SLOVENSKO. Vládou navrhované zvýšenie daňového bonusu výrazne zasiahne do príjmov miest, obcí aj samosprávnych krajov. Výpadok podielových daní by mal negatívny dopad na hospodárenie samospráv a ovplyvnil by aj poskytovanie služieb, realizáciu investičných akcií, podporu podujatí a v prípade miest a obcí aj výšku dane z nehnuteľností.

Samosprávy už aktuálne bojujú s rastúcimi cenami energií, tovarov a služieb či rastúcou infláciou. Na ich rozpočtoch sa negatívne podpísala aj pandémia či poskytovanie pomoci utečencom z Ukrajiny. Upozorňujú preto, že ďalšie krátenie financií môže byť pre nich nezvládnuteľné. „Som za to, aby rodiny s deťmi mali viac finančných prostriedkov, ale nie na úkor výkonu kompetencií jednotlivých miest, obcí a samosprávnych krajov. Sme čisto rozpočtová organizácia štátu a jediným naším príjmom je daň z príjmov FO. Navyše, tento návrh prichádza v dobe, kedy je dvojciferná inflácia a tá sa bude stále zvyšovať,“ povedal na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva TSK trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal, že v rámci Združenia SK8 bude iniciovať, aby samosprávne kraje prijali k tejto veci jednotné stanovisko.

Téma dramatického zvyšovania cien a svojvoľných zásahov centrálnej vlády do rozpočtov samospráv dominovala aj spoločnému stretnutiu predsedníctva SK8 a ZMOS v Trnave. Samosprávy sa zhodli, že zásadne nesúhlasia s návrhom koalície na zvýšenie daňového bonusu, ktoré by malo za následok ohrozenie poskytovania služieb pre obyvateľov regiónov, ako je údržba ciest, prímestská doprava alebo starostlivosť o klientov zariadení sociálnych služieb. „Čaká nás pomerne neriešiteľná situácia, ak prídeme ako kraj o 20 mil. eur z podielových daní, nebude možné zostaviť vyrovnaný rozpočet,“ povedal podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský. „Z 1 miliardy, ktorá je avizovaná na najbližší rok, 628 mil. eur budú znášať mestá, obce a samosprávne kraje,“ doplnil podpredseda TSK a primátor Partizánskeho Jozef Božik. Svoj nesúhlas s navrhovanými opatreniami už avizovalo Združenie SK8, ZMOS aj ÚMS.

Zdroj: TSK