Poslanci TSK schválili 1. zmenu rozpočtu, najviac financií pôjde do oblasti zdravotníctva

Dátum pridania:

TRENČÍN. V poradí XII. rokovanie župného parlamentu sa konalo v pondelok 13. mája 2024 v priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK v prítomnosti 34 poslancov. Schôdzu, ktorú viedol župan Jaroslav Baška, mohla verejnosť sledovať on-line na webovom sídle www.tsk.sk i na youtube, tlmočená bola aj do posunkovej reči. V úvode poslanci zablahoželali krajskej poslankyni a starostke Uhrovca Zuzane Máčekovej k získaniu štátnej ceny Alexandra Dubčeka.

Napriek viacerým negatívnym faktorom a rastúcej inflácii kraj v minulom roku hospodáril zodpovedne

V roku 2023 hospodáril Trenčiansky samosprávny kraj s prebytkom bežného rozpočtu približne 26,6 mil. eur. Kapitálový rozpočet bol schodkový v objeme približne 43,5 mil. eur. Po usporiadaní zostatku finančných operácií bol dosiahnutý výsledok hospodárenia TSK za rok 2023 v podobe prebytku v celkovom objeme približne 12,5 mil. eur. Poslanci Z TSK schválili tento prebytok a  jeho použitie na tvorbu rezervného fondu v objeme 2,9 mil. eur a peňažného fondu vo výške 9,5 mil. eur.

Schválená bola 1. zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2024 – 2026

Z celkového objemu financií určených v rámci zmeny rozpočtu na realizáciu investičných akcií, približne 12,7 mil. eur, ide najviac prostriedkov do oblasti zdravotníctva, a to viac ako 4,8 mil. eur. Smerovať budú na dofinancovanie stavebných prác a prístrojového vybavenia nového OAIM, ako aj započatie stavebných prác v rámci komplexnej rekonštrukcie kuchyne a prevádzky budovy v bojnickej nemocnici. Do oblasti školstva pôjde viac ako 2,9 mil. eur, financie sú vyčlenené na rekonštrukciu elektroinštalácie GY MY, rekonštrukciu oplotenia Gymnázia v Púchove, projektovú dokumentáciu na vybudovanie telocvične Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, ako aj pokračovanie rekonštrukcie OA M. Hodžu v Trenčíne. V rámci oblasti sociálnych služieb bude prerozdelených ďalších viac ako 2,7 mil. eur, a to na rekonštrukciu budovy CSS Jesienka – pavilónu D, rekonštrukciu protipožiarnej ochrany a evakuačné výťahy v CSS – Chmelinec či rekonštrukciu vnútorných rozvodov kanalizácie v CSS – Sloven. Do oblasti dopravy župa investuje ďalšie 2 milióny eur, predovšetkým na vypracovanie projektových dokumentácií k budúcim rekonštrukciám mostov a k realizáciám skladov na chemický posypový materiál či prístreškov na uskladnenie techniky, ale aj na rekonštrukcie mostných objektov, oporných múrov a bezpečnostných prvkov na cestách II. a III. triedy, či obnovu vozového parku.

V rámci bežného rozpočtu kraj využije financie z rezervného fondu na úhradu záväzkov, ktoré vznikli v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým na úhradu neuhradenej preukázanej straty za IV. štvrťrok 2023 zmluvným dopravcom SAD Trenčín, a. s. a SAD Prievidza, a.s. v objeme približne 2,8 mil. eur, ale aj na zabezpečenie prevádzky systému „IDA“ formou rozšírenej záruky komponentov monitorovacej sady. Rovnako bude možné zabezpečiť aj krytie výdavkov na realizáciu aktivít nového projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra II“. Zmena rozpočtu v podobe navýšenia pôvodne schváleného objemu prostriedkov na tento projekt o 385 tis. eur je reakciou na výrazný nárast počtu účastníkov v projekte (o 120), a to u partnera projektu Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. z dôvodu útlmu banskej činnosti. Vďaka zmene rozpočtu sa podarí využiť aj vlastné zdroje získané zariadeniami sociálnych služieb z verejného zdravotného poistenia za zdravotné výkony v podobe zabezpečenia komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Ide o objem prostriedkov vo výške cca 1 mil. eur, ktorý je vo výdavkovej časti bežného rozpočtu z 52,61 % smerovaný na finančné ohodnotenie zamestnancov, a s tým spojené odvody do poisťovní. Zvyšná časť vo výške 47,39 % je určená na obnovu materiálno – technického vybavenia izieb a obnovu priestorov určených na rozvoj pracovných zručností, kde je prijímateľom poskytovaná odborná starostlivosť s prihliadnutí na ich individuálne potreby.

Kraj uhradí dopravcom PAD stratu za služby vo výške približne 2,8 mil. eur

SAD Trenčín, a. s., preukázala za minulý rok stratu približne 21,9 mil. eur a SAD Prievidza, a. s., viac ako 12 mil. eur. Neuhradená náhrada preukázanej straty v rámci poskytnutých preddavkov z rozpočtu TSK za rok 2023, po zapracovaní kontrolných zistení, predstavuje sumu viac ako 1,9 mil. eur pre SAD Trenčín a približne 862 tis. eur pre SAD Prievidza, za oboch dopravcov suma dosahuje cca 2,8 mil. eur. Jej výšku ovplyvnila najmä situácia spôsobená ekonomickou a finančnou krízou, nárastom cien takmer všetkých nákladových komodít o mieru inflácie, ktorá v minulom roku dosiahla úroveň 10,5%. Vplyv na ňu mali tiež vyššie ekonomicky oprávnené náklady o viac ako 2,4 mil. eur – na opravy a udržiavanie, priame mzdy a odvody, náklady na prevádzkovú a správnu réžiu aj vyššie ostatné náklady, na druhej strane aj nižšie náklady na odpisy, na spotrebu pohonných látok a vyššie tržby z cestovného (o 526 tis. eur). A to najmä z dôvodu vyššieho počtu prepravených osôb o cca 708 tis. oproti predchádzajúcemu roku.

Poslanci sa venovali aj ďalším dôležitým témam:

  • župa a mesto Bojnice spoločne zrevitalizujú priestor pred vstupom do bojnickej nemocnice,
  • Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. dostane od župy príspevok vo výške 767 912,24 eur, uzatvorený bude aj dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre túto neziskovú organizáciu,
  • CSS – Nádej v Dolnom Lieskove rozšírilo spektrum poskytovaných služieb o nový druh sociálnej služby – odľahčovaciu službu a rovnako ako vCSS – DOMINO v Prievidzi pribudla do zriaďovacej listiny ďalšia odborná činnosť – zabezpečovanie pomoci pri pracovnom uplatňovaní,
  • Trenčiansky samosprávny kraj chce vďaka financiám z eurofondov zlepšiť úroveň svojej informačnej a kybernetickej bezpečnosti,
  • V rámci OP Slovensko 2021 – 2027 chce TSK získať financie aj na projekt modernizácie odborného vzdelávania na hornej Nitre, a to pre tamojšiu Strednú zdravotnícku školu,
    Trenčiansky, Zlínsky, Moravskoslezský a Žilinský kraj budú v rámci Fondu malých projektov spolupracovať na rozvoji skitouringu na československom pomedzí,
    Stredoškolský parlament nahradí Krajský mládežnícky parlament Trenčianskeho samosprávneho kraja,
  • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi má nového riaditeľa, stal sa ním poslanec krajského zastupiteľstva Jozef Stopka,

Krajskí poslanci v rámci Plánu činnosti Zasadnutí Zastupiteľstva TSK na II. polrok 2024 zasadnú do svojich lavíc 1. júla, následne 23. septembra a 25. novembra 2024. Ešte predtým ich však čaká mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva TSK v pondelok 20. mája 2024.TOP články za 7 dní


Podobné články
Podobné články

V novodubnickom Kultúrnom centre Panorex oslavovali Deň matiek

NOVÁ DUBNICA. V prietoroch Kultúrneho centra Panorex sa stretli...

Pavol Pytlík z Trenčianskej Teplej a jeho láska k histórii a fotografii

TRENČIANSKA TEPLÁ. Skôr narodení obyvatelia obce si pamätajú meno...

Májové rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Košeca

KOŠECA. Prinášame vám záznam rokovania Obecného zastupiteľstva obce Košeca,...