TRENČIANSKE TEPLICE. Po rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta (MsZ) Trenčianske Teplice, konaného dňa 12. marca 2019, sa v poslaneckom zbore udiali hneď dve zmeny. Dve poslankyne pôsobiace aj minulom volebnom období sa vzdali mandátu a nastúpia v zmysle zákona náhradníci.
Písomným oznámením zo dňa 13. 03. 2019, ktoré bolo mestu Trenčianske Teplice doručené toho istého dňa sa poslankyne JUDr. Katarína Martinková a Ing. Katarína Holá vzdali ku dňu 13. 03. 2019 mandátu poslankýň Mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice. Na základe uvedeného došlo u menovaných v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k zániku ich mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice.
Primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková týmto oznamuje nastúpenie náhradníkov: za JUDr. Katarína Martinkovú – Milana Stuhla za poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice a za Ing. Katarínu Holú – Dušana Bajtgovského. Menovaní prípisom zo dňa 14. 03. 2019 prijali funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice.
Dnes už bývalá poslankyňa Katarína Martinková dôvody svojho konania popísala na sociálnej sieti: “Viac ako 600 hlasov bolo pre mňa vyjadrením vďaky za predošlú prácu v tejto pozícii. Zároveň som to považovala za silný záväzok do ďalšieho volebného obdobia. Po 3 mesiacoch pôsobenia v súčasnom MsZ a najmä po „rokovaní“ MsZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.03.2019, som sa rozhodla naďalej nevykonávať tento mandát. Neviem pôsobiť v atmosfére, kde namiesto hľadania spoločných riešení v prospech mesta prevládajú osobné útoky bez ponúkaných alternatív. Vždy som sa snažila byť konštruktívna, vecná a pracovať na základe faktov a reálnych informácií.” A dodala: “Ďakujem občanom za prejavenú dôveru, zamestnancom mesta za spoluprácu a všetkým voleným predstaviteľom mesta želám šťastnú ruku v ich ďalšom rozhodovaní.”
Počas spomínaného rokovania zastupiteľstva zo dňa 12.3.2019 občania a vedenie mesta Trenčianske Teplice žiadali vysvetlenie konania poslankýň v predošlom volebnom období za primátora Štefana Škutétyho k rôznym témam. Najmä však k hlavnému bodu programu, ktorým bolo ďalšie pôsobenie futbalu v kúpeľnom meste. Dnes už bývalé poslankyne tento nátlak považovali za neprípustný.

Stanovisko primátorky mesta Zuzany Frajkovej Ďurmekovej:

Rovnako ako občania nášho mesta a ostatní poslanci mestského zastupiteľstva, som zobrala na vedomie skutočnosť, že dve poslankyne, a to pani poslankyňa Katarína Martinková a pani poslankyňa Katarína Holá, sa vzdali mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice.

Vnímam to ako prejav ich slobodného rozhodnutia. Nepovažujem ani za vhodné a ani za potrebné, aby som ako primátorka mesta zaujímala obsiahlejší postoj k takémuto ich rozhodnutiu. Tak, ako každý má právo, po splnení zákonných podmienok, kandidovať za poslanca mestského/obecného zastupiteľstva, má každý právo rozhodnúť sa o následnom vzdaní sa mandátu.

Vzhľadom na množstvo vykonanej práce za ostatných niekoľko týždňov a mesiacov, som presvedčená o tom, že vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, členovia komisií pri mestskom zastupiteľstve ako aj zamestnanci mestského úradu robia všetko preto, aby činnosti boli vykonávané v prospech občanov a nášho mesta. Nie je mi známe, že by sa doposiaľ voči predchádzajúcemu primátorovi mesta vyvolal zo strany súčasného vedenia mesta akýkoľvek konflikt osobnej povahy. Ak má súčasné vedenie na riešenie niektorých otázok a záležitostí súvisiacich so životom nášho mesta iný názor ako predchádzajúce vedenie, nepovažujem takýto postup za prejav osobného sporu, ale za prejav inej koncepcie spravovania vecí verejných. Mesto pod mojím vedením postupuje vždy vecne a v žiadnom prípade nie v rovine osobných útokov, či atakov.

Odmietam tvrdenie, že je mojou ambíciou hľadanie chýb z minulosti. Je však nevyhnutné pomenovať problémy, na ktoré poukazujú a na riešenie ktorých ma vyzývajú občania. Preto je potrebné analyzovať súčasný stav (napr. stav majetku mesta a spôsob nakladania s ním) a po reálnom zhodnotení určiť spôsob a možnosti napredovania mesta tak, aby to bolo v prospech obyvateľov.

Ak bývalé poslankyne pani Katarína Martinková a pani Katarína Holá majú v tomto smere iný názor, považujem to za ich subjektívny pohľad na vec determinovaný možno aj faktom, že v predchádzajúcom volebnom období rovnako zastávali post poslankýň mestského zastupiteľstva nášho mesta. Je preto do istej miery pochopiteľné, že ich tendencia súhlasiť s krokmi a rozhodnutiam z minulosti pramení aj z toho, že sa samy na niektorých takýchto krokoch a rozhodnutiach (spolu)podieľali.

Na uvoľnené miesta poslankýň nastúpia pán Milan Stuhl a pán Dušan Bajtgovský, ktorí zložia poslanecký sľub na najbližšom mestskom zastupiteľstve.

Viac: https://impulz.press/aktuality/video-zhrnutie-a-zaznam-z-rokovania-poslaneckeho-zboru-v-tr-tepliciach/