TRENČIANSKY KRAJ. Ministerstvo financií SR vyzvalo Trenčiansky samosprávny kraj vrátiť dotácie poskytnuté uznesením vlády SR, ktoré boli určené na výstavbu mosta v Ilave a vybudovanie tréningovej hokejovej haly pre Hokejovú akadémiu v Trenčíne v celkovej hodnote viac ako 6,2 mil. eur. A to aj napriek tomu, že podľa zákona kraj mohol dotácie čerpať do konca roka 2022.

Ministerstvo ako dôvod uviedlo, že TSK do konca novembra 2021 nepožiadal o predĺženie lehoty na použitie dotácií na kapitálové výdavky do 31. decembra 2022, preto je povinný zúčtovať dotáciu a jej nespotrebovanú časť vrátiť. Zákon však hovorí niečo iné. „Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom, možno použiť do 31. decembra 2022. A to bez ďalšieho podmienenia požiadať o predĺženie termínu použitia dotácie,“ vysvetlila vedúca Odboru finančného Úradu TSK Renáta Ozimová.

Trenčiansky samosprávny kraj tvrdenie, že pochybil, odmieta a proti neoprávnenému zásahu Ministerstva financií SR sa bráni všetkými dostupnými prostriedkami. „Župa 30. mája 2022 podala žalobu proti zásahu Ministerstva financií SR, ktorou sa domáha, aby súd ministerstvu zakázal pokračovať v nezákonnom zásahu a umožnil použiť tieto dotácie v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja. A to v termíne do konca roka 2022 tak, ako umožňuje ustanovenie § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID – 19 v platnom znení,“ povedal Tomáš Baláž, vedúci Oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Úradu TSK. O tom, či ministerstvo postupovalo správne, rozhodne Krajský súd v Bratislave.

Zdroj: TSK