NOVÁ DUBNICA. Mesto Nová Dubnica príjme do zamestnania s nástupom od 1.10.2019 na plný pracovný úväzok odborného referenta oddelenia životného prostredia.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica

Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky, s možnosťou predĺženia zmluvy na dobu neurčitú.

Pracovná náplň:

– zabezpečovanie povinností mesta pri celoročnej údržbe verejnej zelene, verejných priestranstiev, mobiliáru, detských ihrísk, vianočnej výzdoby, dažďových vpustov

– zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny

– zabezpečovanie plnenia úloh mesta ako držiteľa komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov podľa platného zákona o odpadoch

– vedenie evidencie odpadov, spracovanie hlásení a štatistických výkazov o odpadoch

– vytváranie objednávok, platobných preukazov a ostatných dokladov potrebných pre finančné

zabezpečovanie plnenia úloh oddelenia ŽP, vedenie evidencie plnenia rozpočtu odd. ŽP,

– vybavovanie pridelenej agendy v zmysle kancelárskeho poriadku, vybavovanie podnetov občanov v pôsobnosti odd. ŽP, terénne obhliadky a kontroly v rámci pôsobnosti oddelenia

Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa (výhodou je vzdelanie v oblasti ochrany ŽP, príp. verejnej správy), dobrú orientáciu v právnych predpisoch v oblasti ochrany ŽP a pôsobnosti verejnej správy, pokročilé ovládanie administratívnych prác a práce s počítačom – MS Word, Excel, Outlook, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, vodičský preukaz, znalosť mesta Nová Dubnica vítaná, skúsenosť s prácou vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, odborná spôsobilosť na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ŽP vítaná.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme (zaradenie do platových tried podľa dĺžky praxe a stupňa vzdelania), po skúšobnej dobe osobný príplatok.

V prípade záujmu zašlite žiadosť a životopis e-mailom: basna@novadubnica.sk alebo osobne na oddelenie ŽP, MsÚ Nová Dubnica najneskôr do 20.9.2019, v prípade, ak spĺňate stanovené požiadavky, budú vás kontaktovať
telefonicky a pozvú si vás na osobné stretnutie.

Zdroj: Mesto Nová Dubnica, foto: pixabay.com