom o obecnom zriadení a ústavným právom na informácie?