TRENČIANSKA TEPLÁ. Obec vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Trenčianska Teplá.

OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ

zastúpená starostkou obce

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽ

MATERSKEJ ŠKOLY TRENČIANSKA TEPLÁ

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky.

 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Predpokladaný termín nástupu: 11. 03. 2019

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (950 €)

 

Ďalšie predpoklady:

 • osobné a morálne predpoklady,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja predškolského zariadenia,
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť osobne do podateľne Obecného úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 22. 02. 2019 na adresu:

 

Obec Trenčianska Teplá

M. R. Štefánika 376/30

914 01 Trenčianska Teplá