BOJNICE. Pri príležitosti schvaľovania strategického dokumentu, ktorý má naštartovať zmenu ekonomickej orientácie hornej Nitry po útlme ťažby uhlia vycestoval krajský parlament priamo do baníckeho regiónu. Výjazdové rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja s poradovým číslom XVII. v kúpeľnom meste Bojnice (okres Prievidza) sa uskutočnilo 12. júna 2019 v prítomnosti 28 poslancov pod vedením trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Aj tentokrát bolo možné zasadnutie sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle www.tsk.sk.

V úvodnej časti rokovania poslanci vzali na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení, prijatých na XVI. zasadnutí Z TSK. Hlavným bodom výjazdového Zastupiteľstva TSK bol Návrh na schválenie Akčného plánu (AP) transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, preto sa poslanci tentokrát stretli priamo v hornonitrianskom regióne.

Samotný strategický dokument bol pripravený ako súčasť projektu Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra, ktorý dodáva spoločnosť PricewaterhouseCoopers pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a TSK, financovaný je Európskou komisiou. Celý proces spracovania Akčného plánu prebiehal participatívne so zapojením všetkých dotknutých skupín od lokálnych aktérov, cez miestnu a regionálnu samosprávu, štátnu správu, vládnu úroveň až po Európsku komisiu. Jeho súčasťou sú aj zapracované pripomienky odbornej i širokej verejnosti predložené v rámci lehoty na pripomienkovanie i verejných prerokovaní priamo v regióne. Akčný plán pozostáva z 5 hlavných kapitol a stojí na 4 pilieroch, pričom jeho súčasťou je aj zoznam indikatívnych projektov, ktorých zámery boli predložené v priebehu jeho spracovania. Neoddeliteľnou súčasťou AP je tiež návrh na uznesenie Vlády Slovenskej republiky k AP transformácie regiónu horná Nitra. Dokument definuje úlohy aktérov, ktorí budú na transformácii regiónu participovať, vrátane úloh pre TSK, a to najmä v oblasti dopravy, školstva, celoživotného vzdelávania, zdravotníctva, poskytovania sociálnych služieb a životného prostredia.

Zastupiteľstvo TSK na svojom júnovom zasadnutí prerokovalo a schválilo „Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra“ s odporúčaním doplniť do dokumentu v časti 7.2 Pilier II. Ekonomika, podnikanie a inovácie Opatrenie II 3.2 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov zriadenie regionálneho fondu na podporu malého a stredného podnikania, pričom nositeľom tejto úlohy bude Ministerstvo hospodárstva SR. A v časti 7.5 Legislatívne a systémové opatrenia prioritizáciu okresov Prievidza a Partizánske vo financovaní procesu pozemkových úprav, zodpovednosť za realizáciu opatrenia bude mať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Krajský parlament schválil aj ďalšie pozmeňujúce návrhy poslancov, medzi inými doplniť do dokumentu zámer vytvorenia komunikačnej stratégie k aktivitám v AP transformácie regiónu hornej Nitry.

Zastupiteľstvo svojím uznesením zároveň žiada vládu SR jasne zadefinovať konkrétnych nositeľov opatrení z AP na úrovni zodpovedných rezortných ministerstiev, vrátane finančného a časového rámca plnenia opatrení. Pričom dôraz kladie najmä na výstavbu rýchlostných komunikácií R2 a R8, modernizáciu železničnej dopravy, tvorbu nových pracovných miest a rekvalifikácií, sociálne zabezpečenie baníkov, revitalizáciu území po banskej činnosti a podporu inovácií. Rovnako žiada vládu SR spolupracovať na tvorbe energetickej koncepcie pre región s Európskou komisiou a JASPERS ako poradným orgánom Európskej komisie, a zároveň vyčleniť dodatočné finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR a presunúť voľné alokácie finančných zdrojov jednotlivých operačných programov na realizáciu opatrení definovaných v AP v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 či príprave nového programového obdobia 2021 – 2027.

Zdroj: TSK