TRENČÍN. Počas osláv storočnice založenia Zemskej hasičskej jednoty v Trenčíne sa súbežne konal v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja aj snem Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO). Po sto rokoch sa vedenie organizácie vracia späť do Trenčína.

Okrem iného delegáti na rokovaní rozhodovali aj o novom prezidentovi DPO. Doterajšiemu prezidentovi Pavlovi Ceľuchovi sa skončilo päťročné volebné obdobie a tak vznikol priestor no novú voľbu. Kandidátov bolo viacero a novým prezidentom sa stal doterajší predseda Krajskej organizácie DPO Trenčín Jozef Smolinský.

Ján Sivák, predseda Krajskej organizácie DPO Trenčín

Novým trenčianskym krajským predsedom a členom prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa stane Ján Sivák, doterajší veliteľ Územnej organizácie DPO Trenčín.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. Hlavným cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi najmä: zásahovej činnosti, technickej pomoci, protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom, odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov (ďalej len DHZ), výchovy detí a mládeže, spolupráce so samosprávou a právnickými osobami, civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO), verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi a cezhraničnej spolupráce. DPO SR orientuje svoju činnosť predovšetkým na realizáciu ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov. Podľa osobitných predpisov zabezpečuje plnenie úloh CO.

zľava: Jozef Smolinský, prezident DPO SR, Vendelín Horváth, bývalý generálny sekretár DPO SR

DPO SR plní i ďalšie úlohy, a to získava, vychováva a odborne pripravuje vo vzdelávacom zariadení DPO SR a na úrovni kraja, okresu, okrskov a obce osoby na plnenie aktivít a na splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. Zapája deti a mládež do práce v DPO SR. Vydáva časopisy, publikácie, propagačný a metodický materiál. Organizuje spoločenskú, kultúrnu činnosť, výstavy a súťaže v oblasti ochrany pred požiarmi.

Novému vedeniu prajeme výborný kolektív spolupracovníkov, veľa dobrých rozhodnutí, silu prekonávať prekážky a dobrých ľudí, ktorí budú chápať hasičské dobrovoľníctvo ako poslanie. Tešíme sa na rozvíjajúcu sa spoluprácu.