VIDEO: Záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca

KOŠECA. Prinášame vám záznam rokovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Košeca, ktoré sa konalo dňa 14. marca 2019 v budove Obecného úradu Košeca.

Program:

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu rokovania,
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. Názory občanov,
 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,        v znení neskorších predpisov,
 7. Hlavné body rokovania1. Predloženie výročnej správy hlavného kontrolóra obce Košeca za rok 2018

Predkladal: Alena Dobrodejová – hlavná kontrolórka obce

 1. Informácia o inventarizácii majetku obce Košeca za rok 2018

Predkladal: Dana Segíňová – zamestnankyňa obce

 1. TOZ „Dní zvýšenej pracovnej aktivity“ v obci Košeca

Predkladal: PaedDr. Miroslava Švehlová – zástupkyňa starostu obce

 1. Informácie starostu obce o podaných žiadostiach na získanie dotácií

(multifunkčné ihrisko, fitness ihrisko, detské ihrisko, územný plán obce)

Predkladal: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

 1. Informácie starostu obce o otvorenom liste pani ministerke ohľadom havarijnej situácie s telocvičňou, nedostatočných kapacít jedálne a kuchyne pre zabezpečenie „obedov zadarmo“

Predkladal: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

 1. Informácie starostu obce o priebehu a aktuálnom stave rozpracovaných aktivít
  (projekt odborné učebne a školská knižnica, projekt kompostéry, projekt prístavby budovy základnej školy, projekt prístavby a nadstavby budovy materskej školy)

Predkladal: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

 1. Informácie starostu obce o pripravovaných žiadostiach na získanie dotácií v rámci aktuálnych výziev a o pláne požiadaviek obce na poskytnutie finančných prostriedkov smerovaných na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Predkladal: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

 1. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce Košeca za rok 2018

Predkladal: Ing. Eva Podmajerská – rozpočtárka obce

 1. Predloženie stanoviska hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Košeca na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

Predkladal: Alena Dobrodejová – hlavná kontrolórka obce

 1. Prerokovanie a schvaľovanie rozpočtu obce Košeca na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021

Predkladal: Ing. Eva Podmajerská – rozpočtárka obce

 1. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí organizácií o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2019

Predkladal: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

 1. Prerokovanie majetkových žiadostí

Predkladal: Mgr. Radomír Brtáň – starosta obce

 1. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 2. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 3. Interpelácia poslancov – diskusia,
 4. Ukončenie zasadnutia