TRENČIANSKY KRAJ. So žiadosťami o európske peniaze bude Informačno-poradenské centrum v Trenčíne bezplatne pomáhať aj naďalej.

Informačno-poradenské centrum (IPC) v Trenčíne bolo na župnom úrade vytvorené v roku 2016 ako súčasť Integrovanej siete informačno-poradenských centier. Jeho gestorom a koordinátorom sa stal Centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý IPC zriadil v rámci projektu podporeného z eurofondov. „Informačno-poradenské centrá bezplatne pomáhajú žiadateľom o eurofondy, ktorí by si inak museli najímať a platiť drahých konzultantov. Vyškolení pracovníci poskytujú kvalifikované a komplexné informácie o možnostiach a spôsoboch čerpania eurofondov a pomáhajú aj s prípravou konkrétnych projektov. V druhom polroku 2018 bolo úspešných takmer 70 percent projektov, s ktorých prípravou pomáhali pracovníci IPC,“ zdôraznil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, ktorý stojí na čele ÚPVII, a dodal, že nielen počet klientov, ale aj ich spokojnosť s fungovaním IPC stále narastá. „Činnosť všetkých siedmich IPC predlžujeme o ďalšie tri roky,“ uzavrel Raši.

Služby IPC sú bezplatné, poradenstvo zahŕňa osobné, telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom a prijímateľom. So správnym vyplnením žiadosti pomáhajú zamestnanci centra počas pracovných dní, poradenstvo v prípade potreby poskytujú aj mimo uvedených konzultačných hodín. Niekoľkokrát do roka organizuje IPC aj semináre a školenia pre záujemcov z verejnej a súkromnej sféry, a to vždy k aktuálnym výzvam jednotlivých operačných programov. „Činnosťou IPC sa zvyšuje informovanosť o podpore z fondov EÚ v regiónoch SR a zároveň sa zjednodušuje organizovanie informačných podujatí o výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, čo v konečnom dôsledku zvyšuje aj dostupnosť podpory z fondov EÚ subjektom, pre ktoré je určená. Sieť IPC sa stala rešpektovaným partnerom v procese implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) na regionálnej úrovni. Aj napriek pomerne krátkej dobe jej fungovania (cca dva roky) si vybudovala vysokú dôveru na úrovni žiadateľov o EŠIF. Dokazujú to realizované výskumy spokojnosti na úseku žiadateľov a prijímateľov, ktorí prišli do kontaktu s IPC,“ uviedla Katarína Vavríková, koordinátorka IPC Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Od svojho otvorenia do konca roka 2018 poskytlo IPC takmer 300 konzultácií, ako spoluorganizátor sa podpísalo pod 39 seminárov o implementácií projektov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondoch s účasťou viac ako 1 400 ľudí. Databáza IPC obsahovala ku koncu minulého roka 600 záujemcov o informácie o EŠIF, trenčianske IPC odoslalo 117 hromadných mailov o novinkách v oblasti EŠIF, pričom klienti predložili počas viac ako dvojročného fungovania spolu zatiaľ 97 žiadostí o európske peniaze.

Pilotný projekt fungovania IPC trval do konca decembra minulého roka. Počas neho (2016 – 2018) sa vyčerpala niečo viac ako polovica rozpočtovanej sumy. Ušetrené prostriedky tak mohli byť presunuté na ďalšie pokračovanie projektu, ktoré finančne pokryje roky 2019 – 2021. Trenčianska župa sa v úspešnom projekte, ktorým sa IPC počas dvoch rokov ukázalo byť, rozhodla pokračovať. Na nasledujúce roky sú pre informačno-poradenské centrum v každom kraji vyčlenené celkové oprávnené výdavky v sume maximálne 330 tisíc eur. Spolufinancovanie TSK na dobu troch rokov neprekročí sumu 16 tisíc eur.

Na výdavkoch trenčianskeho Informačno-poradenského centra sa počas prvého obdobia jeho činnosti podieľal aj kraj, a to spolufinancovaním projektu vo výške 4,83%, čo za dva a pol roka predstavuje sumu 7 tisíc eur.

Zdroj: TSK