TRENČÍN. V poradí XXII. rokovanie župného parlamentu sa s ohľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID – 19 po prvýkrát uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Kraj tak využil novú legislatívnu možnosť a v pondelok 27. apríla 2020 o 13.00 h zasadol v náhradnom termíne za neuskutočnené marcové zasadnutie Zastupiteľstva TSK. Schôdzu viedol župan Jaroslav Baška, zo svojich domovov či pracovísk bolo do videokonferencie prihlásených aj 45 poslancov. Rokovanie mohla verejnosť aj tentokrát sledovať prostredníctvom on-line prenosu priamo na webovom sídle kraja i na youtoube. Rovnako po prvýkrát bolo zabezpečené aj tlmočenie v posunkovej reči, a to nielen počas rokovania Z TSK, ale aj tlačového brífingu po jeho skončení. Kraj tak vychádza v ústrety aj občanom s týmto druhom hendikepu, tlmočené budú odteraz aj všetky nadchádzajúce rokovania krajského parlamentu.

Mimoriadna situácia ovplyvňuje aj fungovanie župy

 1. Župný parlament prerokoval a schválil Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva TSK, ktorý umožnil uskutočniť rokovanie zastupiteľstva samosprávneho kraja prostredníctvom videokonferencie. A tiež Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Z TSK, vďaka ktorému bude umožnené prostredníctvom videokonferencie rokovať aj komisiám.
 2. Z pracovného programu bol stiahnutý Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi TSK za rok 2019, a to z dôvodu nepriaznivej situácie súvisiacej so šírením koronavírusu.
 3. Poslanci postupne prerokovali a schválili všeobecne záväzné nariadenia (VZN) TSK, ktorými sa menia pôvodné VZN o poskytovaní dotácií a grantov zo župného rozpočtu. A to z dôvodu avizovaného výpadku dane z príjmu fyzických osôb spôsobeného šírením ochorenia COVID – 19. Táto zmena sa dotkne:

• Dotačného systému TSK,

• Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK,

• grantového systému na podporu environmentálnych projektov na území kraja,

• podpory tematického zážitkového vzdelávania a kultúry,

• mení sa tiež VZN o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte či úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

4. Z TSK pristúpilo aj k úprave VZN o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených TSK, určení sumy úhrady za sociálne služby a spôsobe ich určenia a platenia. V rámci neho sa zmenila výška úhrady za ubytovanie v zariadeniach sociálnych služieb s týždennou formou pobytu a výška úhrady za vecné plnenie v spojitosti s poskytovaním ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v období od 16. marca 2020 do dňa predchádzajúceho dňu, kedy bude obnovené poskytovanie ubytovania v zariadení s ohľadom na vývoj pandémie ochorenia COVID – 19 na 0 eur.

Krajský parlament schválil Plán dopravnej obslužnosti (PDO) Trenčianskeho samosprávneho kraja

 • Ten bol vypracovaný súbežne so strategickým dokumentom – Plánom udržateľnej mobility (PUM) TSK,
 • rieši racionálne usporiadanie prímestskej autobusovej dopravy s cieľom minimalizovať súbežnú dopravu a zároveň vytvoriť funkčnú nadväznosť pravidelnej autobusovej dopravy na železničnú dopravu (podpora integrovaného dopravného systému),
 • spolu s PUM TSK budú významným podkladom k pripravovanému procesu verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy v kraji.

Župný parlament prerokoval a schválil 9 návrhov na riešenie prebytočného majetku TSK

 • vrátane návrhu na zverenie majetku vybudovaného v rámci „Komplexného riešenia školského areálu Trenčín-Zámostie – 1. etapa – SPŠ stavebná E. B. Trenčín (Študentský kampus)“ a investičnej akcie „Stavba: SPŠS E. Belluša – Trenčín – Úprava jestvujúceho systému MaR spotrieb energií“ do správy Strednej priemyselnej školy stavebnej E. Belluša v Trenčíne,
 • zverenie nehnuteľného majetku kraja, stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, časť I. – úsek 6 – Púchov – Nosická priehrada“ do správy správcu – Správy ciest TSK,
 • rozhodol aj o schválení zriadenia vecného bremena na pozemku vo vlastníctve kraja v katastrálnom území Kubrá v prospech SPP – distribúcia Bratislava a tiež vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Zemianske Lieskové v prospech Západoslovenskej distribučnej, Bratislava.

Župné stredné školy sa zapájajú do medzinárodnej spolupráce i projektov v rámci Erasmus+

 • Krajský parlament sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberal aj návrhom na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu „Inšpirovaní Európou“, do ktorého sa zapojilo župné Gymnázium v Partizánskom v rámci projektu Erasmus+,
 • škola na realizáciu projektu získala grant 8 500 eur. Poslanci svojím hlasovaním schválili poskytnutie financií vo výške 1 700 eur na úhradu záverečnej platby projektu.
 • Poslanci podporili aj podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Na začiatku bola kniha“, ktorého predkladateľom je Gymnázium Púchov v rámci Fondu malých projektov z programu INTERREG V-A SK-CZ,

• Hlavným cezhraničným partnerom projektu je Gymnázium Valašské Klobouky.

• Celkové náklady na projekt predstavujú približne 31 500 eur, pričom žiadaná výska NFP je asi 29 900 eur, kraj bude projekt spolufinancovať vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.

V rámci programu aprílovej schôdze poslanci rozhodli aj o delegovaní zástupcov TSK do Rady školy pri Jazykovej škole v Trenčíne, Strednej odbornej škole v Handlovej, Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom a Strednej odbornej škole v Starej Turej.

Župa ukončí spoluprácu s troma partnerskými regiónmi

 1. s Čuvašskou republikou (Ruská federácia), Regiónom Picardia (Francúzska republika) a Regiónom Sør-Trøndelag (Nórske kráľovstvo), a to z dôvodu, že kraj s uvedenými regiónmi po dlhší čas nezrealizoval žiadne spoločné aktivity, ani aktivity na vzájomnú propagáciu regiónov,
 2. partnerskými regiónmi kraja naďalej zostáva Zlínsky a Juhomoravský kraj (Česká republika), Volgogradská administratívna oblasť (Ruská federácia), Región Istria (Chorvátska republika).

V závere rokovania vzali poslanci na vedomie:

 • Správu o činnosti Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo za rok 2019,
 • Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXI. zasadnutí Zastupiteľstva TSK,
 • Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2019,
 • Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2019. Na základe nej ÚHK v roku 2019 vykonal celkom 78 kontrolných akcií, čo predstavuje splnenie plánu kontrolnej činnosti na viac ako 113%. Z toho bolo 29 komplexných kontrol, 30 kontrol prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a 19 tematických kontrol. Najviac kontrol bolo vykonaných v oblasti školstva, kde je aj najviac organizácií z hľadiska odvetvovej štruktúry TSK. Počet kontrolných zistení za rok 2019 je 397, v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast o 87 zistení.

Najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva TSK sa uskutoční v pondelok 18. mája 2020.

Zdroj: TSK