Zvukový záznam júnového rokovania zastupiteľstva v obci Košeca

KOŠECA. Prinášame zvukový záznam rokovania obecného zastupiteľstva obce Košeca zo dňa 25. júna 2020.

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi,
5. Názory občanov,
6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov,
7. Hlavné body rokovania
1. Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2019
Predkladá : Ing. Eva Podmajerská – ekonómka
2. Zmeny rozpočtu
Predkladá: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
Predkladá: Alena Dobrodejová – hlavná kontrolórka
4. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
8. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
9. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
10. Interpelácia poslancov – diskusia,
11. Ukončenie zasadnutia