Krajské zastupiteľstvo riešilo zámenu prebytočného majetku so samosprávami, na absolvovanie vzdelávacích kurzov dostanú baníci príspevok z rozpočtu kraja

TRENČÍN. Krajský parlament sa po druhýkrát v tomto roku zišiel v pondelok 22. marca 2021 na XXVIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK za dodržania všetkých hygienických opatrení pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 36 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu na webovom sídle kraja aj na youtube, s tlmočením do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu marcovej schôdze vzali krajskí poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXVII. zasadnutí Z TSK, Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2020 a Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2020. Následne sa župný parlament venoval návrhom na riešenie prebytočného majetku kraja.

Postupne prerokoval a schválil:

  • zámenu pozemkov vo vlastníctve kraja a v správe Centra sociálnych služieb – DEMY Trenčín za pozemky v blízkosti školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a pozemky v areáli Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne, vo vlastníctve mesta Trenčín,
  • prebytočnosť nehnuteľného majetku v k. ú. obce Moravské Lieskové vo vlastníctve kraja a v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne, jeho odpredaj formou obchodnej verejnej súťaže, a tiež súťažné podmienky,
  • zámenu pozemkov a stavieb tvoriacich areál bývalého Stredného odborného učilišťa odevného v Bánovciach nad Bebravou vo vlastníctve kraja za pozemky pod cestami II. a III. triedy a pozemky pod ihriskom v areáli bánovského gymnázia, ktorých vlastníkom je mesto Bánovce nad Bebravou,
  • zámenu pozemkov a stavieb tvoriacich areál bývalej Strednej odbornej školy v Brezovej pod Bradlom vo vlastníctve TSK za pozemky pod cestami II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je mesto Brezová pod Bradlom,
  • zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k.ú. Horenice, okres Púchov, v prospech súkromného žiadateľa pre potreby uloženia podzemnej elektrickej prípojky a vybudovania vjazdu,
  • zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Brezolupy, okres Bánovce nad Bebravou, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava, a to za účelom zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,
  • zverenie nehnuteľného majetku kraja – cyklotrasy v úseku Nemšová – Trenčín, ktorú župa vybudovala v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“ do správy SC TSK,
  • zámenu prebytočného majetku TSK v k.ú. Prievidza, konkrétne budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly, areálu bývalého fitnes centra a predajne, areálu učební a dielní bývalej zváračskej školy, areálu bývalého PPV a viacerých parciel definovaných ako zastavaná plocha či novovytvorený pozemok za pozemky pod cestami III. triedy a novovytvorenú parcelu vo vlastníctve mesta Prievidza.

Župa poskytne baníkom financie na absolvovanie vzdelávacích kurzov

Umožní to nové VZN, ktoré poslanci schválili na marcovom zasadnutí. Na základe neho môže župa účastníkom národného projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorého cieľom je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza a vytvoriť podmienky na ich plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania, poskytnúť finančné prostriedky na absolvovanie rekvalifikačných kurzov. VZN upravuje podmienky, postup aj náležitosti poskytovania financií z rozpočtu kraja, postup pri žiadosti o príspevok, možnosti jeho použitia, ako aj kontrolu a sankcie za porušenie tohto nariadenia.

Poslanci schválili Vstupnú správu Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK do roku 2030

Vstupná správa je prvou etapou spracovania celého PHSR TSK, ako základného strategického rozvojového dokumentu kraja, ktorý má byť spracovaný do konca roka 2021. Schválenie vstupnej správy Zastupiteľstvom TSK bolo dôležitým krokom, ktorý predchádzal začatiu procesu posúdenia vplyvov dokumentu na životné prostredie – SEA v súlade s platnou legislatívou. PHRSR TSK bude obsahovať integrovanú územnú stratégiu (IÚS), tá je nevyhnutná na čerpanie eurofondov v programovom období 2021-2027. Projektové zámery, ktoré budú financované z eurofondov, musia byť definované v IÚS. Pre prípravu IÚS bolo potrebné zriadiť Radu partnerstva, ktorej členmi sú zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, štátnej správy aj udržateľného mestského rozvoja. Rada partnerstva IÚS TSK schválila vstupnú správu 5. februára 2021, následne bol dokument predložený MIRRI SR.

V závere poslanci krajského parlamentu prerokovali a schválili delegovanie zástupcov TSK do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, a to z dôvodu, že funkčné obdobie súčasných členov Rady školy skončí 27. marca 2021. Najbližšie poslanci do svojich lavíc zasadnú 10. mája 2021.

ZDROJTSK