POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hlavnú budovu Považskej knižnice v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) čaká komplexná rekonštrukcia. Stavebné práce by sa mali naplno rozbehnúť v druhej polovici júla.

Považská knižnica v Považskej Bystrici je jednou z troch knižníc, ktoré zriaďuje Trenčianska župa. Hlavná budova knižnice sídli na Štúrovej ulici, pričom stavba je zároveň aj národnou kultúrnou pamiatkou. V budúcom roku knižnica oslávi 95. výročie svojho vzniku, darom od zriaďovateľa bude nová moderná budova. „Rekonštrukcia knižnice potrvá približne 12 mesiacov. Stavebné práce sa dotknú suterénu, strechy, podkrovných priestorov, fasády objektu a nového vstupu do knižnice zo severnej strany. V rámci rekonštrukcie strechy sa vybuduje nový priestor, ktorý bude slúžiť ako kancelárske zázemie pre pracovníkov knižnice, zároveň v podkroví vzniknú aj nové priestory určené na konanie besied, prezentácií či stretnutí čitateľov,“ priblížila Beáta Tichá, poverená riadením odboru investícií, životného prostredia a vnútornej prevádzky Úradu TSK. V podkrovných priestoroch zároveň budú zrealizované aj nové rozvody elektroinštalácie, vzduchotechniky a ústredné kúrenie.

Na modernizáciu hlavnej budovy Považskej knižnice pôjde zo župnej pokladnice viac ako 640 tisíc eur, pričom zmluva s dodávateľom je aktuálne pred podpisom. „Dodávateľ nás informoval, že po podpise Zmluvy o dielo je pripravený prebrať stavenisko. Stavebné práce by tak mohli začať po 15. júli 2019,“ doplnila Beáta Tichá. Samotná knižnica s knihami i náučné oddelenie knižnice sú dočasne presťahované do priestorov Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici, taktiež v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Zdroj: TSK