KOŠECA. Prinášame vám záznam ešte v šiestom mesiaci 2019 konaného rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca.

Program:

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu rokovania,
 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice,
 4. Kontrola plnenia uznesení OZ v Košeci a podanie správ o plnení uznesení zodpovednými pracovníkmi,
 5. Názory občanov,
 6. Správa hlavného kontrolóra v súlade s §18f zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,        v znení neskorších predpisov,
 7. Hlavné body rokovania
 8.    Návrh Záverečného účtu obce Košeca za rok 2018

       Predkladá : Ing. Eva Podmajerská – ekonómka

 1. Zmeny rozpočtu

Predkladá: Ing. Eva Podmajerská – ekonómka

 1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

        Predkladá: Alena Dobrodejová –  hlavná kontrolórka

 1. Žiadosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce

Predkladá: Mgr. Zuzana Dianová – prednostka

 1. Ostatné body rokovania na základe predložených návrhov a podnetov,
 2. Rôzne – dôležité údaje a informácie starostu a účastníkov rokovania,
 3. Interpelácia poslancov – diskusia,
 4. Ukončenie zasadnutia