Rokovanie zastupiteľstva obce Košeca

KOŠECA. Prinášame vám záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca, konaného dňa 7. mája 2020.

Program:

1. Otvorenie,
2. Schválenie programu rokovania,
3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými
pracovníkmi,
5. Správa hlavného kontrolóra obce,
6. Hlavné body rokovania
1. Vyhodnotenie rozpočtu k 31.03.2020
Predkladá: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka
2. Zmeny rozpočtu
Predkladá: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka
3. Informácia o inventarizácii za rok 2019
Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
4. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce
Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka
5. TOZ „Dni zvýšenej pracovnej aktivity“
Predkladá: PaedDr. Miroslava Švehlová – zástupkyňa starostu
7. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
8. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
9. Interpelácia poslancov – diskusia,
10. Ukončenie zasadnutia