SLOVENSKO. Po dlhých diskusiách a rokovaniach Konzília odborníkov, Koaličnej rady a Vlády Slovenskej republiky, bol nakoniec na území Slovenska prijatý tvz. lockdown pre všetkých bez rozdielu, očkovaných či neočkovaných.

Rozhodnutie Vlády SR začalo platiť úderom polnoci a bude trvať minimálne dva týždne. Po desiatich dňoch sa rozhodne, či sa opatrenia uvoľnia, alebo predĺžia. Súčasne bol schválený opäť aj núdzový stav na 90 dní, ktorý umožňuje zakázať obyvateľom vychádzať zo svojich domovov, v čase od 5:00 h do 1:00 h.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský na tlačovej konferencii priblížil aj viacero výnimiek, kedy bude umožnené sa pohybovať mimo svojej domácnosti:

 • v čase od 05. 00 hod. do 20.00 hod. na cestu do zamestnania a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
 • na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť. Na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obchodného miesta uvedených prílohe č. 1 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,
 • na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť, na cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,
 • na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu za účelom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 • na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,
 • na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
 • v čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka základnej školy, strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
 • v čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy,
 • v čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta,
 • v čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod do 20.00 hod na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod do 20.00 hod na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod do 20.00 hod na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1 000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti a cestu späť,
 • na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cestu späť,
 • v čase od 05.00 h. do 20.00 h. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a cestu späť,
 • v čase od 05.00 h. do 20.00 h. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a cestu späť,
 • v čase od 05.00 h. do 20.00 h. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru výberového konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu späť,
 • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu späť,
 • do 26. novembra na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto návšteva začala pred začiatkom obmedzenia podľa bodu C. 1. tohto uznesenia,
 • cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti,
 • na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a cestu späť,
 • cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cestu späť.

Počas lockdownu budete môcť navštíviť iba tieto prevádzky, ktoré ostávajú otvorené a spĺňajú požiadavku obstarania nevyhnutných životných potrieb:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu
 • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín, predajne drogérie, obuvi, novín a tlačovín, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku, výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov, prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • práčovne a čistiarne odevov, čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória, prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadosti na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby, taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.