TRENČIANSKY KRAJ. V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v Trenčíne sa vo štvrtok 4. apríla 2019 bude konať odborná konferencia k prerokovaniu návrhu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji. Zúčastniť sa na nej môže široká verejnosť.

Na príprave Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji pracuje župa už od jesene 2017. V prvej fáze bol zriadený expertný tím, ktorý odborne zastrešoval jej prípravu. Zber dát na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, na ktoré sa v rámci koncepcie kladie najväčší dôraz, prebiehal v prvej polovici roku 2018. Následne bol začiatkom tohto roka vypracovaný prvý návrh koncepcie spolu s akčným plánom na nasledujúce dva roky. „Koncepciu pripravuje TSK v spolupráci so združením Špirála, ktoré má dlhoročné skúsenosti v oblasti environmentálnej výchovy na Slovensku. V snahe zaangažovať do jej tvorby čo najväčšie spektrum aktérov župa využíva participatívny prístup, tzn. pred jej schválením v Zastupiteľstve TSK bude návrh koncepcie prerokovaný so širokou verejnosťou,“ vysvetlila Dana Gavalierová z Oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov Úradu TSK

Návrh Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji bude verejnosti predstavený v rámci programu odbornej konferencie spolu so 4 prioritami, ktorým je potrebné venovať pozornosť, aby bolo možné postupne zvyšovať environmentálne povedomie širokej verejnosti. Súčasťou programu je aj predstavenie akčného plánu na roky 2020 – 2021 či panelová diskusia. „Závery konferencie budú následne zapracované do finálnej verzie koncepcie, ktorá bude predložená na schvaľovanie do Zastupiteľstva TSK. K vytvoreniu koncepcie kraj pristúpil najmä z dôvodu nedostatočného systému environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, či už na úrovni štátu alebo regiónov, vďaka čomu klesá aj úroveň environmentálneho povedomia širokej verejnosti,“ doplnila Dana Gavalierová. V prípade záujmu je potrebné svoju účasť nahlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú spolu s programom nájdete na webovom sídle kraja.

Príprava koncepcie je jedným z dvanástich pilotných projektov národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, financovaného prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Zdroj: TSK