Trenčiansky kraj žiada o financie z eurofondov na ďalšie projekty v oblasti školstva a dopravy

Dátum pridania:

TRENČÍN. V poradí XIV. rokovanie župného parlamentu sa uskutočnilo v pondelok 1. júla 2024 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 32 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola už tradične aj do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XIII. zasadnutí Z TSK. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo viacero návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK.

 • Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja nehnuteľného majetku, pozemku v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, v správe SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, v prospech súkromného žiadateľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ten spočíva v potrebe usporiadania vlastníckeho vzťahu k pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo udržiava a ktorý je vzhľadom na svoje umiestnenie a výmeru nevyužiteľný na akýkoľvek účel pre správcu aj pre vlastníka.
 • Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja nehnuteľného majetku, pozemku v k. ú. Považské Podhradie, v správe Správy ciest TSK, v prospech súkromných žiadateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúcom v potrebe usporiadania právneho vzťahu k novovytvorenému pozemku, ktorý spolu s pozemkami žiadateľov vytvorí súvislý celok nehnuteľností vhodný na užívanie vlastníkov rodinného domu.
 • Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja nehnuteľného majetku, pozemku – zastavanej plochy a nádvoria v k. ú. Handlová, v správe SOŠ Handlová, v prospech spoločnosti RIH, s.r.o, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ten spočíva v potrebe zabezpečenia lepšieho využitia a majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k novovytvorenému pozemku, ktorý stavebne prislúcha k budove vo vlastníctve žiadateľa a bude tvoriť okolo tejto budovy chodník, schodíky, prístup k pivničným oknám a manipulačný priestor.
 • Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Modrová v prospech obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ten spočíva v záujme obce zlepšiť kvalitu života obyvateľov a cestujúcej verejnosti prostredníctvom rekonštrukcie autobusových zastávok v okrese Nové Mesto nad Váhom, vrátane zastávok v obci Modrová. Nájom poslanci schválili na dobu určitú do 31. decembra 2034.
 • Prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja pozemku v k. ú. Trenčianske Jastrabie, v správe Správy ciest TSK, v prospech spoločnosti COOP Jednota, spotrebné družstvo Prievidza. Na tomto pozemku žiadateľ v rámci stavby supermarketu postavil oporný múr, prislúchajúci k novovybudovanému parkovisku.
 • Nadobudnutie nehnuteľného majetku, pozemkov v k. ú. Čavoj, kúpou od súkromných vlastníkov a obce Čavoj. Trenčiansky samosprávny kraj je vlastníkom cesty III/1787 Čavoj spojka, v rámci ktorej Správa ciest TSK realizovala rekonštrukciu oporného múru pri ceste a rekonštrukciu úseku tejto cesty v obci Čavoj. Stavba riešila sanáciu zosuvu vozovky, rekonštrukciu oporného múru, novej konštrukcie vozovky, vybudovanie cestnej kanalizácie a monolitickej rímsy s ukotvením oceľového zvodidla. Nakoľko bola realizovaná aj na pozemkoch iných vlastníkov, boli v roku 2021  s dotknutými vlastníkmi uzatvorené Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, na základe ktorých bolo potrebné tieto pozemky odkúpiť (celková hodnota pozemkov je 1 620 eur).
 • Zverenie nehnuteľného majetku TSK – stavby „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, 5. a 6. etapa“, v obstarávacej cene 4 925 710,23 eur, do správy správcu – Správy ciest TSK.
 • Odňatie správy majetku vo vlastníctve kraja, „Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave“, zo správy Správy ciest TSK. Nakoľko župa žiadala na tento projekt financie z eurofondov, majetok musí byť evidovaný na župu (evidenčný charakter).

Poslanci rozhodovali o viacerých školských témach

Na základe nového VZN sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni. V súvislosti s aktuálnou finančnou situáciou župné stredné školy prehodnotili aktuálne platné finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a niektoré z nich požiadali o jeho zmenu. Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je v rozpätí: obed – do 1,20 eur (všetky finančné pásma, všetky vekové kategórie), večera – do 1 eura (všetky finančné pásma, všetky vekové kategórie), raňajky, desiata, olovrant – do 0,30 eur (všetky finančné pásma, všetky vekové kategórie). Maximálna výška príspevku zákonného zástupcu žiaka pritom nesmie presiahnuť 2,50 eur za jeden deň. Príspevok sa od 1. januára 2025 každý rok automaticky zvýši o kladnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien. O zmenu požiadalo 17 stredných škôl.

Výdaj stravy pre OA M. Hodžu v Trenčíne zabezpečí SOŠ Trenčín

Zo siete škôl a školských zariadení bude k 31.8.2024 vyradená Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1, Trenčín ako súčasť Strednej športovej školy v Trenčíne. Od 1.9.2024 bude táto školská jedáleň súčasťou Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín. Stredná športová škola v Trenčíne v súčasnej dobe zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov a žiakov, ŠUP v Trenčíne a SPŠ stavebnú v Trenčíne. Zabezpečovala tiež stravovanie aj vo Výdajnej školskej jedálni na ulici M. Rázusa 1, Trenčín pre zamestnancov a žiakov OA M. Hodžu v Trenčíne a vo Výdajnej školskej jedálni na ul. Veľkomoravská 14, Trenčín pre zamestnancov a žiakov SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne. Vzhľadom na výrazný nárast počtu stravníkov na týchto školách a vyčerpanie kapacitných možností školskej jedálne SŠŠ Trenčín bude po novom stravovanie a výdaj stravy na OA M. Hodžu Trenčín zabezpečovať SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín. S týmto krokom tiež  súvisia aj dodatky k zriaďovacím listinám SOŠ Trenčín a Strednej športovej školy v Trenčíne.

Považskobystrické gymnázium bude používať názov Gymnázium Dominika Tatarku

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR potvrdilo túto zmenu v sieti škôl a školských zariadení 29. mája 2024. V súvislosti s ňou Zastupiteľstvo TSK pristúpilo k schváleniu dodatku k Zriaďovacej listine gymnázia.

V rámci programu Erasmus+ realizujú svoje projekty ďalšie dve župné školy

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom sa v rámci tohto programu zapojila do projektu Ďalší rozvoj odborného vzdelávania nás posúva vpred, ktorý má žiakom školy poskytnúť príležitosť, aby zažili osvedčené postupy odborného vzdelávania, prípravy a priemyselnej výroby v inej európskej krajine a učiteľom ponúknuť možnosť profesionálneho rozvoja v cudzom jazyku a inom vzdelávacom prostredí. Maximálna výška grantu je 71 280 eur. Gymnázium v Novom Meste nad Váhom v rámci programu Erasmus+ realizuje projekt Európskym kultúrnym dedičstvom k Excelencii a kvalite školy, ktorého cieľom je zvyšovanie kľúčových kompetencií pedagógov a zvyšovanie kvality organizácie v oblasti riadenia. Skupinové mobility žiakov vo Francúzsku a Nemecku prispejú k zdokonaleniu ich jazykových zručností a zvyšovaniu medzikultúrneho, historického, kultúrneho a spoločenského vzdelávania a posilnenia európskeho povedomia žiakov. Maximálna výška grantu je 36 050 eur. Obom školám kraj poskytne zdroje na predfinancovanie záverečnej platby.

Župa zaktualizovala akčný plán strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility

Plán udržateľnej mobility je komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Zastupiteľstvo TSK ho schválilo 23.11.2020. Slúži ako jeden z dôležitých podkladov pri príprave projektov, ktoré majú byť financované z nenávratných finančných prostriedkov EÚ.V rámci návrhovej časti dokumentu sú definované viaceré projekty rozdelené do zásobníku, niektoré z nich boli pomenované len všeobecne, iné sú už neaktuálne. Preto kraj pristúpil k jeho aktualizácii, konkrétne v časti tvrdé opatrenia z pôvodného obdobia 2020 – 2025 na obdobie 2024 – 2029 v rámci časti 7 – Plán implementácie a monitoringu PUM TSK. Aktualizovaný zásobník obsahuje všetky projekty zamerané na dopravnú infraštruktúru TSK, obcí kraja, či ďalších aktérov, ktorí ho mali možnosť pripomienkovať a dopĺňať. Ide o investičné infraštruktúrne projekty v kategóriách – pešia doprava, cestná infraštruktúra, infraštruktúra VOD, verejná hromadná doprava a cyklistická infraštruktúra.

Trenčianska a Žilinská župa budú spolupracovať v oblasti integrovaného dopravného systému

Nástrojom udržateľného rozvoja obsluhy územia je neustále rozvíjanie systémov verejnej dopravy, v tejto súvislosti sa často používa pojem integrované dopravné systémy. Ide o systémové prepojenie medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov s aktívnou pozíciou železníc a systémov mestskej hromadnej dopravy miest, a to postupným uplatnením cestovných poriadkov na báze pravidelnej taktovej dopravy, čo je zároveň efektívne aj z hľadiska nákladov. Na základe Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR bolo podpísané spoločné Memorandum o spolupráci medzi TSK a ŽSK so zámerom vytvoriť spoločné IDS, ktoré je tiež v súlade so strategickými dokumentami kraja. Novým zákonom č. 332/2023 o verejnej osobnej doprave sa definovalo postavenie Organizátorov IDS, ktorého môže samosprávny kraj a mesto poveriť plnením jednotlivých úloh v rámci IDS.

Zámerom TSK je vytvorenie spoločného Organizátora IDS pre Trenčiansky a Žilinský kraj s pracovným názvom IDS Sever, a to pripojením sa do už fungujúcej spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., pretože je to efektívnejšie ako vytvorenie samostatného IDS. To kraju prinesie: pravidelnú taktovú dopravu, vytvorenie zónovej tarify, získanie know – how v rámci existujúceho ID ŽK, zrýchlenie autobusovej dopravy, efektívne vynakladanie nákladov, koordináciu so železničnou dopravou a MHD v mestách, silnú vyjednávaciu pozíciu voči zmluvným dopravcom, nové SMART technologické riešenia v hromadnej doprave, prehľadnejšie cestovné poriadky, vlastné dispečerské riadenie, možnosť podielu na existujúcom výnose ID ŽK, viac cestujúcich a zníženie individuálnej dopravy.

Nového integrátora IDS Sever budú vlastniť obidva samosprávne kraje a krajské mestá. V budúcnosti budú oslovené všetky mestá, ktoré v rámci TSK prevádzkujú MHD. Návrh rozdelenia vlastníckych podielov je 35% samosprávne kraje, 15% krajské mestá. Do návrhu rozpočtu na rok 2025 bude predložený rozpočet pre prvý rok fungovania IDS Sever, predpoklad je 212 494 eur, vklad do základného imania spoločnosti predstavuje 32 500 eur. Z tejto sumy bude financovaná prevádzka IDS po zapojení sa TSK a postupná integrácia jednotlivých regiónov. Potrebné bude zabezpečiť aj personálne otázky – konateľa, riaditeľa spoločnosti nominovaného TSK a počet potrebných dopravných technológov (predpokladáme 3), v budúcnosti je plánovaná pobočka IDS v Trenčíne. Schvaľovací proces by mal v jednotlivých zastupiteľstvách spoločníkov (TSK, ŽSK, Trenčín, Žilina) prebehnúť do 30.11.2024. Zastupiteľstvo TSK schválilo zámer vytvorenia spoločného Organizátora integrovaného dopravného systému TSK a ŽSK s pracovným názvom IDS Sever, pripojením sa do už fungujúceho ID ŽK. S vytvorením IDS Sever sa počíta od 1.1.2025.

Po Trenčíne a Partizánskom kraj vytvorí spoločné dopravné územie aj v Považskej Bystrici

V praxi to znamená, že cestujúci budú mať možnosť v rámci časti mesta Považská Bystrica využívať autobusy prímestskej autobusovej dopravy aj na zastávkach MHD za cestovné platného cenníka tarify pre MHD. Táto zmena cestujúcim prináša zvýhodnenie a zatraktívnenie ich cestovania verejnou osobnou dopravou. Nakoľko cenník taríf mestskej a prímestskej autobusovej dopravy nie je jednotný, zmluvné strany si budú prostredníctvom refundácie doplácať úbytok tržieb z cestovného spôsobený rozdielnymi sadzbami tarify, a to od 1. augusta 2024. V rámci mesta boli pre tento účel vytipované trasy a mestské časti, ktoré sú vo významnej miere modrými autobusmi obsluhované. V I. fáze pôjde o: Orlové, Považské Podhradie, Šebešťanovú, Podvažie – lávka, Považská Teplá a Vrtižer. Ďalšie časti mesta budú pri rozširovaní spoločného dopravného územia riešené formou dodatkov k zmluve.

Poslanci schválili aj zabezpečenie realizácie a spolufinancovanie viacerých projektov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, a to:

 • Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálnych partnerstiev s cieľom identifikovania potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou území TSK

Krajské centrum voľného času v Trenčíne žiada o NFP z programu Slovensko na projekt, ktorého cieľom je zabezpečenie regionálnej analýzy o mladých ľuďoch v situácii NEET a ohrozených situáciou NEET. Ten sa stane podkladom pre vznik regionálnych partnerstiev, tvorbu regionálneho akčného plánu a identifikáciu lokalít na území kraja, kde vzniknú jednotné kontaktné miesta pre mladých, centrá pre prácu s mládežou. Projekt vytvorí priestor a zázemie pre aktivity, ktoré povedú k zníženiu počtu mladých ľudí vo veku 15-30 rokov, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú cca 347 tis. eur, žiadaná výška NFP 319 tis. eur a 8%-né spolufinancovanie kraja približne 28 tis. eur.

 • Čistý vodík – verejná autobusová doprava v TSK

Z programu Slovensko Trenčiansky kraj žiada o NFP na projekt, ktorého predmetom je obstaranie 10 elektrických autobusov s palivovými článkami – vodíkových autobusov, ktoré sa stanú súčasťou vozidlového parku, zabezpečujúceho prímestskú autobusovú dopravu v regióne hornej Nitry, konkrétne v okresoch Prievidza a Partizánske. Kapacita autobusov bude najmenej 57 cestujúcich, jedno státie pre invalidný vozík/detský kočík. Projekt je pilotným riešením, ktoré má overiť možnosť ekologizácie verejnej autobusovej dopravy prostredníctvom náhrady fosílnych palív za elektrinu a čistý vodík. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 10,4 mil. eur, žiadaná výška NFP 10,4 mil. eur.

 • Zníženie energetickej náročnosti SOŠ technickej Dubnica nad Váhom

V rámci programu Slovensko kraj spracoval a žiada o NFP aj na projekt zníženia energetickej náročnosti župnej SOŠ technickej v Dubnici nad Váhom. Ten v rámci stavebných úprav rieši komplexné zateplenie budovy vrátane strechy, výmenu strešnej krytiny, okien a dverí jednotlivých pavilónov či teplovzdušné vetranie s chladením telocvične. Aby bol projekt oprávnený, musí úspora primárnej energie dosiahnuť minimálne 30%, pričom sa počíta, že by to mohlo byť až 59%. Výzva určuje výšku spolufinancovania v závislosti od plánovanej výšky úspory energie, maximálna výška príspevku môže dosiahnuť aj 100%. Pri plánovanej úspore 59% predstavuje spolufinancovanie 5% z celkových oprávnených výdavkov. Tie sú vo výške cca 2,87 mil. eur, žiadaná výška NFP 2,73 mil. eur a spolufinancovanie približne 144 tis. eur.

 • Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – SOŠ Nováky

Ďalším projektom, v rámci ktorého chce župa zmodernizovať odborné vzdelávanie na hornej Nitre, je projekt SOŠ Nováky, ten má pomôcť zlepšiť vzdelávanie odborných pedagogických zamestnancov so zohľadnením potrieb transformujúceho sa regiónu. Jeho súčasťou je aj obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a pracovísk (robotiky, učebne pre prácu s plastami, virtuálnej reality, elektrodielne, pracoviska pneumatiky a hydrauliky, strojárskej dielne, učebne počítačových sietí, jazykovej učebne, chemických laboratórií, učebne technického kreslenia, biologického laboratória), ale aj stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavnej budovy, vrátane novovybudovaného parkovacieho miesta pre osoby so zdravotným postihnutím, či rekonštrukcia vstupu do objektu A, areálového rozvodu dažďovej kanalizácie a časti areálovej splaškovej kanalizácie. Tieto zmeny majú zabezpečiť zvýšenie kvality a odbornosti výučbového procesu školy, atraktivity štúdia na nej, prepojenia učebných a študijných odborov s ohľadom na trendy na trhu práce v transformujúcom sa regióne. Súčasťou projektu je vzdelávanie 10 pedagogických zamestnancov – učiteľov odborných predmetov. Ide o hĺbkové školenia na novo zakúpených technológiách. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú cca 3,7 mil. eur, žiadaná výška NFP 3,4 mil. eur, 8%-né spolufinancovanie približne 298 tis. eur.

 • Modernizácia odborného vzdelávania na hornej Nitre – OA Prievidza

Ďalšou školou, na ktorej chce župa zmodernizovať odborné vzdelávanie na hornej Nitre z Fondu spravodlivej transformácie je Obchodná akadémia Prievidza. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality a odbornosti výučbového procesu, atraktivity štúdia na škole a prepojenie študijných odborov s trendmi na trhu práce pre potreby rozvoja regionálnej ekonomiky. Pozostáva z obstarania a modernizácie materiálno-technického vybavenia, aktualizácie školských vzdelávacích programov – prispôsobenie požiadavkám trhu práce, vzdelávania pedagogických zamestnancov v informačných systémoch a digitálnych zručnostiach, zo zvýšenia atraktívnosti školy vytvorením kreatívneho a komunitného centra, ale aj stavebných úprav priestorov školy. Tie budú v budove A pozostávať z vybudovania nového interiérového výťahu, rekonštrukcie rozvodov, vodozádržných opatrení, rekonštrukcie a výmeny zdravotechnickej inštalácie, chladenia vybraných miestností, dispozičných zmien, parkovacieho miesta, prístupovej trasy a vodiacich línií pre slabozrakých. V rámci materiálno-technického vybavenia sa zariadi 20 učební a miestností vrátane komunitného a kreatívneho centra. Bude obstarané nové vybavenie pre 3 učebne odbornej praxe, IKT a interiérové vybavenie pre 9 kmeňových učební a zmodernizované budú 3 jazykové učebne, vrátane multimediálnych prvkov a prvkov pre online vyučovanie. Vytvorená bude STREAM učebňa, ktorá bude vybavená najmodernejšou technikou. Súčasťou projektu je aj aktualizácia dvoch školských vzdelávacích programov pre študijné odbory obchodná akadémia a pomaturitné štúdium hospodárska informatika a vypracovanie nového vzdelávacieho programu pre odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium. Realizované bude aj vzdelávanie 12 pedagógov odborných predmetov v práci s technológiami a v najnovších trendoch sektora, vrátane workshopov. Novovzniknuté komunitné centrum bude slúžiť ako priestor pre mentoringové a tutoringové programy, kde starší študenti a odborníci z praxe z regiónu pomáhajú mladším študentom s učením a osobným rozvojom. Celkové oprávnené náklady projektu presahujú 2,9 mil. eur, žiadaná výška NFP predstavuje 2,73 mil. eur a 8%-né spolufinancovanie 237 tis. eur.

 • Navýšili spolufinancovanie rekvalifikačného projektu

Podľa pôvodného plánu a schváleného projektu sa do projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II. malo zapojiť 700 účastníkov, za HBP 620 zamestnancov a za SE ich malo byť 80. Počas realizácie projektu došlo k potrebe zmeny, pretože za HBP prejavilo o vstup do projektu záujem viac zamestnancov, ako bolo pôvodne plánované, naopak zo SE malo záujem o projekt menší počet zamestnancov. Preto TSK požiadal ministerstvo, aby boli počty upravené na 800 zamestnancov HBP a 45 zamestnancov SE. Táto zmena však mala vplyv aj na zmenu rozpočtu projektu a výšku spolufinancovania. Celkový rozpočet národného projektu po navýšení počtu účastníkov je za všetkých partnerov 14,4 mil. eur (pôvodne 12,4 mil. eur). Spolufinancovanie kraja vo výške 8% predstavuje 177 584,89 eur. Pôvodné bolo schválené maximálne do výšky 168 177,95 eur.

Poslanci zobrali na vedomie aj Informatívnu správu o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK 2013 – 2023 k 31.12.2023 a o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK 2022 – 2030 k 31.12.2023. A tiež Odpočet plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 za rok 2023. Do svojich lavíc poslanci najbližšie zasadnú 23. septembra 2024.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V považskobystrickej nemocnici sa rozbehla 5-miliónová investícia

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici...

Včerajšia silná búrka zastavila Pohodu, poškodila verejnú zeleň a distribúciu elektrickej energie

TRENČÍN. Silná búrka, ktorá sa včera prehnala Trenčianskym krajom...

Mestský úrad v Dubnici nad Váhom po takmer 60 rokoch zmení svoju tvár

DUBNICA NAD VÁHOM. Budova dnešného Mestského úradu v Dubnici...

V Považskej Bystrici sa konalo XV. celoštátne kolo hasičskej súťaže mladých hasičov pod názvom Plameň

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (DPO SR)...