TRENČÍN. Poslednýkrát v tomto roku sa krajský parlament zišiel v pondelok 23. novembra 2020 na XXVI. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za dodržania všetkých hygienických opatrení pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 36 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja aj na youtube, s tlmočením do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu novembrovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV. zasadnutí Z TSK a schválili návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na prvý polrok 2021. Následne župný parlament prerokoval a schválil 11 návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK.

Župa rozširuje spektrum poskytovaných sociálnych služieb, mení sa aj výška úhrady

Zastupiteľstvo TSK schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa dopĺňa nový druh sociálnej služby – podpora samostatného bývania.Tento krok v budúcnosti pomôže ušetriť finančné prostriedky vynaložené na pobytové sociálne služby, nakoľko bude možné pomáhať osobám v nepriaznivých situáciách priamo v ich prirodzenom prostredí. Ide o bezplatnú službu, ktorá bude poskytovaná zamestnancami CSS – Nádej, predovšetkým v okrese Považská Bystrica. V zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti župy sa od 1. januára budúceho roka mení aj úhrada za poskytovanie sociálnych služieb, a to z dôvodu nárastu ekonomicky oprávnených nákladov.

Granty na podporu environmentálnych projektov sa riadia malými zmenami

Zmenou legislatívy, ktorá vychádza zo zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, nieje možné poskytnúť verejné prostriedky žiadateľovi, ktorý nemá splnené povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. V novom VZN je táto povinnosť zapracovaná a dopĺňa sa aj možnosť vydávať metodické usmernenia schvaľované predsedom TSK, ktoré budú pre žiadateľov a prijímateľov záväzné.

Dotácie z rozpočtu kraja sa budú poskytovať podľa nových pravidiel

Upravené boli podmienky a postup poskytovania dotácie, náležitosti pri predkladaní žiadosti, možnosti jej použitia, spôsob prideľovania a postup pri vyúčtovaní pre okruh žiadateľov vymedzených v zákone o rozpočtových pravidlách.

 • V rámci schvaľovania žiadostí sa dopĺňajú kritériá s bodovým hodnotením, na základe ktorých sa budú žiadosti posudzovať.
 • Posúva sa termín a mení spôsob podávania žiadosti; žiadosť je potrebné predložiť do 31. marca kalendárneho roka elektronickými spôsobmi.
 • Na základe pripomienkového konania bolo do VZN doplnené, že pre dotácie zamerané výlučne pre deti a mládež, ako aj na zdravotnú/humanitárnu starostlivosť, je maximálna výška poskytnutej dotácie na projekt 80% z celkového rozpočtu, resp. skutočne vynaložených výdavkov, maximálne však do výšky 4 050 eur.

Rozpočet TSK na roky 2021 – 2023 je zostavený ako vyrovnaný

Jedným z hlavných bodov novembrovej schôdze bolo schválenie Rozpočtu TSK na roky 2021 – 2023. Bežný rozpočet pre rok 2021 tvorí prebytok v celkovom objeme približne 11,82 mil. eur, kapitálový rozpočet schodok vo výške 37 mil. eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, sú svojím objemom 25,2 mil. eur tiež prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu. Kvantifikácia návrhu rozpočtu výdavkov TSK na roky 2021 – 2023 o celkovom objeme 227 mil. eur zohľadňuje zdrojové možnosti v oblasti príjmov. Súčasťou tohto rozpočtu je aj Programový rozpočet TSK na roky 2021 – 2023, ktorý je zostavený v programovej štruktúre, obsahuje 11 programov členených na podprogramy a prvky. Tie zohľadňujú zámery a ciele kraja. Aj v roku 2021 budú rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb regiónu daňové príjmy. Pri ich plánovaní vychádzal TSK zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií SR. Rok 2020 bol ovplyvnený nečakanou pandémiou koronavírusu a s tým súvisiacim výpadkom príjmov. V súvislosti s negatívnym dopadom pandémie na rozpočty samospráv je súčasťou rozpočtu aj návratná finančná výpomoc v objeme 20 mil. eur, schválená vládou SR, na účel rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, opravy a investície do majetku vo vlastníctve kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností.

Najviac bežných výdavkov kraj spotrebuje na financovanie kompetencií v oblasti vzdelávania

Objem bežných výdavkov 150,5 mil. eur medziročne vzrástol o približne 1,7 mil. eur. Tento nárast zohľadňuje zvýšenie výdavkov na úseku Dopravy, a to úhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov prímestskej autobusovej dopravy a nárast bežných výdavkov pre SC TSK. Ale tiež nárast výdavkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia a Kultúrnych služieb a napokon financií určených na realizáciu dvoch najväčších neinvestičných projektov na Úrade TSK – Lepší Trenčiansky kraj a Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.

Za viac ako 76 miliónov eur sa zlepší kvalita krajských ciest, škôl, nemocníc i zariadení sociálnych služieb

Čerpanie kapitálových výdavkov TSK sa predpokladá vo výške približne 76,6 mil. eur, z toho je necelých 53 mil. eur vyčlenených na prípravné práce súvisiace s implementáciou a samotnú implementáciu projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ. Súčasťou tohto objemu sú aj investície hradené z rozpočtu TSK a  prostriedky určené na spolufinancovanie projektov. Na realizáciu investícií v rámci Úradu TSK a jeho kompetencií je vyčlenených takmer 23,7 mil. eur.

Najväčší objem financií, viac ako 36 mil. eur, župa investuje do dopravy

 • Pre Správu ciest TSK je vyčlenených viac ako 7,3 mil. eur, z toho 2,8 mil. eur na nákup strojného vybavenia, techniky a obnovu vozového parku, približne 3,1 mil. eur na rekonštrukciu vybraných úsekov ciest a mostných objektov, 1,27 mil. eur na realizáciu nových stavieb a 110 tis. eur na vypracovanie projektových dokumentácií (PD).
 • Na rekonštrukciu zhoršeného stavu ciest a mostov plánuje župa čo najväčší objem financií využiť zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, a to v objeme takmer 29 mil. eur:

– 24,5 mil. eur na implementáciu projektov v rámci OP IROP, a to napr. rekonštrukciu ciest II/511 Veľké Uherce – Skýcov (3. etapa), II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava (II. etapa), II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice (1., 2. a 3. etapa), II/517 Považská Bystrica (Most Orlové) – Domaniža (etapa č. 1, č. 5 a 6), Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK a na hornej Nitre či rekonštrukciu mosta cez rieku Nitra (na ceste č. 1773 Opatovce nad Nitrou),

– takmer 4,4 mil. eur na implementáciu projektov v rámci OP Interreg V-A SR-ČR, a to Na bicykli po stopách histórie, Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka a Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny.

Modernizácia školských objektov za bezmála 23 mil. eur

 • Po doprave je oblasť vzdelávania druhou, do ktorej v budúcom roku župa smeruje najviac financií.
 • Približne 3,7 mil. eur pôjde na rekonštrukcie budov škôl a školských zariadení a zníženie ich energetickej náročnosti. Na spracovanie PD k plánovaným investíciám je vyčlenených 89 tis. eur a takmer 60 tis. eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl, internátov a školských stravovacích zariadení.
 • Za viac ako 18,8 mil. eur chce TSK na svojich stredných školách zrealizovať projekty financované z európskych fondov. Zväčša pôjde o zriadenie alebo modernizáciu COVP, resp. modernizáciu odborného vzdelávania a zníženie energetickej náročnosti školských budov.
 • Župa ráta aj s financiami na realizáciu projektov z vlastných zdrojov, s podporou zo štátneho rozpočtu, napr. Hokejovej akadémie, budovanie multifunkčných ihrísk na SOŠ Handlová a SOŠ strojnícka Považská Bystrica, telocvične SPŠ v Novom Meste nad Váhom či projekt obnovy Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské.

Nová prístrojová technika a modernizácia župných nemocníc za 9,3 mil. eur

 • V oblasti zdravotníctva je v budúcom roku stanovených niekoľko priorít;
 • pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach je to vybudovanie nového urgentného príjmu vrátane obstarania prvotného vybavenia v objeme viac ako 2 mil. eur a napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj za ďalší viac ako 1 mil. eur,
 • v NsP Myjava sú to predovšetkým financie na dokončenie stavebných úprav priestorov OAIM na OMIS vo výške takmer 253 tis. eur a vypracovanie PD na rekonštrukciu operačných sál a chirurgického oddelenia v objeme viac ako 68 tis. eur,
 • pre NsP Považská Bystrica pôjde takmer 3,9 mil. eur na rekonštrukciu elektroinštalácie, 894 tis. eur na dofinancovanie vybudovania centra diagnostiky a 944 tis. eur na nákup CT prístroja.

Kultúru kraj podporí sumou 1 milión eur

Odizolovanie suterénu Považskej knižnice bude stáť župu približne 219 tis. eur, viac ako 775 tis. eur je vyčlenených na implementáciu projektov v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórska (EEA Grants). Projekty realizované s podporou grantov EEA sa zameriavajú na obnovu a revitalizáciu objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie. V rozpočte na budúci rok ide najmä o revitalizáciu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach.

Župa zlepší podmienky poskytovania sociálnych služieb za viac ako 5,3 mil. eur

Najväčšie investície kraj plánuje:

 • v CSS – Jesienka, a to v podobe kompletnej rekonštrukcie pavilónu B a  vonkajšieho vodovodu, kanalizácie a teplovodov, ako aj obstaranie prístrojového vybavenia, za približne 595 tis. eur,
 • v CSS – AVE pôjde na dokončenie rekonštrukcie budovy zariadenia približne 140 tis. eur,
 • za takmer 620 tis. eur bude v CSS – Kolonka zrealizovaný projekt protipožiarnej bezpečnosti objektu s prístavbou evakuačného výťahu,
 • viac ako 195 tis. eur investuje župa do rekonštrukcie technológie kotolne pre CSS – NÁDEJ,
 • v rámci implementácie projektov zo ŠR a európskych fondov plánuje kraj v budúcom roku pokračovať v implementácii projektu deinštitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce a pristupuje k začatiu samotnej výstavby nových komunitných zariadení, na tento účel je vyčlenených približne 1,4 mil. eur,
 • v rámci OP IROP bude realizovať projekt Podpora AAL v podmienkach TSK, založený na elektronickej službe monitorovania domáceho prostredia odkázanej osoby za 2,07 mil. eur.

Plán udržateľnej mobility (PUM) TSK schválený, do opráv ciest pôjde v budúcom roku rekordných 7,2 mil. eur

Strategický dokument je jedným z dôležitých podkladov pri príprave projektov modernizácie cestnej infraštruktúry zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu. Realizovaný je z IROP 2014 – 2020, pričom celková výška oprávnených výdavkov predstavuje 459 tis. eur s 5%-ným spolufinancovaním kraja. PUM by mal vytvoriť základ pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy a návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému. V budúcom roku plánuje župa vo všetkých 9 okresoch kraja zrekonštruovať 40 úsekov ciest v dĺžke presahujúcej 57 kilometrov. Opätovne pôjde o súvislé, celoplošné opravy, do ktorých z vlastného rozpočtu investuje rekordných takmer 7,2 mil. eur.

Župa a mesto Partizánske vytvoria Spoločné dopravné územie

Kraj a mesto uzatvorili Zmluvu o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta spojmi prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2 rokov, a to za účelom efektívnejšieho využívania verejných financií, zvýhodnenia a zatraktívnenia cestovania verejnou osobnou dopravou, skvalitnenia dopravnej obslužnosti územia a skoordinovania nadväznosti liniek prímestskej a mestskej hromadnej dopravy. Cestujúci tak môžu v rámci mesta využívať autobusy prímestskej dopravy za cestovné podľa cenníka MHD Partizánske, s účinnosťou od 1. januára 2021. Refundáciu úbytku tržieb z cestovného spôsobeného rozdielnymi sadzbami tarify si budú mesto a župa uplatňovať až po skončení skúšobného obdobia, ktoré potrvá od 1. januára do 31. decembra budúceho roka.

Zastupiteľstvo udelí verejné uznanie za rok 2020 dvom laureátom

Na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie Ceny TSK sa poslanci krajského parlamentu rozhodli Cenu TSK za rok 2020 udeliť Bohuslavovi Kortmanovi  za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti jaskyniarstva a turistiky a Emílii Šteiningerovej za uchovávanie regionálnych tradícií a šírenie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho kraja na Slovensku aj v zahraničí.

Prerokovaná a schválená bola aj aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK 2013 – 2023, na základe ktorého je zabezpečovaný rozvoj kraja. Jeho plnenie je každoročne vyhodnocované prostredníctvom sledovania merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých prioritných osí a opatrení. Aktualizovaný bol tiež Zásobník projektových zámerov TSK na obdobie 2021 – 2023, ten obsahuje predovšetkým investičné projektové zámery z programov EÚ najviac relevantných pre TSK – IROP, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR, OP Kvalita životného prostredia, ako aj ďalších grantových a dotačných schém. Ale tiež investičné projekty financované z vlastných zdrojov župy, Environmentálneho fondu, EEA grantov, dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ministerstiev a tiež neinvestičné projekty financované z vlastných zdrojov, zdrojov EÚ a ŠR. Osobitnú časť tvoria zámery predložené v rámci spracovania Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra.

Kraj žiada o financie z eurofondov na budovanie cyklotrás a nabíjacích staníc

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z IROPu chce župa vybudovať ďalší úsek Vážskej cyklomagistrály vedúci z mesta Považská Bystrica až po hranicu Žilinského samosprávneho kraja, v celkovej dĺžke 10,4 km. Úsek č. 7 je súčasťou projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške presahujúcej 3,6 mil. eur, pričom žiadaná výška NFP predstavuje približne 3,4 mil. eur a 5%-né spolufinancovanie kraja viac ako 181 tis. eur. O príspevok z IROPu žiada župa aj na projekt Zlepšenia cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre, a to na 1. etapu, ktorá spojí Partizánske a Šimonovany. Nová cyklotrasa v dĺžke 4,62 km by mala byť spoločným chodníkom pre cyklistov a chodcov, úplne oddelená od motorovej dopravy. Celkové oprávnené výdavky na tento projekt predstavujú viac ako 1,1 mil. eur, žiadaná výška NFP približne 1,05 mil. eur a 5%-né spolufinancovanie župy cca 55 tis. eur.

Krajský parlament prerokoval aj podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, a to v Trenčíne (Stredná športová škola), v Novákoch (Trenčiansky samosprávny kraj) a v Streženiciach (Správa ciest TSK). Celkové oprávnené výdavky každého projektu sú vo výške 5 260 eur, pričom žiadaná výška dotácie predstavuje 4 997 eur a spolufinancovanie kraja (5%) 263 eur. V závere bol schválený Plán činnosti Z TSK na I. polrok 2021, so zasadnutiami krajského parlamentu 25. januára, 22. marca a 10. mája 2021.

Zdroj a foto: TSK