TRENČIANSKA TEPLÁ. Aj veľmi turisticky obľúbená Trenčianska elektrická železnica (TREŽ) musí strpieť opatrenia Ústredného krízového štábu. Podujatia majú zatiaľ stopku, napriek tomu však nadšenci nezaháľajú a venujú sa produktívne práci. Akej? Rozprávali sme sa s Dušanom Nosálom, riaditeľom Trež.

  • Ako funguje Trež počas pandémie?

TREŽ, tak ako každá iná spoločenská organizácia v súčasnej dobe funguje v obmedzenom režime, čiže úplne inak ako býva bežne zvykom.

  • Ako to veľmi zasiahlo do života Trež?

Tak opatrenia vlády a krízového štábu zmenili dianie na TREŽ od základu. Nikto nepredpokladal takýto priebeh preventívnych opatrení. Musím priznať, že spočiatku sme verili, že po dvoch týždňoch sa prinavrátime k normálnemu chodu TREŽ-ky a života okolo nás. No opak bol pravdou. Úplné „zastavenie“ kultúrnych a spoločenských podujatí vlastne električku uzatvorilo za brány depa. Kedy sa znovu prinavráti na koľaje a prevezie stovky a tisíce svojich fanúšikov je v túto dobu neisté. Je to aj pre nás, personál a ľudí starajúcich sa o tento krásny a unikátny železničný skvost neobvyklé a veľmi nepríjemné.

Nie je to však len o pocitoch, ale sú to aj veľmi nepríjemné dôsledky vo výpadkoch príjmov na údržbu a správu tejto železničky. Financovanie prevádzky je priamo úmerne závislé od počtu a realizácie podujatí. Je to tak pri zmluve s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach a aj s Trenčianskym samosprávnym krajom. Úplne iná je situácia s dotáciou z rozpočtu obce Trenčianska Teplá. Tieto finančné prostriedky sú využité na správu a údržbu depa električiek, samotných električiek, energií za budovu, elektrina, plyn, voda, tuhé palivo, prevádzkových mazív a kvapalín, náhradných dielov a podobne. Od nášho vzniku, resp. založenia neziskovej organizácie obcou Trenčianska Teplá začiatkom roka 2013 tieto náklady nám boli vykryté obcou Trenčianska Teplá vykryté aspoň čiastočne, po rekonštrukcii vykurovania v depe električiek bývalý starosta sám navrhol obecnému zastupiteľstvu navýšenie ročnej dotácie z 5 tis na 10 tis eur. Žiaľ s nástupom novej starostky obce Trenčianska Teplá začali problémy a nová starostka má výhrady k spôsobu využitia prostriedkov dotácie z obce, vo svojej podstate má z hľadiska legislatívy pravdu, ale tá istá legislatíva myslí aj na takýto spôsob financovania a vec sa dá riešiť zmenou spôsobu poskytnutia tejto finančnej čiastky na údržbu a fungovanie železničky. Stačí upraviť súčasnú zmluvu o dotácii z rozpočtu obce Tu však platí staré známe: „kto chce –hľadá spôsoby a kto nechce – hľadá dôvody.

A tak finančné prostriedky pre TREŽ, n.o. boli schválené obecným zastupiteľstvom v polovici decembra 2019, podľa pravidiel mala byť do jedného mesiaca podpísaná už opravená zmluva o tejto dotácií, ale tejto zmluvy sme sa napriek viacnásobným prísľubom starostky obce Trenčianska Teplá nedočkali. A ako z jasného neba blesk, nám bol doporučene poštou 2.4.2020 doručený list, v ktorom sa dozvedáme, že nám nemôže byť schválená dotácia poskytnutá a bola na nás vznesená požiadavka o podanie si novej žiadosti o dotáciu s tým, že financie musíme použiť na iný účel ako na údržbu v podstate majetku obce.

Máme za to, že veci treba riešiť a nie takto alibisticky zhodiť zo stola po štvrťroku prísľubov, že pripraví zmluvu o dotácii, ktorá bude riešiť náš problém a bude v súlade s legislatívou. Týmto chcem naznačiť, že namiesto podpory našej činnosti, ktorej venujeme všetok svoj voľný čas a zadarmo, sú nám akoby hádzané pomyselné polená pod nohy a my sa namiesto opráv, údržby a budovania dopravnej expozície musíme venovať dopisovaniu si s obecným úradom v Trenčianskej Teplej a len s veľmi slabým výsledkom. No nič nenarobíme, niekedy to tak už býva, že vás podporia všetci, ale tam kde by vám mali domáci pomôcť a pochopiť vás tak je opak pravdou. Tu však jedným dychom musím dodať, že až na jedného poslanca pochopenie a podporu poslaneckého zboru cítime. Verím, že sa tento stav podarí zlepšiť a vytvoriť tak kľudné zázemie pre našu dobrovoľnícku prácu.

  • Máte všetky potrebné doklady, revízie,… pre rok 2020, keďže pandémia zasiahla všetky oblasti?

Po poslednej akcii 1. februára 2020 sme naplánovali prestávku v podujatiach do 12. apríla 2020. V tomto čase sme potrebovali stihnúť vykonať tzv. zostrené tlakové skúšky vzduchojemov po 5 rokoch na dvoch električkách. Rozhodli sme sa v tomto časovom úseku vykonať súčasne na dvoch električkách aj keď jedna mala termín koncom februára a druhá v polovici júna a to z prostého dôvodu. Od mája sme naplánovali viacero podujatí a pravidelnú letnú víkendovú prevádzku sme tento rok predĺžili na tri mesiace.

Treba povedať, že všetko sme v termíne stihli, vzduchojemy sme demontovali, úradne odskúšali, ošetrili a namontovali. No potom prišla mimoriadna situácia ohľadne pandémie a všetko sa zmenilo. Čo sa týka odborných, zdravotných a psychických spôsobilostí sme všetko našťastie stihli absolvovať a tak sa nemusíme obávať, že až pominú dôvody obmedzení, by sme museli urýchlene tieto absolvovať.

  • Čomu sa venujete počas tejto doby?

Ako náhle sme sa utvrdili v tom, že obmedzenia v organizovaní podujatí na TREŽ pretrvajú aj počas Veľkonočných sviatkov, začali sme s údržbou jednej električky, konkrétne 411 901 pre návštevníkov známu v modrom prevedení. Táto údržba bola plánovaná počas letných mesiacov. Údržby vozidiel podliehajú plánu profilaktických prehliadok. Tieto prehliadky sú uvedené v našich interných predpisoch, konkrétne v predpise pre vozidlá špeciálnej dráhy. Nakoľko sme teraz v režime, kedy je istota, že nebudeme potrebovať obe električky plne pojazdné, pustili sme sa do prehliadky už teraz. a musím konštatovať, že naozaj platí to známe príslovie, že „každé zlo, je na niečo dobré“. Bol som nemilo prekvapený, koľko nedostatkov a drobných, či aj závažných závad sme odhalili. Zjavne predošlý prevádzkovateľ šetril kde sa dalo a mnohé opravy hlavne v elektrovýzbroji vozidla boli vykonané nie odborne, čo sme odhalili až takouto rozsiahlejšou prehliadkou. V tejto prehliadke a opravách pokračujeme a keďže sme zistili stav vozidla, robíme prehliadku vozidla už nad rámec plánovaného rozsahu a skutočne podrobne prezeráme, kontrolujeme a ihneď odstraňujeme zistené závady. Verím, že nájdeme a odstránime všetky nedostatky. Samozrejme, že nemusíme všetko odhaliť, ale určite odstránením závad a prevenciou sa zvýši spoľahlivosť električky. Je to však staršia „dáma“ tento rok dosiahnu električky vek 69 rokov, no musíte uznať, že na svoj vek vyzerajú veľmi dobre.

Súčasne s prehliadkou električky sme sa pustili do upratania skladu paliva v kotolni depa TREŽ. Aj keď túto činnosť mali na starosti zamknutý čerti ešte od akcie električky na sv. Mikuláša, po čertoch ani chýru. Práca teda zostala na nás.

Tiež sme začali s výrobou podporných výztuh na postavenie prenosného oplotenia, ktoré budeme postupne inštalovať ako bezpečnostné oplotenie od hlavnej trate, ktoré bude chrániť našich návštevníkov počas podujatí na TREŽ. Hlavne sa jedná o maloletých návštevníkov, ktorí si neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri prejazde vlakov po hlavnom koridore rýchlosťou až 160km/h.

Nákup tohto oplotenia podporili poslanci obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Teplej, na konci roka 2019 ho obec zakúpila a je umiestnené v budove depa električiek. Veľmi si zakúpenie oplotenia obcou a podporu bezpečnosti návštevníkov poslancami vážime a ďakujeme. Samotné postavenie oplotenia už je na nás a podľa súhlasného stanoviska príslušných zložiek ŽSR v spolupráci z pracovníkmi ŽSR ho nainštalujeme. Dnes už môžete pri návšteve železničnej stanice v Trenčianskej Teplej vidieť nový kamenistý chodník, ktorým sa pohodlne dostanete do depa električiek. Zostáva ešte zhotoviť prechod cez dve koľaje depa.

Práce je stále veľa, na budove, budovaní dopravnej expozície pre návštevníkov, renováciach vozidiel ktoré sú v nálezovom stave, pravidelných postrekoch buriny koľajiska, opravy koľajiska a pod. Dá sa povedať, že kam sa pozriete, tam nájdete niečo čo je potrebné opraviť.

Veľmi nás mrzí, že obec , resp. vedenie obce už skoro rok otáľa s opravou havarijného stavu oblúkového presklenia zo strany od Bratislavy. Teraz je ideálny čas pre vykonanie opravy. V práci povinne čerpáme dovolenky, jazdy električky sú pozastavené, bol spracovaný nie zrovna lacný posudok na potvrdenie havarijného stavu presklenia, čo umožňuje urýchlene havarijný stav odstrániť. Vedenie obce však už polovice júna 2019 túto opravu odďaľuje, neustále sa odvoláva na rôzne dôvody prečo nechce opravu schválenú obecným zastupiteľstvom zrealizovať. Som názoru, že ak je s opravou a riešením havarijného stavu stotožnené obecné zastupiteľstvo, nemalo by toto byť ignorované a malo byť už dávno zrealizované. V tomto roku /2020/ sa mala už realizovať druhá etapa a to výmena oblúkového presklenia zo strany od Žiliny.

  • Ako podľa vás vyzerá príprava naplánovaných tematických jázd?

Tak toto je skorej otázka na jasnovidca, ako na mňa. Ja a kolektív TREŽ si len želáme, aby sme všetci, tak personál, ako aj naši návštevníci túto pandémiu bez následkov a strát na zdraví prežili a už sa stretli na podujatiach, ktoré sme naplánovali pre našich priaznivcov na rok 2020.

Pre tento rok sme mali v pláne aj novinku a to retro oslavy sviatku práce na 1. mája. Prípravy sme začali už pred mesiacom veľmi sľubne, no všetko bolo prerušené mimoriadnou situáciou na celom území Slovenskej republiky. Tento boj z nebezpečnou nákazou je potrebné rešpektovať a všetci sa musíme zodpovedne správať, aby sme v tomto nerovnom boji uspeli.

Je veľkou neznámou, ako sa podarí všetky tieto aktivity znovu naštartovať a aká bude návštevnosť zo strany verejnosti na prvých povolených podujatiach. Jedno je isté, že zatiaľ čo sme rok od roka zaznamenávali nárast návštevníkov na našej železničke, tento rok to bude opäť rekord, ale v nízkych číslach. Je to ale vec ktorú neovplyvníme.

  • Čo by ste odkázali svojim fanúšikom?

Verím, že naši pravidelný návštevníci ani počas týchto ťažkých dní na obľúbenú električku nezabudnú a nezanevrú na ňu. Je to veľmi neštandardná situácia a snažíme sa aspoň prostredníctvom sociálnych sietí priblížiť súčasnú našu činnosť našim podporovateľom formou fotografií spoza zavretých dverí obľúbeného depa električiek, ktoré je teraz plne pracovne využívané na opravy a údržby.

Už sa budem asi opakovať, ale podstatné je, aby sme všetci túto epidemiologickú vojnu vyhrali v zdraví a plný energie čo najskôr videli na podujatí TREŽ ky. Aby sme sa vrátili znovu do tej doby, ktorá nám už bola samozrejmosťou, možno aj všedná. Teraz si to všetko určite budeme inak užívať a vážiť.

„Verme len v to najlepšie, že všetko skoro pominie a už dnes sa na vás tešia vaši TREŽ-kári,“ dodal s nádejou a dávkou pozitívneho náhľadu Dušan Nosál, riaditeľ Trenčianskej elektrickej železnice.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Foto: Trež