KOŠECA. Na dnešnom rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Košeca schválili poslanci rozpočet obce Košeca pre rok 2020 a výhľadovo pre roky 2021 a 2022. Hľadala sa zároveň zhoda pri stanovení optimálnych sadzieb pre dane z nehnuteľností aj pre poplatky za odpady.

Daň za psa, dane za pozemky, dane za užívanie verejného priestranstva zostávajú v roku 2020 na úrovni roka 2019. Nedošlo k žiadnemu navyšovaniu sadzieb pri týchto druhoch miestnych daní.

„Pri daniach za stavby sme zodpovedne posúdili úroveň sadzieb u nás a porovnali s okolitými obcami a mestom Ilava. Zohľadnili sme tiež mieru inflácie za posledné roky, počas ktorých sa sadzby v obci nemenili. Nevyhli sme sa miernemu navýšeniu sadzieb, ktoré sa dotknú majiteľov nehnuteľností pri ročnej platbe rádovo v eurách. Nie je to nič dramatické, každopádne je potrebné o tom informovať. Niekomu to urobí dve eurá ročne, niekomu trošku viac. Zostávame stále obcou, v ktorej daňové zaťaženie občanov zo stavieb bude jedným z najnižších v porovnaní s podobnými okolitými samosprávami,“ ozrejmil starosta obce Košeca Radomír Brtáň.

Poplatky za komunálny odpad nastavili tak, aby príjmy postačovali na úhradu predpokladaných nákladov na zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu.“ Nezabudli sme na sľub, že sa budeme snažiť nastaviť motivačný systém poplatkov. Už v roku 2020 budú určené pásma zliav podľa úrovne miery triedenia odpadov pre konkrétnych poplatníkov. Základnú sadzbu 25,- EUR/osobu/rok bude možné znížiť až na úroveň 11,25 EUR. Aktuálne platná legislatíva a zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, ktoré medziročne musíme preniesť aj u nás do výšky poplatku za odpady znamená, že musíme všetci plošne do budúcna zlepšiť percento triedenia, ale najmä (a to na prvom mieste) predchádzať vzniku akéhokoľvek odpadu. Sami si budeme svojím správaním sa pri nakladaní s odpadmi ovplyvňovať, či poplatky porastú alebo sa znížia. Nezabúdajme na zodpovednosť voči životnému prostrediu a voči ďalším generáciám,“ popísal starosta stanovenie sadzieb za komunálny odpad.

V roku 2020 bude v obci zavedený miestny poplatok za rozvoj. Výnosy z tohto poplatku budú určené výlučne na rozvojové investície v rôznych oblastiach. Všetci očakávame, že pomôžu pri budovaní nových chodníkov, ciest, školskej infraštruktúry a podobne. Poplatok sa bude týkať len nových stavieb, na ktoré bude vydané a právoplatné stavebné povolenie po 1. januári 2020.

„Ďakujem poslancom OZ, ktorí pri rozhodovaní brali na zreteľ v prvom rade občanov našej obce. Budeme sa spoločne snažiť, aby za svoje peniaze všetci dostávali naďalej kvalitné služby, aj keď jedným dychom treba priznať, že to bude vzhľadom na neustále sa meniacu legislatívu a podmienky pre samosprávy veľmi náročná úloha,“ dodal Radomír Brtáň.