TRENČIANSKY KRAJ. V poradí 6. zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra sa nieslo v duchu pripomienkovania prvej pracovnej verzie strategického dokumentu, ktorý má pomôcť baníckemu regiónu k úspešnej zmene ekonomickej orientácie.

Členovia pracovnej skupiny sa stretli po druhýkrát v tomto roku, a to v priestoroch Slovenskej akadémie vied v Bratislave v piatok 5. apríla 2019. Spoločnosť PricewaterhouseCoopers členom pracovnej skupiny sprístupnila prvú pracovnú verziu akčného plánu. Jeho víziou je horná Nitra ako atraktívny a sebestačný región s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európy. Hlavnými piliermi, na ktorých stojí, je mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie, kvalita života a sociálna infraštruktúra. „Na dnešnom stretnutí boli prezentované prvé pripomienky k pracovnej verzii akčného plánu, dohodlo sa tiež predĺženie termínu na pripomienkovanie do 15. apríla 2019 či termíny verejných prerokovaní s občanmi priamo v regióne hornej Nitry. Verejnosť dostane možnosť vyjadriť sa k tomuto materiálu, až finálna verzia so zapracovanými pripomienkami bude následne predložená na rokovanie vlády,“ prezradila vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

Verejné prerokovania začnú v meste Handlová už 26. apríla 2019, nasledovať budú Nováky 3.mája 2019 a 6. mája 2019 mesto Prievidza. Pri príprave dokumentu sa kladie najväčší dôraz na participatívny prístup, preto budú relevantné pripomienky členov pracovnej skupiny a verejnosti následne zapracované do strategického dokumentu. „Dôvodom verejných prerokovaní je snaha získať dôveru občanov, že vláda, región, samospráva a všetci, ktorí na príprave transformácie hornej Nitry participujú, majú záujem dosiahnuť základnú víziu plánu. Naštartovať ekonomiku v rôznych oblastiach a zabezpečiť zamestnanosť s vyššou pridanou hodnotou pre región,“ doplnil riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ladislav Šimko

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu tiež informoval členov pracovnej skupiny, že na prípravu projektov v rámci posilnenia kapacít bude možné využiť finančné prostriedky z európskych fondov. Vďaka nim by mali v mestách Prievidza, Handlová, Nováky, Bojnice a rovnako na Trenčianskom samosprávnom kraji pribudnúť koordinátori, ktorých činnosť bude financovaná prostredníctvom projektu z operačného programu Efektívna verejná správa.

Zdroj: TSK