Trenčianska župa zafinancuje rekonštrukciu autobusovej stanice v Trenčíne

Dátum pridania:

TRENČÍN. Trenčiansky samosprávny kraj zodpovedá za poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy na území kraja. Preto je prirodzené, že má záujem, aby boli nielen služby, ale aj komfort cestujúcich na zodpovedajúcej úrovni. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité aj vytvorenie podmienok pre vybudovanie významných infraštrukturálnych investícií.

S týmto cieľom kraj už v roku 2019 uzatvoril s vlastníkmi veľkých autobusových staníc na svojom území zmluvy o spolupráci. Nimi na jednej strane zastropoval ekonomicky oprávnené náklady na  jednotlivé vstupy dopravcov na autobusové stanice, predovšetkým však vlastníkov autobusových staníc zaviazal povinnosťou vykonať na autobusových staniciach na ich vlastné náklady investície nekomerčného charakteru.

Nakoľko má Trenčianska župa záujem prispieť k riešeniu dlhodobého problému so stavom autobusovej stanice v krajskom meste, s vlastníkmi stanice došlo k dohode. Na základe nej by mal byť do rekonštrukcie stanice preinvestovaný viac ako 1 mil. eur bez DPH, a to v časovom horizonte do 30. októbra 2025. „S majiteľmi autobusovej stanice sme sa tiež dohodli, že do 30. júna tohto roku požiadajú o vydanie stavebného povolenia a budú nás o tom informovať. V prípade, ak by sa tak neudialo, kraj môže od zmluvy odstúpiť a od vlastníka žiadať uhradenie zmluvnej pokuty,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Chcem potvrdiť, že si svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o spolupráci splníme. Aktuálne máme vypracovaný projekt pre stavebné povolenie a získavame všetky stanoviská od dotknutých orgánov, aby sme v dostatočnom predstihu podali žiadosť o stavebné povolenie na túto rekonštrukciu,“ povedal za spoločnosť SIRS – Development, a. s., Žilina projektový manažér rekonštrukcie autobusovej stanice Ľubor Cmarko.

Trenčianska župa tak jasne deklaruje eminentný záujem na rekonštrukcii autobusovej stanice v krajskom meste. Zároveň očakáva, že dôjde k skorému vysporiadaniu všetkých náležitostí medzi vlastníkmi autobusovej stanice v Trenčíne a mestom tak, aby bol čo najskôr podaný návrh na vydanie stavebného povolenia, no najmä, aby zrekonštruovaná autobusová stanica čo najskôr slúžila cestujúcej verejnosti ako reprezentatívna vstupná brána do mesta. A to s dôrazom na projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, ktorého hlavným partnerom je Trenčiansky samosprávny kraj, a ktorý do krajského mesta priláka mnohých návštevníkov. Viac informácií k tejto téme nájdete v priloženom videu.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

V Omšení si v hasičskom športe zasúťažilo 35 mladých družstiev hasičov

OMŠENIE. Počas dnešného dňa sa v športovej hale, ktorá...

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...