TRENČÍN. V poradí XVI. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 6. mája 2019 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 44 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, bolo už tradične možné sledovať aj prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk.

Pracovnej časti májovej schôdze predchádzalo slávnostné odhalenie búst významných osobností Trenčianskeho kraja. Vo vstupných priestoroch župy sa tak po novom nachádzajú umelecké výtvory regionálnych sochárov – Dominika Mončeka, Igora Mosného a Milana Struhárika. Bronzové busty sú poctou kraja najvýznamnejším a najznámejším rodákom, ktorí sú zároveň velikánmi slovenskej histórie – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, Ľudovítovi Štúrovi a Alexandrovi Dubčekovi. Na zhotovenie a osadenie bronzových búst TSK vyčlenil zo svojho rozpočtu 24 tis. eur, ďalších tisíc eur stálo župnú pokladnicu ich osadenie. Pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika budú náklady na výrobu busty rodáka z Košarísk preplatené zo štátneho rozpočtu, a to vo výške 6 tis. eur.

Po slávnostnej časti rokovania poslanci pristúpili k pracovnému programu schôdze, počas ktorého vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XV. zasadnutí Z TSK a zároveň schválili Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na druhý polrok 2019. Poslanecké plénum prerokovalo a zároveň schválilo 10 návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK. Medzi inými aj zverenie budovy bývalého Športového gymnázia a priľahlých pozemkov, ktoré župa koncom minulého roka kúpila od mesta Trenčín do správy Strednej športovej školy v Trenčíne či odpredaj majetku v správe CSS – Bôrik Nitrianske Pravno občianskemu združeniu PROVITAL, a to za zostatkovú účtovnú hodnotu vo výške 11 350 eur. Na tú sa združeniu poslanci Zastupiteľstva TSK na čele s predsedom rozhodli zložiť z vlastných finančných prostriedkov. TSK aj v minulosti pomáhal zariadeniu, ktoré je jediné svojho druhu v kraji. Do minulého roku sumou 115 tis. ročne na resocializačné zariadenie a 30 tis. ročne na Domov na polceste. V dôsledku zmeny legislatívy kraj aktuálne prispieva občianskemu združeniu PROVITAL sumou 30 tis. ročne.

Na májové rokovanie Zastupiteľstva TSK bol doplnený aj bod, v rámci ktorého krajskí poslanci v zmysle zákona o samosprávnych krajoch schválili odmenu hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2018, a to vo výške 15% súhrnu platov. Rovnako ako poslanci a predseda TSK, aj hlavný kontrolór prejavil svoju ochotu z tejto sumy prispieť občianskemu združeniu PROVITAL na odkúpenie budovy vo Vyšehradnom, kde aktuálne združenie sídli.

Počet cestujúcich klesá, zmluvní dopravcovia vykazujú stratu

Krajské zastupiteľstvo venovalo pozornosť aj preukázanej strate z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2018. SAD Trenčín, a. s., preukázala za min. rok stratu vo výške viac ako 15,4 mil. € a SAD Prievidza, a. s., vo výške takmer 9 mil. €. Neuhradená náhrada preukázanej straty v rámci poskytnutých preddavkov z rozpočtu TSK za rok 2018 predstavuje sumu viac ako 3 mil. € pre SAD Trenčín a takmer 1,9 mil. € pre SAD Prievidza. Výšku preukázanej straty za rok 2018 ovplyvnilo zvýšenie cien za pohonné hmoty, obnova vozového parku, úbytok tržieb z cestovného, pokles prepravených osôb, ako aj náklady na mzdy vodičov z titulu plnenia kolektívnej zmluvy a dosiahnutia vyššej priemernej mzdy vodičov o 6%. Na základe uvedeného krajskí poslanci úhradu neuhradenej náhrady pre oboch dopravcov schválili.

TSK v minulom roku opäť ušetril

V roku 2018 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj s prebytkom bežného rozpočtu bezmála 24,5 mil. €, hlavný podiel na tejto skutočnosti malo zvýšené plnenie daňových príjmov kraja. Kapitálový rozpočet bol schodkový v objeme takmer 13,5 mil. eur  a zostatkom finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov, bol prebytok v objeme 22,5 mil. eur. Po vylúčení rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek a nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy bol v rámci záverečnej bilancie dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za rok 2018 v podobe prebytku v celkovom objeme takmer 25,72 mil. eur. Poslanci Z TSK schválili tento prebytok a zároveň jeho použitie na tvorbu rezervného fondu v objeme 4,88 mil. € a peňažného fondu v objeme 20,83 mil. €. Vďaka dosiahnutému priaznivému výsledku hospodárenia za uplynulý rok tak môže TSK nielen pokračovať v realizácii už započatých investičných akcií z roku 2018, ale prostredníctvom zmeny rozpočtu, ku ktorej poslanci pristúpili, môže župa do svojich jednotlivých kompetenčných oblastí smerovať vyšší objem finančných prostriedkov na nové investičné akcie a čiastočne pokryť aj výdavky spojené s úhradou príspevku na rekreáciu zamestnancov v 81 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Kraj dokončí investície z minulého roka za takmer 4 mil. eur

V oblasti dopravy bude najväčší objem financií v rámci investičných akcií smerovaný najmä do rekonštrukcie mostných objektov, ktoré sa nachádzajú v zlom technickom stave, či odstránenie závady na ceste III/1208 v obci Rudník za približne 1,48 mil. eur, ako aj rekonštrukciu rímsy oporného múru a zábradlia pri ceste III/1978 v obci Jasenica za približne 982 tis. eur. Najväčší objem finančných prostriedkov v oblasti kultúry, a to 738 tis. eur, je vyčlenených na prestavbu Považskej knižnice v Považskej Bystrici, za takmer 648 tis. župa dokončí rekonštrukciu administratívnej budovy Trenčianskeho hradu. Prenesené investičné akcie z oblasti školstva predstavujú sumu takmer 814 tis. eur, vybudujú sa multifunkčné ihriská pre Gymnázium Púchov a Gymnázium Bánovce nad Bebravou, na rekonštrukciu strechy budovy dubnického gymnázia je v rozpočte vyčlenených 235 tis. eur.

Na nové investičné zámery v  zdravotníctve poputuje 3,9 mil. eur

Kraj bude vďaka zmene rozpočtu opäť investovať aj do svojich nemocníc. Za takmer 913 tis. eur budú v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach napojené NN rozvody JIS na energocentrum a náhradný zdroj vrátanie obstarania hlavného rozvádzača. Na začatie komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy v NsP Myjava kraj v rozpočte vyčlenil približne 436 tis. eur. Z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb nemocnica pristupuje k realizácii ďalšej významnej investičnej akcie v celkovom objeme takmer 405 tis. eur. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) bude v rámci tejto akcie prebudované na oddelenie multidisciplinárnej a intenzívnej starostlivosti (OMIS). Okrem stavebných úprav pribudne aj nová elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika, zdravotechnika a napojenie ústredného kúrenia. Pre NsP Myjava sa v zmene rozpočtu počíta aj s nákupom prístrojového vybavenia pre novú neurologickú ambulanciu, EEG a EMG prístroja na vyšetrenie a diagnostiku pacientov a nového chladiaceho zariadenia na uskladnenie krvi v celkovom objeme približne 54 tis. eur. Na 1. etapu komplexnej rekonštrukcie a modernizácie elektrozariadení na transformáciu a distribúciu elektriny v NsP Považská Bystrica pôjde takmer 984 tis. eur. Župa zainvestuje aj do nákupu sanitiek RLP pre všetky 3 župné nemocnice, ktoré budú v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať prevoz pacientov, biologického a zdravotníckeho materiálu, a to v hodnote 420 tis. eur.

Do rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb kraj zainvestuje 2,6 mil. eur

Na rekonštrukciu budovy CSS – Ave pôjde zo župného rozpočtu viac ako 1 mil. eur, ďalších približne 974 tis. kraj investuje do komplexnej rekonštrukcie objektu DSS – Púchov – Nosice s prístavbou výťahu.  Investíciu vo výške 432 tis. eur si vyžiada rekonštrukcia CSS – Domino v Prievidzi.

Školy si polepšia o takmer 2,7 mil. eur

Na nové investičné akcie v oblasti školstva je vyčlenený balík presahujúci 2,6 mil. eur, za ne sa napr. zrekonštruuje kuchyňa a zrealizuje prestavba učební na dielne pre SOŠ Púchov v objeme 716. tis. eur, zrekonštruuje budova školskej jedálne vrátane odvetrania kuchyne pre Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín za 569 tis. eur a pre SOŠ Prievidza v objeme 330 tis. eur. Komplexnou rekonštrukciou prejde aj telocvičňa SOŠ v Bánovciach nad Bebravou.

Z eurofondov sa zrekonštruujú 4 úseky ciest za viac ako 32 mil. eur

Krajský parlament schválil predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020, prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch za účelom realizácie rekonštrukcie 4 úsekov ciest, a to 3. etapu rekonštrukcie cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov a cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice. Ďalej 2. etapu rekonštrukcie cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava a cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – etapa č. 5 a 6. Jednou z podmienok realizácie uvedených projektov je zabezpečenie spolufinancovania TSK vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov projektov, čo pri nákladoch štyroch uvedených rekonštrukcií vo výške viac ako 32 mil. eur predstavuje spoluúčasť TSK sumou takmer 4,8 mil. eur.

Atraktívnejšie odborné vzdelávanie na šiestich župných SOŠ

S cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a tiež počet žiakov študujúcich na stredných odborných školách predložil TSK  aj šesť žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Projekty sú zamerané na modernizáciu a inováciu odborného vzdelávania a prípravy na SOŠ Stará Turá, SOŠ Pruské, SOŠ Handlová, SOŠ Považská Bystrica, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou a SOŠ obchodu a služieb Trenčín. Celkovo ide o projekty vo výške spolu za takmer 10,5 mil. eur, z toho 5% spolufinancovanie kraja viac ako 523 tis. eur.

Poslanci tiež svojím hlasovaním schválili návrh na uzavretie Dohody o spolupráci TSK s cezhraničným partnerom Ředitelství silnic Zlínskeho kraje na projekte „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny“, na ktorého realizáciu chce župa žiadať o nenávratný finančný príspevok z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Cieľom projektu je zabezpečiť zlepšenie dopravnej dostupnosti kultúrnych a prírodných atraktivít územia Bošáckej doliny, a to prostredníctvom rekonštrukcie kritického úseku cesty č. III/1223 vedúceho zo Zemianskeho Podhradia do Bošáce v celkovej dĺžke 4 km. Cezhraničný partner v rámci neho zrekonštruuje úsek tejto cesty pokračujúcej na českej strane v celkovej dĺžke 3,5 km.

V rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení bolo schválené Všeobecné záväzné nariadenie č. 20/2019, ktorým sa ruší Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach a Stredná odborná škola Púchov a zriaďuje sa Spojená škola, I. Krasku, Púchov s dvoma organizačnými zložkami – Stredná odborná škola, I. Krasku , Púchov a Stredná odborná škola sklárska, I. Krasku, Púchov. Jedným z prerokovaných bodov bolo aj schválenie Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2019, poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 8. júla, následne 23. septembra a 25. novembra 2019.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

ZDROJTSK