TRENČÍN. V poradí V. rokovanie župného parlamentu sa konalo v pondelok 15. mája 2023 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 36 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať on-line na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola aj do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na IV. zasadnutí Z TSK, schválili Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK na obdobie júl – december 2023. Poslanecké plénum postupne prerokovalo a schválilo 13 návrhov na riešenie prebytočného nehnuteľného majetku TSK, medzi nimi napríklad:

– zverenie majetku TSK, zmodernizovaných priestorov a vybavenia praktického vyučovania, do správy Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici,

– zverenie zrekonštruovanej telocvične do správy Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom,

– prebytočnosť, spôsob prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže – budovy SPŠ s príslušenstvom areáli SOŠ v Handlovej,

– prebytočnosť, spôsob prevodu nehnuteľného majetku a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže – obytnej budovy v areáli SOŠ Handlová, ktorá v minulosti slúžila ako internát, s príslušenstvom,

– nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom v k. ú. Streženice, cez ktoré vedie koridor stavby cyklotrasy medzi areálom ČOV a cestným telesom cesty II/507 Lednické Rovne – Streženice, od súkromnej vlastníčky,

– prebytočnosť, spôsob prevodu a predaja nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Veľké Stankovce, na ktorých v súbehu s cestou III/1877 Trenčianske Stankovce – Selec vybudovala a zrekonštruovala obec Trenčianske Stankovce chodníky, obci Trenčianske Stankovce,

– neupotrebiteľnosť a vyradenie majetku kraja v správe Správy ciest TSK, mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave, a to z dôvodu jeho havarijného stavu a vybudovania nového mosta, formou fyzickej likvidácie.

Schválené bolo aj odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po zosnulých klientoch zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK – CSS-BYSTRIČAN Považská Bystrica, CSS – SLOVEN Slavnica, CSS – Bánovce nad Bebravou, CSS – Bôrik Nitrianske Pravno, CSS – AVE Dubnica nad Váhom a CSS – JUH Trenčín.

Zmluva o združení finančných prostriedkov má pomôcť odstráneniu havarijného stavu oporných múrov

TSK je vlastníkom objektu karnera sv. Michala vedľa Farského kostola v Trenčíne nad oporným múrom „Marienburg“. CPR Trenčín, o. z. je nájomcom a správcom nádvoria objektu, ktorý sa nachádza pod týmto oporným múrom, to pôvodne tvorilo súčasť mestského opevnenia a spolu s oporným múrom a karnerom chránilo prístupovú cestu na hrad. Podľa odborného posudku došlo v minulosti nevhodným odvádzaním zrážkových vôd k trhlinám v múroch, preto je potrebné zamedziť prípadným škodám a zosuvom svahov do budúcna. Za týmto účelom bude uzatvorená Zmluva o združení finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja a CPR Trenčín, o. z., ktorá špecifikuje dotknuté nehnuteľnosti, spôsob združovania finančných prostriedkov aj mechanizmus, ktorým sa budú zmluvné strany podieľať na financovaní stavby, a tiež stanovenie vlastníckych vzťahov po dokončení jej realizácie. Predpokladané náklady sú vo výške 89 064,70 eur s DPH, pričom TSK sa na nich bude podieľať 80% skutočných nákladov stanovených procesom verejného obstarávania.

Od 1. júna sa menia Zásady pri postupe vo výberových konaniach na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v pôsobnosti župy

Z dôvodu nastavenia presného procesného postupu pri výbere riaditeľov organizácií v pôsobnosti TSK a zabezpečenia maximálnej transparentnosti pri výberových konaniach kraj pristúpil k prijatiu nových „zásad“. Schválený návrh primárne určuje 5-ročné funkčné obdobie riaditeľov župných organizácií, rovnako, ako je tomu pri riaditeľoch škôl a školských zariadení. Ďalej upravuje postup pri oznámení o výberovom konaní, podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania, kreovanie a činnosť výberovej komisie, postup pri výberovom konaní a najčastejšie dôvody, pre ktoré môže predseda TSK podať návrh na odvolanie riaditeľa z funkcie.

Riaditeľkou Centra sociálnych služieb – LÚČ Považská Bystrica bude najbližších 5 rokov Oľga Pagáčová

Centrum sociálnych služieb – LÚČ v Považskej Bystrici bude mať od 1. júna vo vedúcej funkcii riaditeľku Oľgu Pagáčovú. Tú do funkcie menovalo Z TSK na základe splnených kvalifikačných a odborných predpokladov, zhodnotenia jej činnosti počas obdobia poverenia na riadenie tohto zariadenia, ako aj výsledkov výberového konania.

Zastupiteľstvo schválilo úhradu straty za služby oboch dopravcov PAD vo výške takmer 4,5 mil. eur

Krajské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj správou o náhrade preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022. Začiatkom roka 2023 bola zároveň u oboch zmluvných dopravcov, SAD Trenčín a SAD Prievidza, vykonaná finančná kontrola aj kontrola externou audítorskou spoločnosťou. V zmysle záverov z návrhov správ o výsledku kontroly a v súlade s prijatými opatreniami bola výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2022 ponížená o kontrolné zistenia.

– SAD Trenčín, a. s., preukázala za minulý rok stratu približne 20,6 mil. eur a SAD Prievidza, a. s., viac ako 11,4 mil. eur,

– neuhradená náhrada preukázanej straty v rámci poskytnutých preddavkov z rozpočtu TSK za rok 2022 predstavuje sumu viac ako 3 mil. eur pre SAD Trenčín a približne 1,5 mil. eur pre SAD Prievidza, za oboch dopravcov suma dosahuje takmer 4,5 mil. eur,

– výšku preukázanej straty ovplyvnila najmä situácia spôsobená vojenským konfliktom na Ukrajine a zvýšená miera inflácie, ktorá v minulom roku dosiahla úroveň 12,8%,

– vplyv na ňu mali tiež vyššie ekonomicky oprávnené náklady o viac ako 3,1 mil. eur (v porovnaní s rokom 2021):

  • na spotrebu pohonných látok, opravy a udržiavanie, priame mzdy a odvody, náklady na prevádzkovú a správnu réžiu aj vyššie ostatné náklady, na druhej strane aj nižšie náklady na odpisy a vyššie tržby z cestovného.

Po zaúčtovaní kontrolných zistení z vykonaných kontrol predstavuje doplatok pre SAD Trenčín 3 019 135 eur a pre SAD Prievidza 1 463 068 eur.

Napriek viacerým negatívnym faktorom a rastúcej inflácii kraj v minulom roku hospodáril zodpovedne

Hospodárenie TSK prebiehalo v postupne sa zotavujúcom ekonomickom prostredí. Obdobie pandémie však vystriedala invázia Ruska na Ukrajinu, z konfliktu vyplývajúce sankcie spomalili dynamiku exportov a priniesli vysokú infláciu v dôsledku rastúcich cien energií. Napokon aj napriek inflácii na úrovni 12,8% slovenská ekonomika v roku 2022 posilnila o 1,7%, trh práce zostal v dobrej kondícii, čo bola dobrá správa pre daňové príjmy územných samospráv.

V roku 2022 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj s prebytkom bežného rozpočtu približne 15,9 mil. eur. Kapitálový rozpočet bol schodkový v objeme približne 20,4 mil. eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií, ktorým bol prebytok v objeme 24,8 mil. eur a vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie (v objeme cca 3,9 mil. eur), a tiež rozdielu prijatých a vrátených finančných zábezpek (344 tis. eur) a vylúčení nevyčerpaných návratných zdrojov financovania z Rozvojovej banky Rady Európy (v objeme 1,8 mil. eur) bol dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za rok 2022 v podobe prebytku v celkovom objeme približne 16,5 mil. eur. Poslanci Z TSK schválili tento prebytok a jeho použitie na tvorbu rezervného fondu v objeme 4,5 mil. eur a peňažného fondu vo výške 12 mil. eur, zároveň zobrali na vedomie aj stanovisko hlavného kontrolóra TSK k návrhu Záverečného účtu TSK za rok 2022.

Na financovanie investičných a rozvojových projektov župa využije úver z Rozvojovej banky Rady Európy

Dôvodom prijatia návratných zdrojov financovania bola najmä vysoká miera inflácie, ktorá v prvých mesiacoch roka 2023 dosiahla úroveň 15,4%, ale tiež skutočnosť, že rok 2023 je posledným rokom aktuálneho programového obdobia a všetky projekty financované s príspevkom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov musia byť zrealizované do 31.12.2023. Na toto rozhodnutie mala vplyv aj neustále sa meniaca legislatíva s negatívnym dopadom na rozpočty samosprávnych krajov či odobratie dvoch dotácií Ministerstvom financií SR. Úver vo výške 30 mil. eur, z ktorého TSK predpokladá v aktuálnom roku načerpanie 20 mil. eur a v nasledujúcich dvoch rokoch po 5 mil. eur, bude použitý na financovanie kapitálových výdavkov, tie budú predmetom schválenia v návrhoch rozpočtov TSK a ich zmien. Aktuálny dlh kraja je k 31.3.2023 na úrovni 31,94%, a teda neprekročí stanovenú hranicu 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Poslanci schválili 1. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2023 – 2025

Tá zahŕňa zapracovanie finančných operácií v oblasti bežných príjmov, ktoré sa zvyšujú o viac ako 2,15 mil. eur, a to vďaka priaznivej prognóze, ktorá pre TSK predpokladá nárast v plnení daňových príjmov – dane z príjmov fyzických osôb, vysporiadaniu rozdielov zo zúčtovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2022 (685 tis. eur), neplánovanému plneniu Nedaňových príjmov v objeme cca 170 tis. eur za tržby z cestovného od miest Trenčín a Partizánske v zmysle zmlúv o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území miest spojmi PAD, vráteniu preplatkov za energie, ako aj očakávanému vyššiemu plneniu príjmov z termínovaných vkladov v Štátnej pokladnici. Zapracovať bolo potrebné aj legislatívnu zmenu, ktorú priniesla novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá zaviedla rozpočtovanie príjmov a výdavkov na všetkých účtoch rozpočtovej organizácie, čím sa stávajú všetky prostriedky, s ktorými hospodári, súčasťou jej rozpočtu aj rozpočtu TSK. Zvyšuje sa tiež pôvodne rozpočtovaný objem príjmov rozpočtových organizácií v hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy (približne o 378 tis. eur) a znižuje pôvodne rozpočtovaný objem bežných transferov v rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery o takmer 583 tis. eur. Táto zmena nadväzuje na neschválenie realizácie projektu „Moderné technológie v Trenčianskom samosprávnom kraji“.

V oblasti kapitálových príjmov ide o zvýšenie o takmer 8,7 mil. eur, ktoré zohľadňuje aktuálny vývoj situácie v oblasti realizácie niektorých projektov implementovaných v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020.

V rámci príjmových finančných operácií ide o zvýšenie o viac ako 41,5 mil. eur, a to z dôvodu:

– zapracovania prostriedkov z peňažného fondu v objeme približne 17 mil. eur na rozpočtované krytie úhrady kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2023 a z rezervného fondu vo výške cca 4,5 mil. eur za účelom úhrady neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022 zmluvným dopravcom prímestskej autobusovej dopravy,

– zapracovanie návratných zdrojov financovania v objeme 20 mil. eur, ktoré TSK plánuje prijať v roku 2023 od Rozvojovej banky Rady Európy na financovanie investičných a rozvojových programov.

Zdrojové možnosti v oblasti príjmov sa zároveň premietnu do výdavkovej časti bežného rozpočtu a kraju umožnia:

– v rámci bežného rozpočtu použiť financie z rezervného fondu na úhradu záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2022 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza, a.s. v objeme takmer 4,5 mil. eur,

– navýšenie objemu prostriedkov určených na poskytovanie dotácií z rozpočtu TSK z pôvodných 300 tis. eur na 460 tis. eur, a to z dôvodu uspokojiť čo najširšie spektrum žiadateľov (prijatých bolo 557 žiadostí s požadovanou podporou 1,35 mil. eur),

– vytvorenie priestoru na poskytnutie bežného transferu NsP Považská Bystrica v objeme takmer 136 tis. eur na dokončenie rekonštrukcie pôrodnej sály a jej opätovné spustenie do prevádzky, financie sú určené na obstaranie zdravotníckej technológie,

– navýšenie objemu prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií na úseku Sociálneho zabezpečenia o 200 tis. eur, smerovať budú na opravy a údržbu, zvýšenie cien energií či stravnej jednotky.

Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu ide najmä o:

– pokračovanie investičných akcií započatých na jednotlivých úsekoch v roku 2022 v objeme takmer 6 mil. eur,

– realizáciu nových investícií a zvýšenie rozpočtového krytia výdavkov investícií schválených v Rozpočte TSK na roky 2023-2025 z titulu nárastu cien energií a vysokej inflácie v objeme viac ako 10,7 mil. eur,

– smerovanie vyššieho objemu financií, o viac ako 30 mil. eur, na projekty implementované v rámci jednotlivých operačných programov Partnerskej dohody 2014 – 2020.

Z celkového objemu financií určených v rámci zmeny rozpočtu na realizáciu investičných akcií, približne 16,7 mil. eur, ide najviac prostriedkov do oblasti dopravy, zdravotníctva a vzdelávania.

– oblasť dopravy (cca 8,8 mil. eur)

· vypracovanie projektových dokumentácií k budúcim rekonštrukciám mostov a k realizáciám skladov na chemický posypový materiál či prístreškov na uskladnenie techniky (389 tis. eur),

· obstaranie strojného vybavenia a techniky (3 mil. eur),

· rekonštrukcie mostných objektov, oporných múrov a bezpečnostných prvkov na cestách II. a III. triedy (5,4 mil. eur)

– oblasť zdravotníctva (takmer 3,4 mil. eur):

· rekonštrukcia pôrodnej sály pre NsP Považská Bystrica (1,7 mil. eur),

· vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NsP Považská Bystrica po jednotlivých objektoch s cieľom zníženia energetickej náročnosti (420 tis. eur)

– oblasť školstva (takmer 2,8 mil. eur):

· zníženie energetickej náročnosti budov v správe Obchodnej akadémie M. Hodžu Trenčín, SOŠ Trenčín a SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou (takmer 1,2 mil. eur),

· podpora športu formou výstavby telocvične pre Gymnázium Púchov, vypracovanie projektovej dokumentácie typovej telocvične pre SOŠ Trenčín a projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska s atletickým oválom pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom (573 tis. eur),

· vypracovanie projektových dokumentácií za účelom dosiahnutia debarierizácie objektov 5 rozpočtových a 7 príspevkových organizácií (146 tis. eur),

· rekonštrukcia elektroinštalácie vo vybraných budovách Gymnázia Myjava, SPŠ Dubnica nad Váhom a SOŠ obchodu a služieb Púchov (441 tis. eur).

Kraj sa uchádza o ďalšie financie z eurofondov, chceme pokračovať v rekvalifikáciách aj v úspešnom projekte TREBUCHET

Krajský parlament na svojom májovom zasadnutí rozhodoval aj o návrhoch projektov na schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov:

· TREBUCHET II, kde je vedúcim partnerom Trenčianske múzeum v Trenčíne a cezhraničným partnerom mesto Bučovice. Projekt je zameraný na dovybavenie a skvalitnenie doplnkovej infraštruktúry v zrekonštruovanom a v roku 2020 sprístupnenom Južnom opevnení Trenčianskeho hradu. Doplnková infraštruktúra bude pozostávať z mobilného hľadiska, mobilného pódia, remeselných a dobových stánkov vyhotovených so zohľadnením dobovej atmosféry. A dôjde aj k oživeniu tradície sladovníctva, chmeľovníctva a pivovarníctva, ktoré je pre Slovanov typické už od 6. storočia. S využitím doplnkovej infraštruktúry budú zorganizované podujatia v Bučoviciach i Trenčíne. Celkové náklady predstavujú 61 100 eur, žiadaná výška NFP 58 045 eur a spolufinancovanie je vo výške 5%.

· Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II, je projekt, na ktorý chce župa získať NFP v rámci Programu Slovensko – Fondu na spravodlivú transformáciu. Jednou z hlavných výziev transformácie regiónu horná Nitra je predchádzanie vzniku nezamestnanosti v dôsledku ukončenia banskej činnosti, ktorú je potrebné riešiť predovšetkým prostredníctvom správne nastavených rekvalifikačných a vzdelávacích aktivít. V procese transformácie je dôležité zmiernenie dopadov štrukturálnych zmien na región, ale aj ďalší rozvoj kraja. Ide o pokračovanie aktuálne realizovaného projektu, po novom bude partnerom projektu okrem HBP, a. s. aj ENO, teda súčasní zamestnávatelia, ktorí budú postupne ukončovať zamestnanecké vzťahy s pracovníkmi v odvetví v útlme. Hlavným problémom, ktorý rieši národný projekt, je očakávaná strata zamestnania zamestnancov banského priemyslu a odvetví priamo naviazaných na ťažbu hnedého uhlia ako dôsledok ukončovania banskej činnosti v regióne. Predpokladaná doba realizácie projektu je 19 mesiacov, celkový rozpočet všetkých partnerov presahuje 12,8 mil. eur, pričom rozpočet TSK je približne 2,1 mil. eur a spolufinancovanie vo výške 8%.

Dohoda o spolupráci pri správe fondu malých projektov prenesie časť správcovských kompetencií na TSK

Euroregión Bílé-Biele Karpaty, ako cezhraničný subjekt pôsobiaci v prihraničnom území SR a ČR, získal pre programové obdobie 2021-2027 kompetenciu správy a administrácie Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027. Ako Správca Fondu malých projektov bude pôsobiť na celej slovensko-českej hranici a spravovať projekty z územia Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského, Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskoslezského kraja. Pre kvalitné zabezpečenie správy a administrácie na oboch stranách hranice deleguje časť kompetencií správy a administrácie na svojich členov, na českej strane na Región Bílé Karpaty, na slovenskej na Trenčiansky samosprávny kraj. Dohoda vymedzuje kompetencie, práva a povinnosti zmluvných strán. Poslanci Z TSK tiež schválili mimoriadny členský príspevok kraja Združeniu Región Biele Karpaty na rok 2023, vo výške 5 300 eur, a to z dôvodu, že na predloženie strešného projektu (predpoklad máj 2023), je potrebné deklarovať finančné zdroje na výdavky spojené s aktivitami projektu a zároveň predfinancovať výdavky vzniknuté v období od predloženia žiadosti o NFP do poskytnutia prvej zálohovej platby. Región Bílé Karpaty a TSK, ako priamo zainteresované subjekty do administrácie Fondu malých projektov, sa preto predbežne dohodli na poskytnutí finančných prostriedkov ER BBK.

V rámci programu Erasmus+ sa župné školy uchádzajú o financie na ďalšie projekty

· Gymnázium Púchov sa zapojilo do projektu „Generation of Sustainability“, ktorý spája viaceré krajiny EÚ v téme ochrany životného prostredia a podpory trvalo udržateľného rozvoja v Európe. Sprievodným cieľom bolo poznávanie zapojených krajín, projektové stretnutia sa konali v Taliansku, Chorvátsku, Grécku, Litve a tiež na Slovensku (v Púchove). Maximálna výška grantu predstavuje 25 083 eur, škola požiadala TSK o poskytnutie financií na predfinancovanie záverečnej platby vo výške 2 121 eur.

· Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica sa zapojila do projektu „Lepšie pripravení pre európsky trh práce“. Hlavným cieľom projektu je podpora a zdokonaľovanie jazykových a profesijných zručností žiakov v zdravotníckych zariadeniach. Počas dvojtýždennej odbornej praxe v partnerských zdravotníckych zariadeniach v zahraničí budú žiaci realizovať ošetrovateľské a masérske výkony, zdokonaľovať sa v komunikácii a rozvoji odborných a jazykových schopností. Maximálna výška grantu je 47 623 eur, škola požiadala TSK o poskytnutie financií na predfinancovanie záverečnej platby vo výške 9 525 eur.

V závere rokovania bol poslancom odprezentovaný unikátny projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja Podpora AAL (aktívneho asistovaného života) v podmienkach TSK. Ide o Inteligentnú Domácu Asistentku, ktorá umožní seniorom žijúcim osamote, osobám s rizikovým ochorením alebo ťažkým zdravotným postihnutím čo najdlhšie zotrvať v pohodlí vlastného domova, a to s pocitom bezpečia. Služba je vhodná aj pre pacientov, ktorí sa zotavujú doma. Založená je na monitorovaní pomocou senzorov, bez použitia kamier a mikrofónov. Všetky dôležité informácie, vrátane kontaktov sú uvedené na webovom sídle kraja. V rovnakom bode vystúpili aj zástupkyne Kreatívneho inštitútu Trenčín, n. o., ktoré poslancom predstavili nielen činnosť a aktivity organizácie, ale aj princípy jej fungovania.

Jedným z prerokovaných bodov bolo aj schválenie Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2023, poslanci do svojich lavíc najbližšie zasadnú 3. júla, následne 25. septembra a 27. novembra 2023.

Tlačový brífing: