TRENČIANSKY KRAJ. Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici a Bánovciach nad Bebravou vyhlásili na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse v čase od 18. apríla 2019 (06:00 hod.) do odvolania v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov a od 18. apríla 2019 (12:00 hod.) do odvolania v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a ka z u j e najmä:

 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný bilogický odpad,

 zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í najmä:

 zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,

 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

 prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,

3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

 vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?

 bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na tel. čísla: 150 resp. 112 alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,

 uviesť, kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá,

 uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát operátora a riadiť sa jeho pokynmi,

 ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod. alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

 vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí,

 poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke.

Zdroj: KR HaZZ Trenčín