V rámci komplexných služieb informačného portálu opäť pridávame článok, ktorý už dlhodobo pomáha občanom orientovať sa v predkupnom práve.

Súčasný trend v oblasti prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam vykazuje znaky podceňovania existencie zákonného predkupného práva ostatných spoluvlastníkov. Keďže porušenie tohto práva nerobí zmluvu o prevode spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti zo zákona absolútne neplatnou a nebráni tomu, aby na nadobúdateľa prešlo spoluvlastnícke právo (vrátane prepisu na katastri nehnuteľností), tak sa predkupné právo spoluvlastníkov, v prípade prevodu podielu čo len jedného z nich, často nerešpektuje.

Obsahom uvedeného práva je povinnosť podielového spoluvlastníka, aby v prípade prevodu svojho spoluvlastníckeho podielu hoc aj z časti na tretiu osobu, ponúkol prednostne svoj podiel na odpredaj všetkým ostatným spoluvlastníkom za tých istých podmienok, za akých chce odpredať tretej osobe. To neplatí v prípade, ak ide o prevod blízkej osobe t.j. príbuznému v priamom rade, súrodencovi a manželovi. Pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti ich podielov. Ponuka na uplatnenie predkupného práva sa vykonáva písomným ohlásením všetkých podmienok zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu. Vyzvaný spoluvlastník musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, a to najneskôr do 2 mesiacov, inak právo na uplatnenie predkupného práva voči doterajšiemu spoluvlastníkovi zanikne, ale voči ďalšiemu nadobúdateľovi zostáva naďalej zachované.

Za porušenie predkupného práva sa považuje nielen absencia písomnej ponuky na odkúpenie, ale aj prípad prevodu podielu na tretiu osobu pred uplynutím lehoty na uplatnenie predkupného práva vyzvaného spoluvlastníka a tiež aj vtedy, ak sa podiel prevedie na tretiu osobu za podmienok výhodnejších oproti ponuke resp. za cenu, ktorá bola v ponuke podstatne vyššia. Vo všetkých týchto prípadoch sa jedná o tzv. relatívnu neplatnosť, čo znamená, že dokiaľ spoluvlastníci neuplatnia svoje právo dovolať sa neplatnosti tejto zmluvy na súde, bude sa na Zmluvu pozerať ako na platnú. Ak tak neučinia v trojročnej premlčacej lehote, ich právo sa premlčí, a teda po uplynutí tejto lehoty sa už neplatnosti zmluvy nebudú môcť s úspechom dovolať, ak žalovaný spoluvlastník vznesie námietku premlčania.

Autor: JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová, advokát, v tomto čase starostka obce Trenčianska Teplá

Foto: pixabay.com