TRENČÍN. V poradí XXXVII. rokovanie župného parlamentu sa výnimočne uskutočnilo v stredu 6. júla 2022 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 26 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola už tradične aj do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXXVI. zasadnutí Z TSK. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo návrhy na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, medzi inými napríklad:

  • Zverenie stavby „Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka“, v rámci ktorej bola zrekonštruovaná cesta č. II/499 medzi Brezovou pod Bradlom a hranicou s Českou republikou, do správy Správy ciest TSK.
  • Nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemku pri CSS – KOLONKA od mesta Púchov, na ktorom by malo vzniknúť športovisko pre klientov s pohybovými exteriérovými strojmi, minifutbalovým ihriskom a oddychovou zónou, ale tiež bezbariérovej plochy na oddych a aktívne trávenie voľného času klientov a vytvorenie spoločenského priestoru pre kultúrne akcie zariadenia. Zámer vznikol na základe zmeny špecializácie zariadenia aj na mladých s psychiatrickými diagnózami.
  • Prevod prebytočného majetku – areálu zrušenej školy v prírode Kľačno, v k. ú. Kľačno, na základe vyhodnotenia ponúk v rámci predaja obchodnou verejnou súťažou, víťaznému záujemcovi (za 445 400 eur).

TSK opäť pomôže, tentokrát obyvateľom požiarom zasiahnutej bytovky v Handlovej

Ničivý požiar, ktorý zasiahol bytový dom v Handlovej, pripravil o domov desiatky ľudí. Župa okamžite reagovala a obyvateľom zabezpečila náhradné ubytovanie na internáte župnej SOŠ v Handlovej. Na júlovom zasadnutí krajského parlamentu bola poslancami schválená aj finančná pomoc pre mesto Handlová vo výške 5 tisíc eur, ktorá je určená rodinám z požiarom zasiahnutej bytovky.

Riaditeľkou CSS – Chmelinec zostáva Andrea Jankovičová

Na základe výsledkov výberového konania, ako aj splnenia kvalifikačných a odborných predpokladov a tiež zhodnotenia činnosti povereného zamestnanca počas obdobia výkonu poverenia, Zastupiteľstvo TSK na základe odporúčania Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Z TSK do funkcie riaditeľky CSS – Chmelinec vymenovalo Andreu Jankovičovú.

Kraj a mesto Trenčín budú pokračovať v spolupráci v oblasti verejnej osobnej dopravy na území krajského mesta

Trenčiansky samosprávny kraj 1. júla 2017 vytvoril s mestom Trenčín tzv. Spoločné dopravné územie, na základe čoho sa dohodli na spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta spojmi prímestskej autobusovej dopravy, a to na dobu určitú – do 31.8.2022. Cieľom tejto spolupráce bolo skvalitniť dopravnú obslužnosť, zefektívniť PAD a samotnú kvalitu cestovania. Od 1. septembra 2022 bude na území mesta Trenčín zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu nový prevádzkovateľ, preto bolo potrebné uzatvoriť novú Zmluvu o spolupráci. Vzhľadom na rozdielne tarify PAD a MHD sa zmluvné strany dohodli na refundácii úbytku tržieb z cestovného. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.10.2023.

V najbližšom volebnom období bude v krajskom zastupiteľstve sedieť 44 poslancov

Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR uskutočnia 29. októbra 2022. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami Zastupiteľstvo TSK rozhodovalo o volebných obvodoch, počte krajských poslancov aj sídle volebnej komisie samosprávneho kraja a sídlach obvodných volebných komisií. Počet poslancov ovplyvnil klesajúci počet obyvateľov kraja, pričom sa pri návrhu vychádzalo z údajov Štatistického úradu SR k 31.12.2021. V záujme naplnenia princípov zastupiteľskej demokracie v čo najširšom rozsahu tak, aby obyvateľov kraja zastupoval reprezentatívny počet ich volených zástupcov, bolo potrebné upraviť počet obyvateľov vo volebnom obvode Bánovce nad Bebravou presunom obce Horňany z okresu Trenčín do volebného obvodu Bánovce nad Bebravou. Vďaka tomu si budú môcť občania v tomto volebnom obvode zvoliť rovnaký počet poslancov samosprávneho kraja, ako tomu bolo v predchádzajúcich voľbách. Vo volebných obvodoch  Ilava, Partizánske a Prievidza budú občania voliť o jedného poslanca menej. Celkový počet krajských poslancov sa tak zníži zo 47 na 44. A to nasledovne: okres Bánovce nad Bebravou – 3 poslanci, okres Ilava – 4 poslanci, okres Myjava – 2 poslanci, okres Nové Mesto nad Váhom – 5 poslanci, okres Partizánske – 3 poslanci, okres Považská Bystrica – 5 poslanci, okres Prievidza – 10 poslancov, okres Púchov – 3 poslanci, okres Trenčín (bez obce Horňany) – 9 poslancov.

Sídlom volebnej komisie samosprávneho kraja bude Úrad TSK, obvodné volebné komisie budú umiestnené v sídlach okresných miest, okrem okresu Ilava, táto volebná komisia bude umiestnená v Dubnici nad Váhom. Sídla obvodných volebných komisií v piatich okresoch, v ktorých bude zriadená aj okresná volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí, sa navrhujú v priestoroch okresných úradov, vo zvyšných štyroch v priestoroch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Poslanci sa oboznámili s činnosťou útvaru Hodnoty za peniaze

Trenčiansky samosprávny kraj sa v rámci projektu Lepší Trenčiansky kraj zaviazal vybudovať útvar Hodnoty za peniaze, ktorý je zodpovedný za zavedenie a využívanie princípu hodnoty za peniaze na Úrade TSK a v jeho OvZP pri príprave a realizácii investičných projektov. Jeho úlohou bude po implementácii tohto princípu kontrolovať dodržiavanie a vyhodnocovať dopad tohto princípu na výkon kompetencií kraja najmä v oblasti hospodárnosti nakladania s verejnými zdrojmi. Poslanci sa na júlovom zasadnutí oboznámili s aktuálnym stavom činností na tomto útvare.

Župa podala správnu žalobu na Ministerstvo financií SR kvôli neoprávnenej výzve na vrátenie poskytnutých dotácií

Súčasťou júlového rokovania bola aj informácia o podaní správnej žaloby na MF SR, ktoré vyzvalo TSK, aby vrátil dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu uzneseniami vlády SR na výstavbu mosta v Ilave a vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne. A to napriek tomu, že v zmysle platnej legislatívy ich kraj mohol použiť do konca roka 2022. Ako dôvod uviedlo, že TSK do konca novembra 2021 nepožiadal ministerstvo financií o predĺženie lehoty na použitie dotácií na kapitálové výdavky do 31. decembra 2022, preto je povinný zúčtovať dotáciu a jej nespotrebovanú časť vrátiť. Nakoľko zákon o žiadnej podmienke požiadať o predĺženie termínu použitia dotácie nehovoril, župa sa domáha spravodlivosti súdnou cestou. Súd žiada, aby ministerstvu zakázal pokračovať v nezákonnom zásahu a umožnil použiť tieto dotácie v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja.

Poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 26. septembra 2022.