TRENČIANSKA TEPLÁ. Pred niekoľkým týždňami sme vás informovali, že starostka Trenčianskej Teplej Slavomíra Propperová prišla o svojho zástupcu, jeho rozhodnutím. Išlo o nezhody a vzájomnú nemožnosť spolupracovať. Zaujímalo nás, aké konkrétne dôvody mal poslanec Martin Jakúbek, aby sa funkcie zástupcu starostky vzdal.

1, Ako ste prijali poverenie stať sa zástupcom starostky v roku 2018?

Poverenie stať sa zástupcom starostky som prijal ako obrovskú výzvu, mal som záujem a elán jej pomôcť s riešením rôznych projektov a výziev. Úloha starostu nie je jednoduchá ako to na prvý pohlaď vyzerá, ale keď sa to rozloží medzi viac ľudí a je medzi nimi dôvera, dá sa to zjednodušiť. Táto dôvera však vo vedení obce chýba. Poverenie stať sa zástupcom som nečakal, pretože keď sme sa pred prvým ustanovujúcim zastupiteľstvom stretli na pôde Dobrovoľného hasičského zboru obce Trenčianska Teplá, ma starostka oslovila s inou funkciou, ktorú som odmietol z dôvodu mojej pracovnej profesie, ktorá je mi prvoradá.

2, Aké ste mali právomoci, resp. čím vás starostka poverila vykonávať?

Poverenie od starostky sa trocha zo začiatku naťahovalo, na papieri som ho videl až začiatkom roka 2019 . V poverení som mal napísane tieto právomoci :

– zastupovanie starostky v neprítomnosti nad 10 pracovných dní,

– podieľať sa na príprave rokovaní obecného zastupiteľstva,

– zabezpečovať súlad čerpania dotácií organizáciám,

– zúčastňovať sa inventarizácie majetku zvereného organizáciám,

– poverovať zamestnanca obecného úradu splnenia konkrétnej úlohy ( životné prostredie, odpady a pod.),

– zúčastňovať sa rokovaní so zamestnancami obce ohľadne projektov a dotácií s hlasom poradným,

– zastupovanie vlastníkov obecných bytov.

Takže z toho vyplýva, že som nemal žiadne extra právomoci a nemohol som jednať, riešiť alebo zasahovať do projektov. Jediné, čo som mohol, bola komunikácia medzi organizáciami a obecným úradom.

3, Ako hodnotíte spoluprácu vo vedení obce Trenčianska Teplá do roku 2020?

Spolupráca bola zo začiatku dobrá, s rôznymi referátmi absolútne bez problémov a s maximálnou ochotou v zodpovedaní otázok. No ako to býva všetko sa raz skončí. Aj napriek môjmu záujmu sa zúčastňovať rôznych rokovaní ohľadne projektov a zámerov obce, som nebol na týchto stretnutiach vítaný. Všetky rokovania prebiehali len za zavretými dverami. Bol som oslovovaný len k riešeniu problémov, ktoré vznikli zo strany vedenia obce k rôznym organizáciám. Časom som začal zisťovať, že nie je niečo v poriadku, keďže som komunikoval s organizáciami a občanmi a tí mi len potvrdili, že z vedenia obce mali každý iné pokyny a prísľuby. Z tohto dôvodu sa dostavali do sporov jednotlivé organizácie medzi sebou. Na obecnom úrade sa, z pohľadu nestranného pozorovateľa, začala vytvárať dusná atmosféra, ktorú bolo cítiť na každom referáte a pri každom zamestnancovi. Určite to malo aj následky vo forme výpovede viacerých zamestnancov obecného úradu.

4, Prečo ste sa rozhodli vzdať funkcie zástupcu?

Funkcie som sa rozhodol vzdať z etických a morálnych dôvodov. Bolo proti môjmu presvedčeniu to, ako sa začali kopiť organizácie a firmy, ktoré boli zavedené. Ostali bez riešenia a bez plnenia sľubov od vedenia obce. Tieto spory a problémy už neboli vypočuté. Boli riešené len na základe úsudku jednej osoby, ktorá to považovala za správne, aj keď to tak vždy nebolo. Jedným z príkladov je Trenčianska elektrická železnica n.o., ktorá do dnešného dňa (pozn. redakcie: 20.5.2020) nemala podpísanú dotáciu aj napriek tomu, že zastupiteľstvo 12.12.2019 im dotáciu schválilo. Poslednou kvapkou bolo po začatí COVID -19 očierňovanie a klamanie na adresu dobrovoľného hasičského zboru smerované od vedenia obce, ktoré nebolo vôbec pravdivé a hádzalo zlé svetlo na ľudí, ktorí robili všetko pre to, aby pomohli ľudom.

5, Aké dôvody ste uviedli v liste, v ktorom ste sa vzdali funkcie? Skúste ich popísať.

Vzdal som sa funkcie a to hlavne z dôvodov :

– klamlivé a zavadzajúce jednanie starostu s organizáciami, firmami a ľuďmi, ktorí spolupracujú s obcou,

– rozchádzajúce sa názory fungovania a smerovania rozvoja obce,

– mobbing (pozn. redakcie: Wikipedia – mobbing je druh rafinovaného šikanovania na pracovisku) starostu voči zamestnancov obecného úradu,

– rokovania a jednania s nekorektnými osobami,

– poškodzovanie dobrého mena obce v rámci dodržiavania záväzkov voči realizátorom objednaných služieb.

Myslím, že tieto dôvody nie je potrebné rozpisovať. Na zverejnenie dôvodov som dal vedeniu obecného úradu súhlas. Tieto dôvody celé vyplynuli z môjho dlhodobého pozorovania a triezveho úsudku, ktorý sa časom vo mne utvoril. Je to môj názor a moje pocity, ako to vnímam.

6, Ako hodnotíte vývoj obce, investície a podobne 2018-2020, v porovnaní s predošlým obdobím?

V období 2018-2020 sa nezrealizovala jediná väčšia investícia. Všetko len malé investície. Začala sa realizácia cyklotrasy, ktorá tiež nie je úplne bez problémov. Aj napriek snahe obecného zastupiteľstva a schváleniu financií či na obnovu zasklenia remízy Trenčianskej elektrickej železnice, rekonštrukciu kuchyne v základnej škole, rekonštrukcie elektroinštalácie „starej školy“ v miestnej časti Dobrá, dotácií na rekonštrukciu hasičských zbrojníc obce, ani na jednu akciu neprebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa prác. V predošlom období sa vykonalo omnoho viac investícií, napríklad rekonštrukcia ciest, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia chodníkov a podobne.

7, Po obci boli vylepené letáky, širia sa aj sociálnou sieťou, v ktorých sa okrem iného spomína aj vaša osoba a naznačené možné nejasné financovanie. Vidíte v tom súvis po odstúpení z postu zástupcu starostky? Čo si o tom myslíte?

Tieto letáky boli vylepené zhruba 4 dni po vzdaní sa mojej funkcie, takže istotne to má súvis, že niekto nedokázal prekusnuť moje vzdanie sa funkcie. V týchto letákoch som bol spomínaný, že som odstúpil z dôvodov nevyplatenia naviac prác, ktoré pri vyrúbe drevín na cyklotrase vznikli. Bol som spomenutý a obvinený či mám z toho nejaký osoh. A k tomuto sa rád vyjadrím. V podstate som rád, že ten dotyčný vylepil letáky, lebo začal ľudí upozorňovať, že sa niečo v obci deje. Ľudia sa začali o danú problematiku viac zaujímať. Ja, ako zástupca starostky, som nemal dosah a ani vplyv na výberové konanie k vyrúbu na rozdiel od vedenia obce, takže som nemohol mať z toho žiadny osoh. Dôvody uvedené v letáku boli len aby zatienili moje skutočné dôvody ukončenia funkcie zástupcu. Funkcie som sa vzdal na základe mojich názorov, ktoré som uviedol a spomenul už vyššie. A áno v jednom bode uvádzam – poškodzovanie dobrého mena obce v rámci dodržiavania záväzkov voči realizátorom objednaných služieb. Napriek prácam naviac, s ktorými nás vedenie oboznámil, to nebolo firme vyplatené. Ale ako každý chápe, obec sa takto dostane na listinu organizácií, s ktorou nebude chcieť žiadna firma spolupracovať a bude sa báť plnenia finančných záväzkov. Hrozí to, že s obcou budú spolupracovať len firmy, ktoré budú v obstarávaní jediné a môžu si nastaviť cenu, ktorú budeme musieť prijať, aby sme dokázali vôbec niečo v obci spraviť a vybudovať. V týchto veciach som mal vždy čisté svedomie a snažil som sa konať v prospech dobrého.

8, Podnikli ste v tejto otázke nejaké opatrenia, napr. trestné oznámenie a podobne?

V tejto veci som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, z dôvodu poškodzovania dobrého mena a ohovárania. Aj keď je páchateľ známy – neznámy verím v to, že ho orgány usvedčia na základe záznamov z kamier obce.

9, Čo podľa vás nastane teraz, budete pôsobiť ďalej v zastupiteľstve?

Samozrejme že v zastupiteľstve budem ďalej pokračovať ako poslanec, predsa som získal dôveru ľudí, ktorí mi hlas dali. Budem sa v plnej miere snažiť, aby obec fungovala a dokázala čo najviac vybudovať, pre jej prospech a rozvoj. Dúfam v to, že nový zástupca starostu bude mať omnoho viac právomocí a bude môcť viac pomáhať a zasahovať v potrebách obce.

Poslanec Martin Jakúbek predniesol tieto svoje dôvody aj na rokovaní zastupiteľstva dňa 7.5.2020. Reakciu vedenia obce nájdete vo videu nižšie.