SLOVENSKO. Snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) je najvyšším orgánom združenia, tvorený z členov združenia. Schádza sa každý rok a zvoláva ho Rada ZMOS. Snem tvorí zhromaždenie zástupcov všetkých členských miest a obcí a
zhromaždenie delegovaných zástupcov podľa kľúča, ktorý určuje Rada ZMOS.

Predsedom združenia na ďalšie štyri roky sa stal primátor mesta Partizánske a doterajší predseda Komory miest ZMOS Jozef Božik. Pôvodne bolo osem kandidátov, v druhom kole bol zvolený práve primátor Partizánskeho. Jozef Božik je aj podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Snem ZMOS

• schvaľuje a mení stanovy,
• volí a odvoláva predsedu a členov kontrolnej komisie,
• schvaľuje základné smery činnosti a úlohy združenia,
• prerokúva a schvaľuje správu predsedu, odborných sekcií rady o činnosti a plnení úloh združenia a správu kontrolnej komisie,
• určuje výšku členského príspevku,
• rozhoduje o zániku združenia.

Snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegovaných zástupcov miest a mestských častí a zároveň nadpolovičná väčšina zástupcov obcí.
Na prijatie uznesenia snemu je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov miest a mestských častí a zároveň nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov obcí. Každý člen združenia má jeden hlas. Voľba predsedu a členov kontrolnej komisie sa vykonáva tzv. váhovým hlasovaním.

Zdroj: zmos.sk