TRENČIANSKE TEPLICE. V období posledného mesiaca eviduje Slovenský rybársky zväz opakovane vo viacerých rybárskych revíroch na území celého Slovenska masívny úhyn kapra rybničného. Predmetný úhyn sa žiaľ priamo dotkol aj revírov Parkové jazierko a VN Baračka, ktoré sú v obhospodarovaní Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín (ďalej MsO SRZ Trenčín).

Ako ďalej uviedol Miroslav Karaus, podpredseda MsO SRZ Trenčín, vo svojej praxi sa s takýmto úhynom ešte nestretli. MsO SRZ Trenčín bezodkladne všetky potrebné opatrenia, ktoré jej ako užívateľovi pri vzniku tohto druhu mimoriadnej udalosti vyplývajú zo zákona. “O úhyne sme vyrozumeli tak kompetentné orgány ako aj dodávateľa jarnej násady rýb, vykonali sme odlov rýb za účelom odoslania vzoriek a zistenia pôvodcu úhynu, v pravidelných intervaloch realizujeme zber kadáverov spolu so zabezpečením ich následnej asanácie asanačnou spoločnosťou. Vzorky odobratých vnútorných orgánov ako aj kadáverov rýb sme zaslali na laboratórne vyšetrenie do dvoch nezávislých certifikovaných inštitúcii, ktoré zhodne potvrdili u nás doteraz neznáme a nevyskytujúce sa vírusové ochorenie „ Carp edema virus „ CEV – tzv. spavá nemoc kaprov, na ktorú v súčasnej dobe neexistuje účinná medikácia,” vysvetlil podpredseda MsO SRZ Trenčín.

Vzhľadom na fakt, že predmetné vírusové ochorenie je do značnej miery závislé aj na klimatických podmienkach a to najmä na teplote vody, došlo v dôsledku nedávnych prívalových dažďov k jej opätovnému ochladeniu pod hranicu 18stupňov Celzia a tým aj k opätovnému nárastu počtu vírusom postihnutých rýb.

“Zostáva veriť, že vplyvom slnečného počasia posledných dní dôjde v čo najkratšom čase k opätovnému prehriatiu vody nad hranicu 18 stupňov Celzia, čo je hranica kedy by sa malo začať vírusové ochorenie zastavovať. Zároveň chceme širšiu nerybársku verejnosť uistiť, že vírusové ochorenie CEV nie je pre človeka škodlivé a postihuje výlučne kaprov, rovnako nemá ani priamy vplyv na kvalitu vody, čoho dôkazom je aj veľmi početná prítomnosť raka riečneho v jazierku, ktorý je prirodzeným bioindikátorom kvality vody. Rovnako nebol zaznamenaný úhyn iných druhov rýb,” dodal Miroslav Karaus.