Podávanie projektov v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK má nové pravidlá

Dátum pridania:

TRENČÍN. Komunitné návrhy sa podávajú na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle kraja, po novom nebude možné podporiť z tejto dotačnej schémy projekty týkajúce sa životného prostredia.

Oprávnení navrhovatelia ich podávajú elektronicky prostredníctvom stránky pakr.hlasobcanov.sk spolu so všetkými povinnými prílohami. Predkladané elektronicky bude aj vyúčtovanie poskytnutých financií. Na základe nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) sa obmedzuje možnosť podať žiadosť o financie na ten istý projekt z viacerých župných dotačných schém. Pribudlo vymedzenie výdavkov, na ktoré nie je možné použiť finančné prostriedky z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK, ako je napríklad cestovné mestskou hromadnou dopravou, pohonné hmoty a stravné pri pobytových akciách či výdavky na jednorazové akcie, čo sú podujatia bez tradície, potenciálu do budúcnosti, predpokladu rozvoja nových aktivít či šírenia dobrého mena kraja.

Po novom bude navrhovateľ víťazného projektu, ktorý v hlasovaní verejnosti získal minimálne 150 hlasov, povinný spolu so zmluvou o poskytnutí grantu predložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že v čase od podania návrhu projektu do uzatvorenia zmluvy nedošlo k zmene podstatných náležitostí uvedených v komunitnom návrhu. Na základe VZN sa mení aj zloženie Rady pre Participatívny-komunitný rozpočet TSK, ktorú po novom bude tvoriť jeden zamestnanec Úradu TSK, jeden externý hodnotiteľ a jeden poslanec za príslušný okres. V prípade zistenia nedostatkov predložených pri vyúčtovaní bude prijímateľovi financií zaslaný návrh správy z administratívnej finančnej kontroly s uvedením termínu na odstránenie nedostatkov. Termín zverejnenia vyhodnotenia projektov na webovom sídle kraja sa posúva na 31. január nasledujúceho kalendárneho roka.

Zdroj: TSK

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

V Omšení si v hasičskom športe zasúťažilo 35 mladých družstiev hasičov

OMŠENIE. Počas dnešného dňa sa v športovej hale, ktorá...

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...