KOŠECA. Je tomu už dvadsať rokov, čo bolo slávnostne posvätené Stredisko Evanjelickej DIAKONIE (SED) v Košeci, ktoré vykonáva záslužnú činnosť pre obyvateľov v núdzi zo širokého okolia. Pri tejto príležitosti sa dnes konali aj Sviatočné služby Božie v spojitosti so sviatkom Veľkého piatku.

Stredisko je účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku s celoročným pobytom určené prednostne pre obyvateľov Trenčianskeho regiónu a pre členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby. SED v Košeci má v súčasnosti 70 lôžok a o klientov sa stará 45 zamestnancov. Riaditeľom je Marcel Breče a duchovným správcom Ľubomír Marcina.

Starostlivosť v tomto zariadení je určená občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách alebo poskytnutie inej sociálnej služby podľa tohto zákona dostatočne nerieši núdzu občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby a pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, kontaktu so spoločenským prostredím, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Stredisko poskytuje bývanie v prevažne jedno a dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením. Ďalej tiež stravovanie 5-krát denne pri strave racionálnej, 6-krát denne pri diétnom režime, zaopatrenie s diferencovanou starostlivosťou podľa zdravotného stavu klienta, dohľad nad medikáciou, aktivačné činnosti, rehabilitáciu, pedikérske, kadernícke a masérske služby, poradenstvo, pastoračnú činnosť, či inú záujmovú činnosť.