TRENČIANSKY KRAJ. Trenčiansky samosprávny kraj je už štvrtým rokom lídrom v systéme duálneho vzdelávania (SDV) spomedzi samosprávnych krajov na Slovenku. V aktuálnom školskom roku je v SDV zapojených takmer 900 žiakov, 22 stredných škôl a 91 firiem. V nastavenom trende plánuje Trenčianska župa pokračovať aj naďalej. Pomôcť kraju udržať si vedúce postavenie v SDV by mali aj nemalé investície do modernizácie priestorov a vybavenia praktického vyučovania na 11 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

V siedmich okresoch Trenčianskeho kraja vzniknú nové moderné dielne so špičkovým vybavením

Veľký dopyt zamestnávateľov po absolventoch z odborov strojárstva a elektrotechniky v okrese Myjava podnietil Trenčiansku župu zmodernizovať priestory a vybavenie výcvikových dielní na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) Myjava. Za približne 880 tisíc eur kraj vymení vchodové dvere a brány v dielenskej časti, zakúpi schodolez či nové moderné prístroje. Prístup do dielní bude po novom bezpečnejší, estetickejší a zároveň bezbariérový. Do 8 odborných učební zameraných najmä na strojárske odbory v rámci materiálno-technického vybavenia pribudne niekoľko sústruhov, fréz, vstrekovací lis či iné nevyhnutné technologické zariadenia. Aktuálne na SPŠ Myjava prebieha prestavba odborných dielní.

Stavebnými úpravami a modernizáciou vybavenia prejde aj Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) na SPŠ v Novom Meste nad Váhom. Rekonštrukčne práce sa dotknú najmä opravy strechy nad dielňami, úpravy chodieb, zvarovne, šatní, kabinetu či sociálnych zariadení, čím sa dosiahne vyššia kvalita estetických, bezpečnostných, hygienických i teplotných podmienok v priestoroch určených pre praktické vyučovanie. V rámci modernizácie strojového vybavenia župa do školy zakúpi tiež CNC sústruh, dve CNC obrábacie centrá, dovybavenia sa dočkajú pôvodné sústruhy a frézky či meracie pracovisko, zvarovne a ďalšie priestory. Odhadované náklady na modernizáciu školských dielní sa budú pohybovať v sume okolo 1,3 mil. eur, pričom v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie (VO) na dodávateľa stavebných prác a vybavenia.

Moderné odborné pracoviská COVP dokončí už v marci TSK na SPŠ stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. „Vybudovaním odborných dielní a učební zodpovedajúcich súčasným moderným trendom v oblasti stavebníctva dokážeme praktickú prípravu žiakov prispôsobiť požiadavkám trhu práce. Priestory súčasných šatní rekonštruujeme, na ich mieste aktuálne vznikajú pracoviská pre odborný výcvik žiakov stavebných odborov. Súčasťou projektu je aj modernizácia vybavenia novozriadených pracovísk, vybavenie odbornej geodetickej učebne či zriadenie laboratória na testovanie stavebných materiálov. Vstup do dielní bude bezbariérový,“ priblížila zmeny, ktoré sa na škole dejú, vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková, s tým, že náklady na zriadenie COVP dosiahnu výšku 445 tisíc eur.

Viac ako 335 tisíc eur bude stáť nákup moderných strojov a zariadení do dielní odborného výcviku na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Trenčíne. Zlepšiť uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce pomôžu v budúcnosti najmä nové špeciálne stroje a zariadenia, CNC stroje s príslušenstvom, moderne vybavená autodielňa či meracia technika so zameraním na elektrotechniku a elektromechaniku. Na nákup spomínaného vybavenia v týchto dňoch prebieha proces VO.

Kompletná rekonštrukcia COVP v súčasnosti prebieha aj na SOŠ v Dubnici nad Váhom. „Súčasťou stavebných prác je zateplenie obvodového plášťa odborných dielní, výmena okien a dverí na budove, zateplenie podhľadu pod strechou, náter strešnej krytiny či rekonštrukcia sociálnych priestorov. Vymieňajú sa rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie a vykurovania. Odvod dažďovej vody zo strechy budovy zabezpečí novovybudovaná vonkajšia dažďová kanalizácia,“ opísala Lamačková. Zmodernizované priestory COVP sa následne doplnia novými sústruhmi, frézkami, lasérom a modernou počítačovou technikou. Rekonštrukcia a vybavenie odborných dielni bude stáť približne 1,3 mil. eur.

Na modernizáciu školských dielní sa môžu tešiť aj študenti druhej strednej školy v Dubnici nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskej župy. V priestoroch odborných učební SPŠ Dubnica nad Váhom sa v rámci nej vymení podlaha, okná a vstupné dvere. Postavia sa aj nové priečky či otvor na vstup do školiacej časti, kde sa zároveň osadia vstupné dvere. Zrekonštruované priestory sa vymaľujú, pribudnú radiátory a opraví sa vzduchotechnika a elektroinštalácia. Technické vybavenie školských dielní župa obohatí o nový CNC sústruh, CNC frézky, programovacie stanice, počítačové zostavy či ďalšie technologické zariadenia a inventár. Investícia do zatraktívnenia praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole bude stáť viac ako 760 tisíc eur. Aktuálne prebieha VO na dodávateľa stavebných prác a vybavenia.

Do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry investuje župa nielen v Trenčíne a Dubnici nad Váhom, ale aj v Považskej Bystrici, a to hneď na dvoch stredných školách. Na SOŠ strojníckej v priestoroch praktického vyučovania výmenou prejdú okná a dvere, vykurovacie telesá, vzduchotechnika a elektroinštalácie. Opraví sa strecha aj podlahy školských dielní, estetickú zmenu podstúpia aj šatne. Vybavenie dielní dostane moderný nádych vďaka nákupu nového CNC, univerzálnej frézovačky a sústruhov s príslušenstvom. Investícia župy do SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici sa vyšplhá na takmer 2,3 mil. eur. Aktuálne prebieha proces VO na dodávateľa stavebných prác a vybavenia. Drobné stavebné úpravy v súčasnosti podstupujú aj školské dielne SPŠ v Považskej Bystrici, kde za približne 460 tisíc eur vznikne CNC pracovisko s modernými CNC strojmi vrátane príslušného softvéru a moderným trhacím strojom. Vybavenie školy doplnia nové meracie prístroje, 3D tlačiareň a metalografické pracovisko, ktoré bude súčasťou moderného Laboratórneho pracoviska. Bezbariérový prístup do priestorov školy umožní nový pásový schodolez, ktorý ma škola už k dispozícii. V súčasnosti prebieha VO na prístrojové vybavenie dielní.

V lete tohto roka začnú stavebné práce na SOŠ v Partizánskom, kde TSK vybuduje COVP pre strojárstvo. Svojím vybavením budú odborné učebne plne zodpovedať súčasným trendom v strojárskom priemysle a najmä požiadavkám trhu práce. Za viac ako 930 tisíc eur vzniknú pracoviská pre odbory 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba. Do novovytvorených učební župa obstará aj moderné prístroje. „Pracoviská praktického vyučovania ako elektrotechnické laboratórium, autodiagnostické centrum, zváračské stredisko, CNC programovacia učebňa a CNC pracovisko zvýšia kvalitu odborného výcviku žiakov v strojárskych odboroch, čím zároveň prispejú k lepšej uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce. Prostredníctvom vybudovania COVP a jeho ďalšej propagácie plánujeme zvýšiť záujem žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie,“ povedala vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.

Moderné stroje a zariadenia čoskoro začnú využívať aj študenti SOŠ Prievidza. Súčasťou odborných učební budú výučbové CNC stroje vrátane softvéru a meracích prístrojov. V súčasnosti prebieha obstarávanie CNC sústruhu s príslušenstvom, CNC frézovacieho centra s príslušenstvom, softvéra a 10 kusov brúsok. Vybavenie autodielní obohatí 4-stĺpový zdvihák, brzdová stolica, vyvažovačky a vyzúvačky pneumatík. „V priestoroch, kde budú umiestnené špeciálne stroje, sme už nainštalovali klimatizáciu. Zabezpečovať bude ideálne tepelné podmienky v dielňach pre správne fungovanie nových strojov. Celková investícia nepresiahne sumu 625 tisíc eur,“ doplnila Lamačková.

Stavebné práce už finišujú v tomto čase na Spojenej škole v Novákoch, kde prebieha rekonštrukcia laboratórií a prislúchajúcich šatní. Súčasťou rekonštrukčných prác je aj vybavenie laboratória laboratórnymi stolmi, umývacím centrom, nábytkom, zariadením na zmäkčovanie vody a keramickými tabuľami. Do nových priestorov župa zakúpi moderné laboratórne prístroje a iné vybavenie ako napríklad analytické váhy, vákuovú odparku, muflovú pec, digitálne mikroskopy či laminárne boxy pre sterilnú prácu. Bezpečný prístup do budovy školy v budúcnosti umožní prístupová rampa spoločne s dvoma šikmými plošinami. Investícia do zatraktívnenie chemických odborov na Spojenej škole v Novákoch bude stáť približne 250 tisíc eur.

Modernizáciu odborných dielní spoločne s nákupom prístrojového vybavenia na všetkých 11 stredných školách bude kraj pri každom projekte zvlášť spolufinancovať 5% z celkových oprávnených výdavkov. Zo župnej pokladnice tak na nové moderné dielne poputuje takmer 470 tisíc eur.

Zdroj: TSK