Trenčianska župa zrušila súťaž na autobusového dopravcu, vyhlási novú

Dátum pridania:

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil vo februári minulého roka verejné obstarávanie na dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na území kraja. Rozdelené bolo na dve časti – región Považie a región horná Nitra. Prostredníctvom súťaže kraj hľadal dopravcov, ktorí by zabezpečili prímestskú autobusovú dopravu na území Trenčianskeho kraja od 31. októbra 2023, po skončení dovtedy platných zmlúv s dopravcami, na obdobie 10 rokov.  

Nakoľko do rozhodného termínu nebola súťaž ukončená, Trenčiansky samosprávny kraj rozhodnutiami v správnom konaní uložil dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza a.s. povinnosť poskytovať služby prímestskej autobusovej dopravy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja do 30. októbra 2025.

V novembri minulého roka uplynula lehota na predkladanie ponúk, pričom pre každú časť súťaže boli doručené po dve ponuky uchádzačov. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 470 504 719,10 eur bez DPH (301 124 720,06 eur bez DPH pre časť Považie, 169 379 999,04 eur bez DPH pre časť horná Nitra), pričom župa v rámci predkladania ponúk a konkurenčného boja očakávala úspory oproti predpokladanej hodnote zákazky.

Súčet najnižších ponúk podaných v rámci súťaže však výrazne presiahol predpokladanú hodnotu zákazky, čím nastal stav, že župa by pri súčasných rozpočtovaných príjmoch vynakladala viac ako polovicu rozpočtovaných príjmov na výdavky na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy. Trenčiansky samosprávny kraj tak s ohľadom na efektívnosť a hospodárnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov nemôže uzavrieť zmluvu, za ktorú by odplata prekračovala jeho legitímne očakávania a ktorou by bol ohrozený chod ostatných oblastí verejného života (školstvo, kultúra, zdravotníctvo, sociálna oblasť, cestná infraštruktúra) zabezpečovaných z rozpočtu župy. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na fakt, že v súťaži boli doručené len dve ponuky pre každú časť, čím je otázne, či pri tak strategicky dôležitom verejnom obstarávaní boli získané ekonomicky najvýhodnejšie ponuky, župa pristúpila k zrušeniu verejného obstarávania.

V blízkej dobe bude vyhlásené nové verejné obstarávanie, Trenčiansky samosprávny kraj zároveň analyzuje možnosť založenia a prevádzkovania vlastného dopravného podniku. Kraj ubezpečuje cestujúcu verejnosť, že služby prímestskej autobusovej dopravy na jeho území sú zabezpečené do 30. októbra 2025 a zrušením verejného obstarávania nedochádza k ohrozeniu ich kontinuálneho poskytovania aj po tomto dátume.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

V Omšení si v hasičskom športe zasúťažilo 35 mladých družstiev hasičov

OMŠENIE. Počas dnešného dňa sa v športovej hale, ktorá...

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...