TRENČIANSKY KRAJ. Trenčiansky samosprávny kraj tradične v apríli otvára možnosť nominovať inšpiratívne osobnosti s významným životným dielom na najvyššie ocenenie kraja.

Už po štvrtýkrát môže verejnosť na verejné uznanie v podobe Ceny predsedu TSK alebo Ceny TSK nominovať jednotlivcov či kolektívy, ktoré sa svojím osobným prínosom a činmi pre kraj nezabudnuteľne zapísali do povedomia obyvateľov či regionálnej histórie. Návrh musí obsahovať údaje o laureátovi, ako titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a zdôvodnenie nominácie, pri kolektíve je potrebné uviesť jeho názov a sídlo. Súčasťou nominácie sú aj údaje o navrhovateľovi spolu s dátumom a jeho vlastnoručným podpisom. Námet na laureáta stačí zaslať poštou na adresu župného úradu v Trenčíne, e-mailom na adresu info@tsk.sk alebo osobne doručiť na podateľňu Úradu TSK, a to do konca septembra 2020.

Všetky potrebné informácie k najvyššiemu oceneniu kraja sú dostupné na webovom sídle župy www.tsk.sk, v sekcii Samospráva/Verejné uznania.

TIP NA LAUREÁTA CENY PREDSEDU A CENY ZASTUPITEĽSTVA TSK ZAŠLITE:

Zdroj a foto: TSK