Pracovnému programu Zastupiteľstva TSK predchádzalo slávnostné odovzdanie kľúča od Trenčianskeho hradu

Dátum pridania:

TRENČÍN. Prvýkrát v tomto roku sa krajský parlament zišiel v pondelok 29. januára 2024 na X. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 34 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja i na youtube, s tlmočením do posunkovej reči. Pracovnému programu predchádzalo slávnostné odovzdanie symbolického kľúča od Trenčianskeho hradu vo vestibule župného úradu.

Januárové zasadnutie Z TSK otvorili krajskí poslanci minútou ticha, uctili si ňou pamiatku zamestnancov župného úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorí zomreli v minulom roku. V úvode pracovného programu schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na IX. zasadnutí Z TSK. Postupne bolo prerokovaných a schválených niekoľko majetkových bodov, vrátane:

  • Prebytočnosti nehnuteľného majetku, pozemkov v správe Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, jeho zámenu s mestom Trenčín, za pozemok v areáli SOŠ obchodu a služieb Jilemnického v Trenčíne, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na predmetnom pozemku chce župa vybudovať prístavbu výťahu, ktorý je súčasťou projektu debarierizácie. Mesto Trenčín zas zamenené pozemky pri gymnáziu využije na realizáciu projektu revitalizácie Ul. 1. mája. Zámenu zastupiteľstvo schválilo bez finančného vyrovnania.
  • Prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja pozemkov v k. ú. Trenčín, na ktorých v súbehu s cestou III/1881 Trenčín – Hrabovka, mesto vybudovalo verejnoprospešnú stavbu (chodník Istebnícka ulica), v prospech mesta Trenčín.
  • Prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja pozemkov v k. ú. Adamovské Kochanovce, na ktorých v súbehu s cestou III/1225 Štvrtok – Kostolná, obec vybudovala chodník v rámci verejnoprospešnej stavby, v prospech obce Adamovské Kochanovce.
  • Zámeny nehnuteľného majetku kraja, pozemkov, na ktorých sa v súbehu s cestou II/500 Kúty – hr. SR/ČR nachádzajú chodníky vo vlastníctve obce Vrbovce, za pozemky vo vlastníctve obce – pod cestou III/1197 Turá Lúka – Vrbovce, a to bez finančného vyrovnania.
  • Nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom v blízkosti budovy Strednej zdravotníckej školy C. Šimurkovej v Trenčíne, na ktorých sa nachádza požiarne schodisko a bočný vstup do budovy školy, od spoločnosti 2 x N, spol. s. r. o. Trenčín. Škola tiež plánuje za účelom ochrany majetku vybudovať okolo celého areálu oplotenie.

Zo zriaďovacej listiny bola vyňatá podnikateľská činnosť

Zastupiteľstvo TSK schválilo aj dodatok k Zriaďovacej listine SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, ktorý sa týka ukončenia podnikateľskej činnosti. Škola o tento krok požiadala z dôvodu preukázanej straty v rámci podnikateľskej činnosti z predchádzajúceho obdobia a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Dodatok nadobudne účinnosť 1. februára 2024.

Financie z Fondu na podporu športu chce župa využiť na rekonštrukciu telocvične SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici

Fond na podporu športu vyhlásil v decembri minulého roka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to s cieľom vytvoriť priaznivé a dlhodobo udržateľné podmienky pre športovú reprezentáciu SR, rozvoj športu detí a mládeže a športových talentov. TSK v rámci tejto výzvy plánuje zrekonštruovať telocvičňu SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici. Poslanci schválili podanie žiadosti o NFP. Celkové náklady projektu sú vo výške 1 598 941 eur, žiadaná výška príspevku 1 100 000 eur, spolufinancovanie vo výške 30% predstavuje 471 428,57 eur a výdavky nad rámec spolufinancovania 27 512,43 eur. S realizáciou projektu sa počíta maximálne do konca roka 2026. Súčasťou rekonštrukcie je aj dodávka športového vybavenia pre gymnastiku, minifutbal, hádzanú, basketbal, volejbal, floorbal či elektronická časomiera. Projekt počíta aj s energetickou úsporou objektu.

Dve župné gymnáziá sa uchádzajú o finančné prostriedky v rámci programu Erasmus+

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi sa zapojilo do projektu v rámci programu Erasmus+. Nosnou aktivitou projektu budú krátkodobé vzdelávacie mobility jednotlivcov a skupín, zamerané na integráciu informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, zlepšenie jazykových zručností a rozvoj kritického a kreatívneho myslenia. Maximálna výška grantu je 26 720 eur, predfinancovanie (80%) predstavuje 21 376 eur a záverečná platba (20%) je vo výške 5 344 eur. Do rovnakého programu sa zapojilo aj Gymnázium v Partizánskom, v rámci svojho projektu bude realizovať krátkodobé vzdelávacie mobility jednotlivcov a skupín, zamerané na zlepšenie kvality vyučovania na škole pomocou projektového vyučovania, skvalitnenie jazykovej úrovne pedagógov či environmentálnej a outdoorovej výučby odborných predmetov. Maximálna výška grantu je 32 585 eur, predfinancovanie (80%) predstavuje 26 068 eur a záverečná platba (20%) 6 517 eur. Trenčianska župa poskytne obom školám finančné prostriedky na predfinancovanie záverečnej platby projektov.

Zastupiteľstvo rozhodovalo o odmene hlavného kontrolóra

Funkciu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja vykonáva Pavol Zigo od novembra 2020. V rámci dvoch zastupiteľstvom schválených Plánov kontrolnej činnosti bolo v minulom roku Útvarom hlavného kontrolóra TSK zrealizovaných 52 kontrol, čím bol plán splnený na 100%. Okrem naplánovaných kontrol hospodárenia a nakladania s majetkom to boli aj tematické kontroly v spolupráci s Oddelením vnútornej kontroly sťažností a petícií Úradu TSK. Naplánované kontroly boli hlavne v oblasti školstva, kultúry, sociálnej pomoci, dopravy a kontroly na Úrade TSK. Do plánu bola tiež zaradená aj kontrola neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, ktorej spoluzakladateľom je TSK. V rámci svojej činnosti kontrolór poskytoval poradenstvo pre OvZP TSK na tzv. „Metodických dňoch“, spracoval stanoviská k Záverečnému účtu TSK a Rozpočtu TSK, vytvoril podmienky pre fungovanie Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií a v súvislosti s implementáciou ISO normy STN 37001 Systému manažérstva proti korupcii ÚHK zastrešoval aj protikorupčnú politiku. Zastupiteľstvo na svojom januárovom zasadnutí schválilo odmenu hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2023 vo výške 30% súhrnu platov ustanovených zákonom o samospráve vyšších územných celkov.

Najbližšie krajský parlament zasadne 25. marca 2024.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

V Omšení si v hasičskom športe zasúťažilo 35 mladých družstiev hasičov

OMŠENIE. Počas dnešného dňa sa v športovej hale, ktorá...

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...