TRENČÍN. V poradí druhé tohtoročné Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) rokovalo v pondelok 25. marca 2019 pod vedením župana Jaroslava Bašku. Marcového zasadnutia s poradovým číslom XV. sa zúčastnilo 44 poslancov. Schôdzu bolo už tradične možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle www.tsk.sk.

V úvodnej časti marcového rokovania krajského parlamentu prítomných poslancov informoval hlavný kontrolór TSK Richard Horváth o kontrole plnenia uznesení, prijatých na XIV. zasadnutí Z TSK, ako aj o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK v druhom polroku 2018. Pokiaľ ide o počet prijatých petícií, kontrolór oboznámil poslancov s klesajúcim trendom. Hlavný kontrolór predložil tiež správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2018. Útvar hlavného kontrolóra vykonal dovedna namiesto plánovaných 61 kontrolných akcií až 71 kontrol, čím dosiahol plnenie na viac ako 116%. Organizovanie metodických dní ako prevencie pre pochybeniami viedlo taktiež k poklesu kontrolných zistení v porovnaní s rokom 2018 až o 144 kontrolných nálezov.

Župa zjednocuje areál budúcej Spojenej školy v Púchove

Krajskí poslanci sa aj tentokrát zaoberali návrhmi na riešenie prebytočného majetku. Medzi trinástkou majetkových bodov schválili napr. zámenu nehnuteľného majetku medzi TSK a mestom Púchov. Pozemky pod cestami II. a III. triedy tak kraj získa zámenou a následným finančným vyrovnaním za nevyužívaný nehnuteľný majetok vo svojom vlastníctve, ktoré chce mesto Púchov využiť na plnenie samosprávnych úloh v prospech občanov mesta. Plénum rokovalo aj o priestorovom usporiadaní areálu Strednej odbornej školy v Púchove. S týmto zámerom kraj pristúpil ku kúpe pozemku, ktorý je situovaný v plánovanom areáli budúcej Spojenej školy Púchov. Kúpou pozemku, nachádzajúceho sa medzi budovou SOŠ Púchov a vysokoškolským internátom, dôjde k majetkovému vyrovnaniu pozemkov v budúcom areáli školy. V rokovaní o majetkových otázkach poslanci pokračovali aj ďalej, a to schválením dodatku k Zásadám hospodárenia s majetkom TSK. Schválený dodatok upravuje postup pri žiadostiach o zriadenie vecného bremena, bližšie špecifikuje základnú hodnotu odplaty za jeho zriadenie.

Na základe demografických ukazovateľov, resp. výrazného poklesu počtu žiakov na Gymnáziu v Handlovej a na gymnaziálnej zložke Spojenej školy v Novákoch, ktoré boli pre školy likvidačné, TSK požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) o vyradenie predmetnej školy, resp. zložky zo siete škôl a školských zariadení. Nakoľko MŠVVaŠ SR žiadosti vyhovelo, krajskí poslanci následne pristúpili k schváleniu všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa ruší Gymnázium v Handlovej, ako aj gymnaziálna zložka Spojenej školy v Novákoch, oboje k 31. augustu 2019. Spojená škola v Novákoch tak bude od 1. septembra 2019 pokračovať ako Stredná odborná škola Nováky. Nástupníckou organizáciou handlovského gymnázia sa stane jedno z najlepších gymnázií v kraji, a to Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi. Z TSK ďalej schválilo všeobecne záväzným nariadením aj presun Školskej jedálne v Novom Meste nad Váhom spod SOŠ obchodu a služieb pod Gymnázium M. R. Štefánika. Schválením dodatku k zriaďovacej listine Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici poslanci upravili vylúčenie zrušenej organizačnej zložky, ktorou bola Obchodná akadémia v Ilave. Vzhľadom na uplynutie funkčných období opätovne delegoval krajský parlament zástupcov TSK do Rady školy pri SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou a do Územnej školskej rady Trenčín.

Poslanci sa venovali aj sociálnym otázkam. Schválením dodatku k Zriaďovateľskej listine CSS – Kolonka sa ruší týždenná forma sociálnej služby v časti domov sociálnych služieb a dopĺňa sa diagnóza demencia rôzneho typu etiológie. Dodatkom k Zriaďovateľskej listine CSS – Jesienka Z TSK upravilo formálne záležitosti a doplnilo psychologickú formu starostlivosti.

Novozriadená pracovná skupiny pre zdravotníctvo funguje od 1. februára 2019

V novembri uplynulého roka rokoval krajský parlament výlučne na tému zdravotníctva. Jedným z výstupov zasadnutia bolo zriadenie Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo. Na marcovom zastupiteľstve preto odznela informácia o zriadení skupiny od 1. februára 2019, ako aj o zameraní jej činnosti ako poradného orgánu predsedu TSK. Predsedom pracovnej skupiny je poslanec Z TSK Ján Bielik. K obsahovej náplni skupiny patrí okrem prípravy strategických dokumentov a stanovísk aj odborné poradenstvo, no predovšetkým zabezpečenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Okrem uvedeného Z TSK opätovne potvrdilo zámer ponechať tri župné nemocnice, a to NsP Považská Bystrica, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Myjava, v pôsobnosti TSK bez možnosti ich privatizácie s tým, že bude zachovaný súčasný stav rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Počas januárovej schôdze uložilo Z TSK riaditeľovi NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Vladimírovi Vidovi povinnosť vypracovať a predložiť ozdravný plán nemocnice. Nakoľko ozdravný plán bol v súlade s Mandátnou zmluvou už vypracovaný a predložený Ministerstvu zdravotníctva SR ešte v auguste uplynulého roku ako nevyhnutná súčasť procesu oddlžovania župných nemocníc, pristúpilo Z TSK k zmene uznesenia. Pôvodnú povinnosť vypracovať a predložiť ozdravný plán tak nahrádza povinnosť pre riaditeľa bojnickej nemocnice predložiť na júlovom rokovaní Z TSK plán ekonomickej konsolidácie rozvoja nemocnice na roky 2019 – 2022. Z TSK rovnako uložilo povinnosť všetkým trom riaditeľom župných nemocníc v polročnej periodicite predkladať poslancom Z TSK vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc.

Desiatka projektov v rámci medzinárodnej spolupráce pre stredné školy i sociálnu oblasť

V poslaneckom pléne nastal jednotný konsenzus v prípade predloženia desiatich návrhov projektov, na ktorých realizáciu bude TSK žiadať nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ. O nenávratný finančný príspevok bude župa žiadať pre 9 stredných škôl v celkovej výške takmer 823 tisíc eur s 5-percentným podielom na spolufinancovaní zo strany TSK. K zapojeným školám patria gymnáziá v Partizánskom a v Púchove, SOŠ v Pruskom, SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici, SOŠ v Handlovej, s dvomi projektmi sa zapája SPŠ v Myjave, ďalej SPŠ v Novom Meste nad Váhom a SUŠ v Trenčíne. Predkladané projekty sú zamerané prevažne na zvýšenie záujmu a motivácie žiakov o štúdium prírodovedných a technických predmetov, zvyšovanie kompetencií študentov v týchto oblastiach, zvýšenie úrovne vzdelávania pre potreby trhu práce, zavedenie problematiky manažérstva kvality do obsahu vzdelávania, skvalitnenie odbornej prípravy pedagógov či zlepšenie kooperácie škôl a prehĺbenie vzťahov medzi nimi. Desiaty projekt sa týka CSS – Nádej v Dolnom Lieskove. Projekt v hodnote presahujúcej 10 tis. eur je zameraný na výmenu skúseností v oblasti sociálnych služieb, a to najmä v otázkach podporovaného bývania či budovania vzťahov s verejnosťou. Cezhraničným partnerom je zariadeniu CSS – Nádej Charita Vyškov vo Vyškove-Dědiciach.

Súčasťou programu rokovania bol opätovne aj bod s názvom Slovo pre verejnosť. Najbližšia pracovná schôdza krajských poslancov sa podľa schváleného plánu činnosti Zastupiteľstva TSK uskutoční v pondelok 6. mája 2019.

Zdroj: TSK