KOŠECA. V obci Košeca sa 25. marca 2021 uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo určilo pre hlavného kontrolóra kratší pracovný čas v rozsahu 27 % pracovného úväzku, tzn. 10 hod./týždenne.

Kandidát musí odovzdať písomnú prihlášku spolu s prílohami v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a adresy kandidáta a označením hesla „Voľba HK 2021 – Neotvárať“ na adresu: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca alebo osobne do podateľne obecného úradu č. dv. 2 v termíne najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. najneskôr do 10.03.2021 do 16:00 hod. /Rozhodujúcim je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad, alebo do podateľne OcÚ/.

Hlavný kontrolór je jedným z dôležitých kontrolných mechanizmov obecnej samosprávy. Predstavuje nezávislý a účinný mechanizmus kontroly každej obce. Volí ho obecné zastupiteľstvo na 6 rokov, pričom voľby sa môže zúčastniť každý, kto dovŕšil aspoň úplné stredoškolské vzdelanie. Hlavný kontrolór môže vykonávať činnosť aj pre viacero obcí na základe ich dohody.

Náležitosti prihlášky a ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov nájdete v linku TU.

zdroj: vssr.sk