TRENČÍN. V poradí 41. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti sa už tradične uskutočnil v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) Stará Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V piatok 5. apríla 2019 prišli už po 18.-krát do učební Strednej odbornej školy Stará Turá odprezentovať výsledky svojej záujmovej činnosti žiaci a študenti škôl z Trenčianskeho kraja. Odborné poroty v 17 súťažných kategóriách mali plné ruky práce. Ohodnotiť totiž mali celkovo 167 prihlásených prác. „Do krajského kola postupujú víťazi obvodných kôl, ktoré sa tento rok uskutočnili v Považskej Bystrici, Partizánskom a Trenčíne. Cieľom Stredoškolskej odbornej činnosti je podporovať v mladých ľuďoch tvorivosť, prácu s faktami, hľadanie odpovedí na zvedavé otázky, ktoré ich zaujímajú či nájdenie inšpirácie. Teší nás, že výsledkom prác sú aj zaujímavé závery, ku ktorým sa žiaci dopracujú za pomoci svojich konzultantov. Toto spolu vytvára všetky predpoklady pre to, aby sa stali úspešnými v ďalšom živote, na vysokej škole a v zaradení na trh práce,“ uviedla vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová, ktorá prišla popriať veľa šťastia súťažiacim i členom jednotlivých odborných komisií v mene trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. V komisiách sa popri pedagógoch nachádzali aj odborníci z praxe; z radov podnikateľov, Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Republikovej únie zamestnávateľov, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a mnohých ďalších spolupracujúcich organizácií.

Organizáciu krajskej prehliadky si aj tento rok vzalo na starosť Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. „Už bezmála 20 rokov je organizátorom krajských kôl Stredoškolskej odbornej činnosti KCVČ v Trenčíne a Stredná odborná škola Stará Turá. Pri tejto príležitosti by som rada poďakovala riaditeľovi školy, ale i pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom za dôkladnú prípravu priestorov. Poďakovanie patrí aj kolektívu Krajského centra voľného času v Trenčíne, na bedrách ktorého je celé organizačné zabezpečenie. O to viac ma teší, že v budúcom školskom roku bude KCVČ v Trenčíne organizátorom celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti,“ uviedla riaditeľka trenčianskeho KCVČ Renáta Bieliková.

Dve najlepšie práce v každej zo 17 kategórií postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční koncom apríla v Košiciach. Postupujúcim k výsledku blahoželáme a prajeme veľa šťastia na celoslovenskej úrovni.

Zdroj: TSK