TRENČIANSKY KRAJ. Dlhoročné líderstvo Trenčianskej župy v systéme duálneho vzdelávania prináša ďalšie ovocie. V priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne bude po novom poskytované praktické vyučovanie.

Osvedčenie umožňujúce poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania priamo na župnom úrade vydala Republiková únia zamestnávateľov. Zmluvu o duálnom vzdelávaní podpíše Úrad TSK s Obchodnou akadémiou Milana Hodžu v Trenčíne. Na základe nej môžu praktické vyučovanie absolvovať dvaja študenti odboru štúdia obchodná akadémia. Osvedčenie o tejto spôsobilosti je platné na dobu siedmich rokov. „Skutočnosť, že budeme v našich úradných priestoroch poskytovať praktické vyučovanie dvom žiakom študijného odboru obchodná akadémia nás naozaj teší. Osvedčenie o spôsobilosti berieme ako záväzok do ďalšej práce a veríme, že aj vďaka tomuto kroku prispejeme k zlepšeniu perspektívy mladých ľudí na Slovensku,“ vyjadrila svoje presvedčenie Daniela Hilčíková z Odboru školstva a kultúry Úradu TSK. Na budove župného úradu tak pribudne nové označenie „Pracovisko praktického vyučovania“.

Rozhodnutie zapojiť župný úrad do systému duálneho vzdelávania nesie so sebou viaceré výhody. Poskytnutím odbornej pripravenosti svojim potenciálnym budúcim zamestnancom vie úrad ušetriť náklady na ich nábor či rekvalifikáciu, ale hlavne pripraviť si zamestnancov podľa svojich potrieb a požiadaviek. „Osvedčenie župnému úradu v Trenčíne ako zamestnávateľovi umožňuje zosúladiť výučbu v škole so svojimi potrebami. Medzi žiakmi a župným úradom vznikne partnerský vzťah, ktorý bude definovaný učebnou zmluvou. Na druhej strane župa na seba preberá v tomto pozitívnom príklade zodpovednosť za úroveň a kvalitu praktického vyučovania,“ uviedol Igor Patráš, predseda Výboru pre vzdelávanie Republikovej únie zamestnávateľov.

Zdroj: TSK