TRENČIANSKE TEPLICE. Opatrovateľská služba prešla ako prenesená kompetencia zo štátu na Mesto Trenčianske Teplice v júli roku 2002. Zariadení pre seniorov v objekte na Hurbanovej ulici malo 14 izieb pre 16 odkázaných osôb, ktorým nebolo možné poskytovať opatrovateľskú službu v mieste ich trvalého bydliska. Poslanci vtedajšieho mestského zastupiteľstva rozhodli o vytvorení zariadenia bez právnej subjektivity – organizačnej zložky mestského úradu.

Zamestnanie tu našli dve opatrovateľky v jednozmennej prevádzke. Rozpočet mesta ani v minulosti ani v súčasnosti nepočítal a nepočíta s nepretržitou prevádzkou. Okrem starostlivosti o bývajúcich a spolupráce s lekárom zabezpečovali aj terénne služby, donášky obedov, upratovanie domácností odkázaných či ich sprievod na lekárske vyšetrenia. Hoci podávali skoro až nadľudské výkony, zariadenie pri takomto režime nespĺňalo literu zákona. Preto ho koncom roku 2007 poslanci mestského zastupiteľstva pretransformovali na penzión pre dôchodcov Mesta Trenčianske Teplice. Ďalšia zmena prišla v roku 2015, z penziónu sa stalo schválením štatútu v mestskom zastupiteľstve Zariadenie pre seniorov so štrnástimi izbami (12 jednolôžkových a 2 dvojlôžkové). Obsadených je 13 postelí, nielen občanmi Trenčianskych Teplíc, ale aj na pomoc odkázanými ľuďmi z okolia.

(Bez) bariérovosť

Zásady na zápis zariadenia do registra počas poskytovania sociálnych služieb upravuje príslušný zákon. Hlavnou technickou podmienkou je bezbariérovosť celého objektu. Na Hurbanovu ul. je prístup i pohyb výlučne po schodoch. Vozíčkari sa samostatne nedostanú ani do kúpeľní, žiadne dvere nedosahujú povinnú šírku 900 mm. Mesto dlhodobo tento problém neriešilo. V rokoch 2016 a 2018 samospráva odstúpila od možnosti získať štátnu dotáciu ministerstva práce na prefinancovanie časti prác na vybudovanie bezbariérovosti.

Zákon stanovuje na 16 prijímateľov pomoci 8 zamestnancov, z toho viac ako polovicu s odborným vzdelaním. Atraktívnosť týchto pracovných miest znižujú aj mzdy takmer na úrovni minimálnych, pretože viac mesto zo svojho rozpočtu nedokázalo vygenerovať, ak nechcelo ohroziť funkčnosť iných rozpočtových kapitol.

“Vedenie mesta, ktoré vzišlo z komunálnych volieb v novembri 2018 dostalo do rúk horúci zemiak v podobe Zariadenia pre seniorov s chýbajúcou bezbariérovosťou, nízkym počtom zamestnancov bez potrebnej kvalifikácie, čo predstavovalo neprekonateľnú prekážku na vytvorenie nepretržitej prevádzky a navyše neposkytujúce klientom celodenné stravovanie. Všetky problémy potvrdila aj kontrola plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby, vykonaná pracovníkmi oddelenia sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja,” uvádza Mesto Trenčianske Teplice.

Primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková uvádza, že sa rozhodla ísť zákonnou cestou a poverila odborné útvary mestského úradu i audítorskú spoločnosť DCA Audit, s.r.o. vykonaním analýz a prepočtom oprávnených nákladov.

Výmaz z registra

Štátna dotácia na jedného klienta v takomto zariadení na rok 2020 predstavuje 3150 eur. Ak by Mesto Trenčianske Teplice  po započítaní sumy chcelo službu zabezpečiť v zákonnom rozsahu, rozpočet v tejto kapitole stúpne viac ako dvojnásobne a finančné zaťaženie klientov zo 146 € mesačne na 1224 € pri danom počte 13 chovancov (pri plnom stave by to predstavovalo 994 €).

„Sociálne služby nikdy nebudú zárobkové. Ale sú určité hranice, za ktoré sa nedá pri navyšovaní rozpočtu v ich prospech ísť, pretože by začali finančne ohrozovať ďalšie veľmi dôležité oblasti života mesta,“ vyhlásila primátorka po zoznámení sa s ekonomickou analýzou. Jej slová potvrdila vo svojom stanovisku aj nezávislá audítorka Zuzana Šelingová: „Predložený rozpočet predpokladaných nákladov považujem za minimálny, zostavený na hranici minimálnych nákladov fungovania zariadenia v počte 16 miest obsadenosti. Vychádzajúc z dlhoročnej praxe v takýchto zariadeniach, je pri takom malom počte neefektívne založenie samostatného zariadenia. A preto si dovoľujem upozorniť. že verejná správa a teda aj obec je povinná so svojimi finančnými prostriedkami nakladať predovšetkým efektívne.“

Primátorka predložila po ďalších odborných rokovaniach poslancom na zasadnutí mestského zastupiteľstva 23. júna 2020 návrh na schválenie výmazu sociálnej služby zariadenia pre seniorov z registra poskytovateľov sociálnych služieb k 30. septembru 2020. Mestskí zastupitelia návrh väčšinou hlasov schválili.

Riešenie situácie

Mesto Trenčianske Teplice deklaruje, že sa od klientov neodvracia. Ponúkne im s platnosťou od októbra tohto roku nové zmluvy, zabezpečujúce pre nich terénnu opatrovateľskú službu a v priestoroch objektu na Hurbanovej ul. nájomné bývanie, ak oň prejavia záujem. Správu budovy a bytov bude naďalej vykonávať podľa mandátnej zmluvy spoločnosť Termia, s.r.o.. Náklady klientov pri tomto riešení stúpnu maximálne o 20%.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.